หัวข้อสำหรับการสอบใบรับรองการให้บริการของ iOS ACiT 2018 (iOS-18A)

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการสอบใบรับรองการให้บริการของ iOS ACiT 2018 (iOS-18A) รวมถึงส่วนและหัวข้อที่จะได้พบ

เนื้อหาที่ออกสอบ

การสอบใบรับรองการให้บริการของ iOS ACiT 2018 (iOS-18A) เป็นการทดสอบความรู้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ Pearson VUE ดำเนินการทางออนไลน์ การทดสอบนี้เป็นแบบเปิดหาข้อมูลดูได้ และขอแนะนำให้ผู้เข้าสอบใช้ข้อมูลอ้างอิงของ Apple และหลักสูตรต่างๆ ใน ATLAS เพื่อช่วยตอบคำถามในข้อสอบแต่ละข้อ

หากต้องการรับใบรับรองช่างเทคนิค iOS ที่ได้รับการรับรองจาก Apple (ACiT) 2018 คุณจำเป็นต้องผ่านการสอบนี้ (iOS-18A) และการทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริการของ Apple (SVC-18A) 

โปรดทราบว่าคุณต้องทำการสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริการของ Apple ให้เสร็จก่อนที่จะทำการสอบใบรับรองการให้บริการสำหรับ iOS ได้

สรุปข้อสอบ

 • จำนวนส่วน: 2
 • จำนวนวัตถุประสงค์การเรียนรู้: 19
 • จำนวนข้อสอบทั้งหมด: 70
 • คะแนนที่ผ่าน: คะแนนรวม 80 เปอร์เซ็นต์ (ผ่านอย่างน้อย 56 ข้อจาก 70 ข้อ)
 • เวลาในการทำข้อสอบ: 2 ชั่วโมง

ข้อสอบเริ่มด้วยคำถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 7 ข้อ คำถามเหล่านี้ไม่มีคะแนน และไม่ได้ใช้เวลาในการทำข้อสอบที่กำหนดให้ 2 ชั่วโมงในการตอบ

ส่วนและหัวข้อ

ต่อไปนี้คือส่วนและหัวข้อต่างๆ ที่อยู่ในการสอบใบรับรองการให้บริการของ iOS ACiT 2018

การแก้ไขปัญหา (38 ข้อ)

 • อธิบายการวินิจฉัยที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง
 • จัดหมวดหมู่ปัญหาใดปัญหาหนึ่งที่มีให้ ว่าเป็นปัญหาฮาร์ดแวร์ (รวมไปถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุ) ปัญหาซอฟต์แวร์ ปัญหาสภาพแวดล้อม หรือปัญหาเกี่ยวกับโอกาสในการเรียนรู้
 • ระบุขั้นตอนในการติดตั้ง iOS และกระบวนการเปิดใช้งาน
 • แจกแจงวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่
 • ระบุส่วนควบคุมพื้นฐานต่างๆ สำหรับการจัดการกล่องเมล
 • อธิบายเกี่ยวกับแอพและคุณสมบัติที่มาพร้อม iOS
 • อธิบายวิธีปรับแต่งและกำหนดค่า iPhone ในส่วนทั่วไปและการช่วยการเข้าถึง
 • อธิบายการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่สามารถนำมาใช้กับแอพได้

การซ่อมแซม iPhone (32 ข้อ)

 • ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้และแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่จำเป็นสำหรับการซ่อมแซม iPhone รุ่นใดรุ่นหนึ่งอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
 • ระบุสิ่งที่ต้องใช้เพื่อลดโอกาสเกิดอันตรายในระหว่างซ่อมแซม iPhone
 • ระบุเครื่องมือที่มักใช้ในการซ่อมแซม iPhone ทุกรุ่น
 • ระบุเครื่องมือเฉพาะทาง อุปกรณ์จับยึด และขั้นตอนที่ถูกต้องสำหรับการซ่อมแซม iPhone 5s
 • ระบุเครื่องมือเฉพาะทาง อุปกรณ์จับยึด และขั้นตอนที่ถูกต้องสำหรับการซ่อมแซม iPhone 5c
 • ระบุเครื่องมือเฉพาะทาง อุปกรณ์จับยึด และขั้นตอนที่ถูกต้องสำหรับการซ่อมแซม iPhone 6 และ iPhone 6 Plus
 • ระบุเครื่องมือเฉพาะทาง อุปกรณ์จับยึด และขั้นตอนที่ถูกต้องสำหรับการซ่อมแซม iPhone 6s และ iPhone 6s Plus
 • ระบุเครื่องมือเฉพาะทาง อุปกรณ์จับยึด และขั้นตอนที่ถูกต้องสำหรับการซ่อมแซม iPhone SE
 • ระบุเครื่องมือเฉพาะทาง อุปกรณ์จับยึด และขั้นตอนที่ถูกต้องสำหรับการซ่อมแซม iPhone 7 และ iPhone 7 Plus
 • ระบุเครื่องมือเฉพาะทาง อุปกรณ์จับยึด และขั้นตอนที่ถูกต้องในการซ่อม iPhone 8 และ iPhone 8 Plus
 • ระบุเครื่องมือเฉพาะทาง อุปกรณ์จับยึด และขั้นตอนที่ถูกต้องในการซ่อม iPhone X

หลักสูตรใน ATLAS

หากต้องการเตรียมตัวสำหรับการสอบใบรับรองการให้บริการสำหรับ iOS ACiT 2018 เราขอแนะนำให้คุณทบทวนหลักสูตรต่างๆ ในหัวข้อความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริการปี 2018 ใน ATLAS

วันที่เผยแพร่: