ใช้ภาษาอาหรับและฮีบรูแบบสองทิศทางใน Pages, Numbers และ Keynote

ดูวิธีการสร้างและแก้ไขเอกสารที่มีข้อความแบบขวาไปซ้าย

เมื่อคุณใช้ภาษาแบบสองทิศทาง ทิศทางการเขียนเริ่มต้นสำหรับข้อความ กล่องข้อความ และตารางจะเรียงจากขวาไปซ้าย เมื่อคุณป้อนข้อความในเอกสารเป็นครั้งแรก ภาษาคีย์บอร์ดของคุณจะกำหนดทิศทางการเขียน 

ตรวจสอบภาษาของคุณ

คุณสามารถใช้ภาษาแบบสองทิศทาง เช่น ภาษาอาหรับและฮีบรู ใน Pages, Numbers และ Keynote ได้ ดูวิธีการเพิ่มภาษาไปยังแหล่งป้อนเข้าบน Mac ของคุณ เพิ่มคีย์บอร์ดไปยัง iPhone, iPad หรือ iPod touch และเปลี่ยนภาษาบน iCloud.com


สร้างเอกสาร

หลังจากที่คุณเพิ่มภาษาแบบสองทิศทางแล้ว ให้เลือกแม่แบบเพื่อสร้างเอกสารของคุณ 

 • บน Mac: เลือกไฟล์ > ใหม่ แล้วเลือกแม่แบบ เลือกภาษาแบบสองทิศทางที่มุมขวาล่างสุด แล้วคลิกเลือก
 • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้แตะ ปุ่มเพิ่ม แล้วเลือกภาษาแบบสองทิศทางที่มุมซ้ายบน จากนั้นแตะแม่แบบ
 • บน iCloud.com: คลิก ปุ่มเพิ่ม เลือกภาษาแบบสองทิศทางที่มุมขวาบน เลือกแม่แบบ แล้วคลิกเลือก

ตั้งค่าภาษาของเอกสารที่มีอยู่

เมื่อคุณสร้างเอกสารใหม่ เอกสารนั้นจะใช้ภาษาเดียวกันกับภาษาที่เครื่องของคุณใช้ ดูวิธีการเปลี่ยนภาษาบน Mac ของคุณและเปลี่ยนภาษาบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ 

หากต้องการเปลี่ยนภาษาของเอกสารที่มีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับอุปกรณ์ของคุณ

บน Mac ให้ทำดังนี้

 1. เลือกไฟล์ > ขั้นสูง > ภาษาและภูมิภาค
 2. เลือกภาษา
 3. คลิกตกลง

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ทำดังนี้

 1. แตะ ปุ่มเพิ่มเติม แล้วแตะภาษาและภูมิภาค
 2. แตะภาษา แล้วเลือกภาษา
 3. แตะภูมิภาค แล้วเลือกภูมิภาค
 4. แตะเสร็จสิ้น


ใช้งานข้อความและตารางแบบสองทิศทาง

คุณสามารถมีข้อความแบบขวาไปซ้ายและซ้ายไปขวาในเอกสารเดียวกันได้ ดูวิธีการย้อนกลับทิศทางตาราง เปลี่ยนทิศทางการเขียน และอื่นๆ

เปลี่ยนทิศทางการเขียน

 • บน Mac หรือ iCloud.com ให้คลิก ปุ่มรูปแบบ จากนั้นคลิก ปุ่มขวาไปซ้าย
 • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้แตะ ปุ่มรูปแบบ จากนั้นแตะ ปุ่มขวาไปซ้าย

ย้อนกลับทิศทางตาราง

 • บน Mac หรือ iCloud.com ให้คลิกที่ตาราง คลิก ปุ่มรูปแบบ จากนั้นคลิก ย้อนกลับทิศทางตาราง หรือ ย้อนกลับทิศทางตาราง
 • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้แตะที่ตาราง แตะ ปุ่มรูปแบบ จากนั้นเลื่อนลงมาแล้วแตะย้อนกลับทิศทางตาราง

ย้อนกลับทิศทางแผ่นงาน

หากต้องการย้อนกลับทิศทางของตารางทั้งหมดในแผ่นงานในเอกสาร Numbers ให้ทำดังนี้

 1. แตะหรือคลิกที่แผ่นงาน
 2. แตะหรือคลิกย้อนกลับทิศทางแผ่นงาน

ใช้สองหน้าคู่กัน

คุณสามารถตั้งค่าเอกสาร Pages เป็นแบบหน้าคู่ได้ และหน้าเอกสารของคุณจะแสดงจากขวาไปซ้ายเมื่อคุณตั้งค่าภาษาแบบสองทิศทาง

หากต้องการใช้สองหน้าคู่กันในเอกสารใหม่ ให้เลือกแม่แบบหนังสือจากหน้าต่างเลือกแม่แบบ หากต้องการใช้สองหน้าคู่กันในเอกสารที่มีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับอุปกรณ์ของคุณดังต่อไปนี้

 • บน Mac ให้คลิก ตัวเลือกเอกสาร ที่มุมขวาบน จากนั้นเลือกสองหน้าคู่กัน
 • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้แตะ ปุ่มเพิ่มเติม แตะตั้งค่าเอกสาร  แตะ ปุ่มตัวตรวจสอบเอกสาร จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วเปิดสองหน้าคู่กัน


ทำงานด้วยข้อความสองทิศทางในแผนภูมิ

เมื่อคุณตั้งค่าภาษาสองทิศทาง เส้นทางของข้อความ ตัวเลขที่เป็นรูปแบบ วันที่และป้ายต่างๆ ในแผนภูมิจะแสดงจากขวาไปซ้าย

วันที่เผยแพร่: