หากรูปภาพของคุณไม่ปรากฏใน GarageBand หลังจากติดตั้ง macOS Mojave

หลังจากติดตั้ง macOS Mojave บน Mac ของคุณแล้ว คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงรูปภาพของคุณใน GarageBand

หากรูปภาพของคุณไม่ปรากฏใน GarageBand ให้ปิดแอพ แล้วอนุญาตให้แอพเข้าถึงแอพรูปภาพในการตั้งค่าระบบ โดยทำดังนี้

  1. ออกจาก GarageBand
  2. เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ คลิกความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว แล้วคลิกความเป็นส่วนตัว
  3. เลือกรูปภาพ
  4. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจาก GarageBand เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงรูปภาพของคุณได้
    การตั้งค่าระบบที่แสดงส่วนรูปภาพในแท็บความเป็นส่วนตัวในบานหน้าต่างความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
วันที่เผยแพร่: