หากคุณเห็นการแจ้งเตือน 'The requested target could not be found' (ไม่พบเป้าหมายที่ขอ)

ดูว่าเหตุใดคุณจึงเห็นการแจ้งเตือนนี้เมื่อคุณเริ่มต้น Mac ลูกข่ายจากอิมเมจ NetInstall และวิธีการแก้ไขปัญหานี้

คุณอาจเห็นการแจ้งเตือนนี้ในกรณีดังต่อไปนี้

  • อิมเมจ NetInstall เปิดใช้งานตัวเลือก Automatic Erase Install (ลบการติดตั้งอัตโนมัติ) ไว้
  • ชื่อดิสก์โวลุ่มสองชื่อต่อไปนี้ไม่ตรงกัน
    • ชื่อดิสก์โวลุ่มที่ป้อนใน System Image Utility เมื่อสร้างอิมเมจ
    • ชื่อดิสก์โวลุ่มที่อยู่บนเครื่อง Mac ลูกข่าย

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้อัพเดทชื่อดิสก์โวลุ่มบนลูกข่ายให้ตรงกับชื่อดิสก์โวลุ่มใน System Image Utility

 

วันที่เผยแพร่: