อัดเสียงใน Pages, Numbers และ Keynote สำหรับ iOS

อัดเสียงลงใน Pages, Numbers หรือเอกสารประเภท Keynote โดยตรงใน iPhone, iPad หรือ iPod touch 

คุณสามารถอัดเสียงใน Pages, Numbers หรือเอกสารประเภท Keynote แล้วเล่นรายการอัด คุณสามารถแก้ไขรายการอัดหรือแทนที่ไฟล์เหล่านั้นบางรายการหรือทั้งหมดด้วยรายการอัดใหม่ได้เสมอ

อัดเสียง

คุณสามารถอัดเสียงด้วยไมโครโฟนในตัวอุปกรณ์ iOS ชุดหูฟังแบบใช้สายหรือบลูทูธ หรือไมโครโฟนที่ใช้งานร่วมกันได้ คุณสามารถเลื่อน ซูม และดูหน้า สไลด์ หรือชีตต่างๆ ได้ในขณะอัดเสียง 

  1. เมื่อเปิดเอกสาร ให้แตะ  ปุ่มแทรก แตะ ปุ่มสื่อ แล้วแตะอัดเสียง
  2. หากต้องการเริ่มต้นอัดเสียง ให้แตะ ปุ่มอัด
  3. หากต้องการหยุดอัดเสียง ให้แตะ ปุ่มหยุดอัด ไฟล์รายการอัดใหม่จะปรากฏในตัวแก้ไขเสียงที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

ดูตัวอย่างรายการอัด

หากต้องการดูตัวอย่างรายการอัด ให้แตะ ปุ่มการแสดงตัวอย่าง

หากต้องการเล่นจากจุดใดจุดหนึ่ง ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนรายการอัดเพื่อเลื่อนตำแหน่งบนเส้น แล้วแตะ ปุ่มการแสดงตัวอย่าง

แก้ไขและแทนที่รายการอัด

หลังจากอัดเสียงแล้ว คุณสามารถแทนที่รายการอัดทั้งหมดหรือบางส่วน ตัดต่อบางส่วนของรายการอัด หรือลบรายการอัดทั้งหมดหรือบางส่วน

หากต้องการอัดใหม่จากจุดใดจุดหนึ่ง ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาบนรายการอัดเพื่อเลื่อนตำแหน่งบนเส้น แล้วแตะ ปุ่มอัด

หากต้องการอัดส่วนใดใหม่ ให้แตะ ปุ่มแก้ไข ลากขอบจับบนรายการอัดเพื่อเลือกส่วน แล้วแตะ ปุ่มอัด เพื่ออัดทับในส่วนนั้น

หากต้องการตัดต่อรายการอัดเพื่อให้เครื่องเล่นเฉพาะส่วนที่คุณต้องการ ให้ทำดังนี้

  1. ลากขอบจับบนรายการอัดเพื่อเลือกส่วนที่คุณต้องการเก็บไว้
  2. แตะ  ปุ่มตัดต่อ เพื่อลบทุกอย่างที่อยู่นอกขอบจับออก

หากต้องการลบรายการอัดทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ลากขอบจับเพื่อเลือกส่วนที่คุณต้องการลบ แล้วแตะ ปุ่มถังขยะ

เพิ่มรายการอัดไปที่เอกสารของคุณแล้วเล่น

เมื่ออัดเสร็จแล้ว ให้แตะแทรกที่มุมขวาบน ไอคอนนี้ ไอคอนอัด ซึ่งหมายถึงรายการอัด จะปรากฏขึ้นบนหน้า

หากต้องการเล่นรายการอัด ให้แตะ ไอคอนอัด เพื่อเลือกรายการอัด แล้วแตะ ไอคอนอัด อีกครั้ง

หากต้องการแก้ไขหรือลบรายการอัดหลังจากที่คุณเพิ่มรายการดังกล่าวไปบนหน้า ให้แตะ ไอคอนอัด เพื่อเลือกรายการอัด แล้วแตะแก้ไขหรือลบ หากต้องการย้ายรายการอัด ให้แตะ ไอคอนอัด เพื่อเลือกรายการอัด แล้วลากรายการดังกล่าวไปบนหน้า

อีกทั้งคุณยังสามารถแชร์รายการอัดของคุณเป็นไฟล์เสียงได้อีกด้วย แตะ ไอคอนอัด เพื่อเลือกรายการอัด แล้วแตะแชร์

iPad จะแสดงไอคอนไฟล์เสียงในเอกสาร Pages

วันที่เผยแพร่: