หัวข้อสำหรับการทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริการของ Apple (SVC-19A)

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริการของ Apple (SVC-19A) รวมถึงส่วนและหัวข้อต่างๆ ที่คาดว่าจะออกสอบ

เนื้อหาที่ออกสอบ

การทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริการของ Apple (SVC-19A) เป็นการทดสอบความรู้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ Pearson VUE ดำเนินการทางออนไลน์ การทดสอบนี้เป็นแบบเปิดหาข้อมูลดูได้ และขอแนะนำให้ผู้เข้าสอบใช้ข้อมูลอ้างอิงของ Apple และหลักสูตรต่างๆ ใน ATLAS เพื่อช่วยตอบคำถามในข้อสอบแต่ละข้อ

เมื่อทำข้อสอบนี้เรียบร้อยแล้ว คุณจะมีสิทธิ์ตามข้อกำหนดเบื้องต้นในทำข้อสอบเพื่อรับใบรับรองช่างเทคนิค iOS ที่ได้รับการรับรองจาก Apple (ACiT) 2019 และใบรับรองช่างเทคนิค Mac ที่ได้รับการรับรองจาก Apple (ACMT) 2019 คุณต้องทำข้อสอบนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจะทำข้อสอบสำหรับการสอบใบรับรอง Mac หรือ iOS

สรุปข้อสอบ

 • จำนวนส่วน: 5
 • จำนวนวัตถุประสงค์การเรียนรู้: 34
 • จำนวนข้อสอบทั้งหมด: 70
 • คะแนนที่ผ่าน: คะแนนรวม 80 เปอร์เซ็นต์ (ผ่านอย่างน้อย 56 ข้อจาก 70 ข้อ)
 • เวลาในการทำข้อสอบ: 2 ชั่วโมง

ข้อสอบเริ่มด้วยคำถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 7 ข้อ คำถามเหล่านี้ไม่มีคะแนน และไม่ได้ใช้เวลาในการทำข้อสอบที่กำหนดให้ 2 ชั่วโมงในการตอบ

คุณต้องทำคะแนนในข้อสอบ 2 ส่วนที่มีคะแนนแยกจากกันให้ผ่าน

ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่มีคะแนนแยกจากกัน คุณต้องทำคะแนนให้ผ่านในแต่ละส่วนเพื่อให้ผ่านการสอบทั้งหมด ต่อไปนี้คือคะแนนเพิ่มเติมจากคะแนนสอบรวมเพื่อให้ผ่านตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ได้แก่

 • ข้อควรระวังเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต (ผ่านอย่างน้อย 10 จาก 12 ข้อ)
 • ความปลอดภัย (ผ่านอย่างน้อย 10 จาก 12 ข้อ)

ส่วนและหัวข้อ

ต่อไปนี้คือส่วนและหัวข้อต่างๆ ที่อยู่ในการสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริการของ Apple

ประสบการณ์ของลูกค้า (23 ข้อ)

 • ระบุทักษะการตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบปัญหาที่จะช่วยให้ได้รับข้อมูลที่ต้องการจากลูกค้า
 • เลือกตัวอย่างที่ดีในการการสะท้อนความคิดเห็นและสรุปคำตอบของลูกค้าเพื่อหาข้อสรุปของปัญหา
 • ระบุวิธีการต่างๆ ในการอธิบายเกี่ยวกับการซ่อมแซมอย่างเหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าเหตุใดการซ่อมแซมจึงมีความจำเป็นและสอดคล้องกับกลยุทธ์
 • ระบุวิธีการต่างๆ ในการอธิบายและแนะนำการอัพเกรดและอุปกรณ์เสริม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การให้บริการแบบทางเลือก
 • สาธิตวิธีกล่าวปฏิเสธลูกค้าพร้อมกับเสนอทางเลือกอื่นๆ
 • แจกแจงวิธีประยุกต์ใช้หลักสำคัญ 4 ประการในการสอนผู้เรียนที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ในชีวิตจริง
 • อธิบายผลกระทบของภาษาทางเทคนิคที่ซับซ้อนและภาษาที่ง่ายจนเกินไป
 • ระบุตัวอย่างคำพูดที่ดีที่จะช่วยตั้งความคาดหวังให้กับลูกค้าอย่างถูกต้องตรงความเป็นจริง
 • อธิบายบทบาทของความเข้าอกเข้าใจที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้า
 • ระบุวิธีหลีกเลี่ยงความขัดแย้งโดยแสดงความเข้าอกเข้าใจอย่างจริงใจ
 • ระบุสาเหตุของความขัดแย้งในการโต้ตอบ
 • ระบุเทคนิค 5 ขั้นตอนในการผ่อนคลายความโกรธของลูกค้าในสถานการณ์หนึ่งๆ
 • ประเมินและอธิบายผลกระทบของการสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูด

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการคายประจุไฟฟ้าสถิต (12 ข้อ)

 • ระบุข้อควรระวังเกี่ยวกับการคายประจุไฟฟ้าสถิตได้อย่างถูกต้อง
 • ระบุส่วนประกอบต่างๆ ของพื้นที่ทำงานที่ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตได้อย่างถูกต้อง
 • ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และขั้นตอนต่างๆ ในการปรับแต่งพื้นที่การทำงานอย่างเหมาะสม เพื่อลดหรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต
 • ระบุผลกระทบจากความเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิตบนวงจรรวมได้อย่างถูกต้อง
 • ระบุถึงความเข้าใจผิดที่พบได้บ่อยเกี่ยวกับการคายประจุไฟฟ้าสถิตและเหตุผลที่ข้อมูลเหล่านั้นไม่เป็นความจริงได้อย่างถูกต้อง

ความปลอดภัย (12 ข้อ)

 • ระบุคำพูดของลูกค้าซึ่งอาจบ่งบอกถึงปัญหาด้านความปลอดภัย
 • อธิบายความสำคัญของการใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อต้องจัดการกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน/พอลิเมอร์
 • สาธิตวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องและปลอดภัยสำหรับแบตเตอรี่และฝาครอบตัวเครื่องของคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่มีแบตเตอรี่ในตัว
 • สามารถบอกและระบุร่องรอยและอาการความเสียหายที่เกิดกับแบตเตอรี่ และตัวเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบมีแบตเตอรี่ในตัว
 • การจัดการกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่แบบฝัง

การแก้ไขปัญหา (8 ข้อ)

 • จงบอกขั้นตอนต่างๆ ของการแก้ไขปัญหาและการบริการที่สามารถใช้เครื่องมือวินิจฉัยได้
 • แสดงรายการองค์ประกอบของบันทึกกรณีการซ่อมแซมที่ชัดเจน กระชับ และครบถ้วนสมบูรณ์
 • สาธิตทักษะการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานและการให้เหตุผลแบบนิรนัย
 • ใช้เทคนิคการตั้งคำถามที่ชาญฉลาด และทักษะการประเมินผลและการแยกแยะปัญหาเบื้องต้น เพื่อระบุปัญหาโดยทั่วไปว่าเกิดจากฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือความรู้ของลูกค้า หรือสภาพแวดล้อม

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (15 ข้อ)

 • ระบุวิธีสำรองและกู้คืนข้อมูลในผลิตภัณฑ์ Apple
 • แจกแจงและอธิบายส่วนควบคุมพื้นฐานและการเข้าออกหน้าต่างๆ ใน iOS
 • ระบุส่วนประกอบต่างๆ ในสภาพแวดล้อมของผู้ใช้ macOS ตามค่าเริ่มต้นได้
 • แจกแจงส่วนควบคุมและการเข้าออกหน้าต่างๆ ใน Apple Watch
 • รับมือกับลูกค้าในสถานการณ์สมมติ โดยใช้การประเมิน แยกแยะ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับ Apple ID
 • แสดงขั้นตอนในการกำหนดค่าบริการความต่อเนื่องใน macOS และใน iOS
 • อธิบายวิธีการกำหนดค่าอุปกรณ์บลูทูธในผลิตภัณฑ์ Apple

หลักสูตรใน ATLAS

หากต้องการเตรียมตัวสำหรับการสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริการของ Apple เราขอแนะนำให้คุณทบทวนหลักสูตรต่างๆ ในหัวข้อความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริการใน ATLAS

วันที่เผยแพร่: