อัดเสียงใน Pages, Numbers และ Keynote

อัดเสียงลงในเอกสาร Pages, Numbers หรือ Keynote โดยตรงใน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac

อัดเสียงใน iPhone หรือ iPad

อัดเสียงในเอกสาร Pages, Numbers หรือ Keynote ใน iPhone หรือ iPad แล้วรายการอัดนั้น คุณสามารถแก้ไขรายการอัดได้ทุกเมื่อ

อัดเสียง

คุณสามารถอัดเสียงด้วยไมโครโฟนในตัวบน iPhone หรือ iPad ชุดหูฟังแบบใช้สายหรือบลูทูธ หรือไมโครโฟนที่ใช้งานร่วมกันได้ คุณสามารถเลื่อน ซูม และดูหน้า สไลด์ หรือชีตต่างๆ ได้ในขณะอัดเสียง 

 1. เมื่อเปิดเอกสาร ให้แตะปุ่มเพิ่ม  แตะปุ่มสื่อ  แล้วแตะอัดเสียง
 2. หากต้องการเริ่มอัดเสียง ให้แตะปุ่มอัด 
 3. หากต้องการหยุดอัดเสียง ให้แตะปุ่มหยุด  ไฟล์รายการอัดใหม่จะปรากฏในตัวแก้ไขเสียงที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ
 4. หากต้องการดูตัวอย่างรายการอัด ให้แตะปุ่มแสดงตัวอย่าง ปุ่มแสดงตัวอย่าง หากต้องการดูตัวอย่างจากจุดใดจุดหนึ่ง ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนรายการอัดเพื่อเลื่อนตำแหน่งบนเส้น แล้วแตะปุ่มแสดงตัวอย่าง ปุ่มแสดงตัวอย่าง

แก้ไขและแทนที่รายการอัด

หลังจากอัดเสียงแล้ว คุณสามารถแทนที่รายการอัดทั้งหมดหรือบางส่วน ตัดต่อบางส่วนของรายการอัด หรือลบรายการอัดทั้งหมดหรือบางส่วน

หากต้องการอัดใหม่จากจุดใดจุดหนึ่ง ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนรายการอัดเพื่อเลื่อนตำแหน่งบนเส้น แล้วแตะปุ่มอัด 

หากต้องการอัดส่วนใดใหม่ ให้แตะปุ่มแก้ไข ลากขอบจับบนรายการอัดเพื่อเลือกส่วน แล้วแตะปุ่มอัด  เพื่ออัดทับส่วนนั้น

หากต้องการตัดต่อรายการอัดเพื่อให้เครื่องเล่นเฉพาะส่วนที่คุณต้องการ ให้ทำดังนี้

 1. ลากขอบจับบนรายการอัดเพื่อเลือกส่วนที่คุณต้องการเก็บไว้
 2. แตะปุ่มตัดต่อ  เพื่อลบทุกอย่างที่อยู่นอกขอบจับออก

หากต้องการลบรายการอัดทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ลากขอบจับเพื่อเลือกส่วนที่คุณต้องการลบ แล้วแตะปุ่มลบ 

เพิ่มรายการอัดไปที่เอกสารของคุณแล้วเล่น

เมื่ออัดเสร็จแล้ว ให้แตะแทรกที่มุมขวาบน ไอคอนนี้  ซึ่งหมายถึงไฟล์เสียงที่คุณอัด จะปรากฏบนหน้า สไลด์ หรือชีต

หากต้องการเล่นรายการอัด ให้แตะไอคอนเสียง  เพื่อเลือกรายการอัด แล้วแตะไอคอนเสียง  อีกครั้ง

หากต้องการแก้ไขหรือลบรายการอัดหลังจากที่คุณเพิ่มรายการดังกล่าวไปบนหน้า ให้แตะไอคอนเสียง  เพื่อเลือกรายการอัด แล้วแตะแก้ไขหรือลบ หากต้องการย้ายรายการอัด ให้แตะไอคอนเสียง  เพื่อเลือกรายการอัด แล้วลากรายการดังกล่าวไปบนหน้า

อีกทั้งคุณยังสามารถแชร์รายการอัดของคุณเป็นไฟล์เสียงได้อีกด้วย แตะไอคอนเสียง  เพื่อเลือกรายการอัด แล้วแตะแชร์


อัดเสียงบน Mac

อัดเสียงในเอกสาร Pages, Numbers หรือ Keynote บน Mac แล้วเล่นรายการอัดนั้น คุณสามารถแก้ไขรายการอัดได้ทุกเมื่อ 

อัดเสียง

คุณสามารถอัดเสียงด้วยไมโครโฟนในตัวบน Mac, ชุดหูฟังแบบใช้สายหรือบลูทูธ หรือไมโครโฟนที่ใช้งานร่วมกันได้ คุณสามารถเลื่อน ซูม และดูหน้า สไลด์ หรือชีตต่างๆ ได้ในขณะอัดเสียง 

 1. เมื่อเปิดเอกสาร สไลด์ หรือชีตอยู่ ให้คลิกปุ่มสื่อ  ในแถบเครื่องมือ แล้วเลือกอัดเสียง
 2. หากต้องการเริ่มอัด ให้คลิกปุ่มอัด รายการอัดใหม่จะปรากฏขึ้นในหน้าต่างอัดเสียง
 3. หากต้องการหยุดอัด ให้คลิกปุ่มหยุด 
 4. หากต้องการเพิ่มต่อจากรายการอัดที่มีอยู่ ให้คลิกปุ่มอัด  อีกครั้ง
 5. หากต้องการดูตัวอย่างรายการอัด ให้แตะแสดงตัวอย่าง

แก้ไขและแทนที่รายการอัด

หลังจากอัดเสียงแล้ว คุณสามารถแทนที่รายการอัดทั้งหมดหรือบางส่วน ตัดต่อบางส่วนของรายการอัด หรือลบรายการอัดทั้งหมดหรือบางส่วน

หากต้องการอัดส่วนใดใหม่ ให้คลิกแก้ไข ลากขอบจับบนรายการอัดเพื่อเลือกส่วน แล้วแตะปุ่มอัด  เพื่ออัดทับส่วนนั้น

คุณสามารถตัดต่อรายการอัดเพื่อให้เครื่องเล่นเฉพาะส่วนที่คุณต้องการ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกแก้ไข แล้วลากขอบจับบนรายการอัดเพื่อเลือกส่วนที่คุณต้องการเก็บไว้
 2. คลิกปุ่มตัดต่อ  เพื่อลบทุกอย่างที่อยู่นอกขอบจับ

หากต้องการลบรายการอัดทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ลากขอบจับเพื่อเลือกส่วนที่คุณต้องการลบ แล้วคลิกปุ่มลบ 

เพิ่มรายการอัดไปที่เอกสารของคุณแล้วเล่น

เมื่ออัดเสร็จแล้ว ให้คลิกแทรก ไอคอนนี้  ซึ่งหมายถึงไฟล์เสียงที่คุณอัด จะปรากฏบนหน้า สไลด์ หรือชีต

หากต้องการเล่นรายการอัด ให้คลิกที่ไอคอนเสียง  เพื่อเลือกรายการอัด แล้วคลิกไอคอนเสียง  อีกครั้ง

หากต้องการย้ายรายการอัดไปยังตำแหน่งอื่นในเอกสาร ให้ลากไอคอนเสียง  

หากต้องการลบรายการอัด ให้คลิกไอคอนเสียง  แล้วกด Delete

อีกทั้งคุณยังสามารถแชร์รายการอัดของคุณเป็นไฟล์เสียงได้อีกด้วย กด Control ค้างไว้แล้วคลิกไอคอนเสียง  เพื่อเลือกรายการอัด เลือกแชร์รายการอัด แล้วเลือกวิธีที่คุณต้องการแชร์รายการอัด

วันที่เผยแพร่: