วาดภาพและอธิบายประกอบใน Pages บน iPad, iPhone หรือ iPod touch ของคุณ

เพิ่มภาพวาดและคำอธิบายประกอบลงในเอกสารของคุณด้วย Apple Pencil บนอุปกรณ์ที่รองรับ หรือด้วยนิ้วของคุณ

เพิ่มภาพวาด

คุณสามารถวาดภาพใน Pages เพื่อเพิ่มภาพประกอบและแผนภาพลงในเอกสารของคุณได้

 1. หากต้องการวาดภาพด้วย Apple Pencil ให้แตะ Apple Pencil ของคุณบนหน้า หากต้องการใช้นิ้วหรือหากคุณเปิดเลือกและเลื่อนด้วย Apple Pencil ให้แตะ เพิ่มปุ่มใหม่ >  > ปุ่มวาดภาพ วาดภาพ
 2. หากการวาดภาพไม่ได้ถูกเลือกไว้แล้วที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะการวาดภาพ
 3. เริ่มวาดภาพ
  • ในเอกสารประมวลผลคำ หากคุณไม่เห็นช่องวาดภาพสีส้ม ให้แตะ Apple Pencil ของคุณที่ใดก็ได้บนหน้า จากนั้นวาดในช่อง หาคุณวาดด้วยนิ้วของคุณ ให้แตะ  เพื่อเพิ่มช่องวาดภาพ คุณสามารถปรับขนาดพื้นที่การวาดโดยการลากเครื่องมือจับ ข้อความจะเรียงตัวรอบๆ ช่องวาดภาพ
  • ในเอกสารเค้าโครงหน้า ให้วาดที่ใดก็ได้
 4. หากต้องการสลับเครื่องมือวาดภาพ ให้แตะเครื่องมือที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือต่อไปนี้สำหรับเอฟเฟ็กต์หรือฟังก์ชั่นอื่นๆ ได้อีกด้วย
  • หากต้องการวาดรูปร่างใหม่แบบเติมสี ให้แตะ เครื่องมือการเติม แล้วเริ่มวาด หากต้องการเติมพื้นที่ ให้แตะ เครื่องมือการเติม จากนั้นแตะพื้นที่ที่คุณต้องการเติม
  • หากต้องการลบ ให้แตะ เครื่องมือยางลบ แล้วลากไปบนภาพวาด
  • หากต้องการแก้ไขส่วนของภาพวาด แตะ เครื่องมือการเลือก จากนั้นแตะหรือลากไปรอบๆ ส่วนของภาพวาดที่คุณต้องการแก้ไข
 5. หากต้องการวาดด้วยสีอื่น ให้แตะวงกลมสีแล้วเลือกสี ปัดไปทางซ้ายเพื่อปรับสี
 6. หากต้องการวาดภาพด้วยขนาดเส้นขีดและความทึบที่ต่างกัน ให้แตะที่เครื่องมือสองครั้ง จากนั้นแตะขนาดเส้นขีด หรือลากแถบเลื่อนเพื่อปรับความทึบ
 7. หากต้องการยกเลิกการกระทำล่าสุด ให้แตะ ปุ่มเลิกทำ 
 8. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น

หากต้องการวาดภาพต่อเนื่องด้วย Apple Pencil เพียงแค่เริ่มวาดภาพบนหน้า หากคุณไม่แน่ใจว่าโหมดไหนที่คุณใช้ครั้งสุดท้าย ให้แตะที่หน้าที่มี Apple Pencil (จะไม่ทิ้งรอยไว้) จากนั้นตรวจสอบว่าปุ่มใดที่เลือกแล้วที่ด้านล่างของหน้าจอ

ปรับขนาดและย้ายภาพวาดของคุณ

คุณสามารถปรับขนาดและย้ายภาพวาดหลังจากที่เพิ่มภาพวาดได้ ดังนี้

 • หากต้องการปรับขนาดภาพวาด ให้ใช้นิ้วของคุณแตะที่ภาพวาดแล้วลากขอบจับของกล่อง
 • หากต้องการย้ายภาพวาด ให้ใช้นิ้วของคุณแตะที่ภาพวาดแล้วลากภาพ

แก้ไขส่วนของภาพวาด

 1. หากจำเป็น ให้ใช้นิ้วของคุณแตะที่ภาพวาด จากนั้นแตะแก้ไขการวาดจากเมนูป๊อปอัพ
 2. แตะ เครื่องมือการเลือก ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ จากนั้นแตะหรือลากไปรอบๆ ส่วนของภาพวาดที่คุณต้องการแก้ไข เส้นกรอบจะปรากฏขึ้นรอบๆ ส่วนที่เลือก
 3. แตะตัวเลือกในเมนูป๊อปอัพ ดังนี้
  • หากต้องการปรับขนาดส่วนที่เลือก ให้แตะปรับขนาด แล้วลากขอบจับของกล่องไปรอบๆ ภาพวาด
  • หากต้องการแบ่งภาพวาดหนึ่งภาพให้เป็นสองภาพวาด ให้แตะแยกในเมนูป๊อปอัพ
  • คุณยังสามารถตัด คัดลอก วาง ลบ และทำสำเนาส่วนที่เลือกได้อีกด้วย

เพิ่มคำอธิบายประกอบ

คุณสามารถทำเครื่องหมายบนเอกสารของคุณด้วยคำอธิบายประกอบอัจฉริยะ เมื่อคุณเพิ่มคำอธิบายประกอบไปที่ข้อความหรือวัตถุในเอกสาร คำอธิบายประกอบจะย้ายข้อความและวัตถุตามที่คุณแก้ไข หากคุณต้องการเพิ่มภาพประกอบลงในเอกสารของคุณ ให้เพิ่มภาพวาดแทน

 1. หากต้องการเพิ่มคำอธิบายประกอบด้วย Apple Pencil ให้แตะที่ใดก็ได้บนหน้า หากต้องการใช้นิ้วของคุณหรือคุณเปิด เลือกและเลื่อนด้วย Apple Pencil แตะ ปุ่มเพิ่มเติม > คำอธิบายประกอบอัจฉริยะรุ่นเบต้า
 2. หากคำอธิบายประกอบอัจฉริยะไม่ได้ถูกเลือกไว้ในด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะคำอธิบายประกอบอัจฉริยะ
 3. เพิ่มเครื่องหมายของคุณ
 4. หากต้องการสลับเครื่องมือหรือเปลี่ยนสีของเครื่องมือที่ใช้ในคำอธิบายประกอบ ให้แตะเครื่องมือหรือสีที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ 
 5. หากต้องการลบ ให้แตะ เครื่องมือยางลบที่ด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นแตะคำอธิบายประกอบ หากต้องการลบอธิบายประกอบ ให้แตะลบทั้งหมดที่ด้านบนสุดของหน้า
 6. หากต้องการแสดงหรือซ่อนเครื่องมือต่างๆ ให้แตะ ไอคอนทำเครื่องหมาย
  เอกสารบน Pages จะแสดงคำอธิบายประกอบอัจฉริยะ
 7. หากต้องการเลื่อนหน้าเมื่อใช้ Apple Pencil ให้ปัดด้วยนิ้วหนึ่งนิ้ว หากคุณกำลังใช้นิ้วเพื่ออธิบายประกอบ ให้ปัดด้วยสองนิ้ว
 8. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น

คุณสามารถลบคำอธิบายประกอบหลังจากที่เพิ่มไปแล้วได้ แตะที่คำอธิบายประกอบ แล้วแตะลบ หากคุณลบข้อความหรือวัตถุที่คุณใช้เป็นคำอธิบายประกอบ คำอธิบายประกอบจะถูกลบออกเช่นกัน  

หากคุณแค่ต้องการซ่อนคำอธิบายประกอบอัจฉริยะ ให้ทำดังนี้

 • บน iPad ให้แตะ ปุ่มมุมมอง แล้วปิดคำอธิบายประกอบอัจฉริยะ
 • บน iPhone หรือ iPod touch ให้แตะ ไอคอนเพิ่มเติม > คำอธิบายประกอบอัจฉริยะเบต้า > ซ่อนคำอธิบายประกอบอัจฉริยะ

หากต้องการอธิบายประกอบต่อไปโดยใช้ Apple Pencil ให้เริ่มการเขียนบนหน้า หากคุณไม่แน่ใจว่าครั้งล่าสุดคุณใช้โหมดใด ให้แตะ Apple Pencil บนหน้า จากนั้นตรวจสอบว่าเลือกปุ่มใดเอาไว้ที่ด้านล่างของหน้าจอ

ส่งออกเอกสารที่มีคำอธิบายประกอบอัจฉริยะ

หากคุณส่งออกเอกสารเป็น PDF โดยเปิดคำอธิบายประกอบอัจฉริยะไว้ คำอธิบายประกอบจะปรากฏใน PDF คำอธิบายประกอบอัจฉริยะจะไม่ปรากฏในเอกสารที่ส่งออกเป็นไฟล์ Word, RTF, EPUB หรือ Pages '09

ทำงานด้วยคำอธิบายประกอบอัจฉริยะบน Mac

หากคุณใช้ iCloud เพื่อทำให้เอกสารของคุณอัพเดทอยู่เสมอในอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ คำอธิบายประกอบจะปรากฏในเอกสารบนอุปกรณ์ทุกเครื่อง บน Mac คุณสามารถลบ แสดง หรือซ่อนคำอธิบายประกอบอัจฉริยะขณะกำลังแก้ไขเอกสารได้

 • หากต้องการลบคำอธิบายประกอบ ให้เลือกคำอธิบายประกอบ จากนั้นกดลบ 
 • หากต้องการลบคำอธิบายประกอบทั้งหมด ให้เลือกแก้ไข > ลบคำอธิบายประกอบอัจฉริยะออก
 • หากต้องการแสดงหรือซ่อนคำอธิบายประกอบทั้งหมด ให้เลือกมุมมอง > แสดง/ซ่อนคำอธิบายประกอบอัจฉริยะ

เลือกและเลื่อนด้วย Apple Pencil

คุณสามารถใช้ Apple Pencil เพื่อเลือกวัตถุและเลื่อนภายในเอกสารของคุณได้ ไปที่การตั้งค่า > Pages จากนั้นเปิดเลือกและเลื่อนด้วย Apple Pencil

หากต้องการเพิ่มภาพวาดไปที่เอกสารเมื่อเปิดเลือกและเลื่อนด้วย Apple Pencil ให้แตะ เพิ่มปุ่มใหม่ >  > ปุ่มภาพวาด ภาพวาด

วันที่เผยแพร่: