โมดูลการเข้ารหัส Apple FIPS v8.0 สำหรับ ARM สำหรับ iOS 11, tvOS 11, watchOS 4 และเฟิร์มแวร์ T2

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมดูลการเข้ารหัสสำหรับ for iOS 11, tvOS 11, watchOS 4 และเฟิร์มแวร์ T2 ซึ่งได้แก่ Apple CoreCrypto Module v8.0 สำหรับ ARM และ Apple CoreCrypto Kernel Module v8.0 สำหรับ ARM

ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าหรือกำหนดค่าโมดูลการเข้ารหัส ซึ่งได้แก่ Apple CoreCrypto Module v8.0 สำหรับ ARM และ Apple CoreCrypto Kernel Module v8.0 สำหรับ ARM ให้อยู่ใน "โหมด FIPS" เพื่อให้เป็นไปตาม FIPS 140-2 บนอุปกรณ์ที่ใช้งาน iOS 11, tvOS 11, watchOS 4 และเฟิร์มแวร์ T2

สำหรับคำแนะนำทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานโมดูลที่เหมาะสม โปรดดูที่ คู่มือบทบาทเจ้าหน้าที่เข้ารหัสสำหรับ iOS 11, tvOS 11, watchOS 4 และเฟิร์มแวร์ T2 ที่เป็นไปตาม FIPS 140-2 (PDF)

การตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง

ระบบปฏิบัติการอื่นๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย การตรวจสอบ และคำแนะนำ

วันที่เผยแพร่: