วาด ใส่คำอธิบายประกอบ และใช้การขีดเขียนข้อความใน Pages

วาด ใส่คำอธิบายประกอบ และใช้การขีดเขียนข้อความเพื่อเปลี่ยนการเขียนด้วยลายมือให้เป็นข้อความด้วย Apple Pencil บน iPad คุณยังสามารถวาดและใส่คำอธิบายประกอบด้วยนิ้วของคุณบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้ด้วย

คุณยังสามารถใช้เลือกและเลื่อนด้วย Apple Pencil เพื่อเลือกวัตถุและเลื่อนในเอกสารของคุณได้ด้วย

เปลี่ยนการเขียนด้วยลายมือให้เป็นข้อความด้วยการขีดเขียนข้อความ

ด้วยการขีดเขียนข้อความ คุณจะสามารถเปลี่ยนการเขียนด้วยลายมือให้เป็นข้อความด้วย Apple Pencil บน iPad ที่รองรับ* เมื่อคุณจับคู่ Apple Pencil กับ iPad การขีดเขียนข้อความจะเปิดตามค่าเริ่มต้น หากต้องการตรวจสอบการตั้งค่าการขีดเขียนข้อความ หรือปิดการตั้งค่า ให้ไปที่การตั้งค่า > Apple Pencil บน iPad ของคุณ

 1. ในเอกสาร ให้แตะ Apple Pencil ในเนื้อหาของเอกสารการประมวลผลคำที่คุณต้องการเขียน หรือแตะในกล่องข้อความ รูปร่าง หรือในเซลล์ตารางในเอกสารการประมวลผลคำหรือเค้าโครงหน้า
 2. แตะเครื่องมือการขีดเขียนข้อความในแถบเครื่องมือที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ จากนั้นเริ่มเขียน

ในขณะที่คุณเขียนด้วย Apple Pencil คุณยังสามารถลบคำ แทรกข้อความ และอื่นๆ ได้อีกด้วย ดังนี้

 • หากต้องการลบคำ ให้ขีดฆ่า
 • หากต้องการแทรกข้อความระหว่างคำ ให้แตะพื้นที่ข้อความค้างไว้จากนั้นเริ่มเขียนเมื่อช่องว่างเปิดให้เขียน
 • หากต้องการรวมหรือแยกตัวอักษร ให้ลากเส้นแนวตั้งระหว่างกัน
 • หากต้องการเลือกข้อความ ให้วงกลมหรือลากเส้นผ่าน ลากที่จับสำหรับเลือกเพื่อเปลี่ยนการเลือก

แถบเครื่องมือยังมีปุ่มเยื้อง รูปแบบ และจัดตำแหน่งข้อความ รวมถึงการแทรกการแบ่งหน้า ที่คั่นหน้า และอื่นๆ อีกมากมาย

* คุณสมบัตินี้มีให้บริการเฉพาะในภาษาอังกฤษ ภาษาจีนตัวเต็ม และภาษาจีนตัวย่อใน iPadOS 14 หรือใหม่กว่า


เพิ่มภาพวาด

คุณสามารถวาดในเอกสารด้วย Apple Pencil (บนอุปกรณ์ที่รองรับ) หรือด้วยนิ้วของคุณ

 1. หากต้องการวาดภาพด้วย Apple Pencil ให้แตะ Apple Pencil ของคุณบนหน้า หากต้องการใช้นิ้ว หรือหากคุณเปิดเลือกและเลื่อนแล้ว ให้แตะปุ่มแทรก  แตะปุ่มสื่อ  แล้วแตะการวาด
 2. แตะหนึ่งในเครื่องมือวาดภาพสี่อย่างที่ด้านล่างของหน้าจอ ได้แก่ ปากกา ดินสอ ดินสอสี หรือเครื่องมือการเติม
  แผงเครื่องมือดินสอที่มีการเลือกเครื่องมือวาดภาพ
 3. หากต้องการวาดภาพด้วยขนาดเส้นขีดและความทึบอื่น ให้แตะหนึ่งในเครื่องมือวาดภาพสองครั้ง จากนั้นแตะขนาดเส้นใหม่ หรือลากแถบเลื่อนเพื่อปรับความทึบ
 4. คุณสามารถวาดด้วยสีอื่นได้ ดังนี้
  • สำหรับ iPhone ให้แตะวงกลมสี จากนั้นเลือกสีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่ด้านล่างของหน้าจอสี หรือใช้ตัวควบคุมเพื่อผสมสีของคุณเอง จากนั้นแตะปุ่มเพิ่ม  เพื่อบันทึกสีเป็นรายการโปรด
  • สำหรับ iPadOS 14 ให้แตะสีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือแตะวงล้อสีเพื่อเลือกสีที่กำหนดเอง ใช้ตัวควบคุมเพื่อผสมสีของคุณเอง จากนั้นแตะปุ่มเพิ่ม  เพื่อบันทึกสีเป็นรายการโปรด หากต้องการลบรายการโปรด ให้แตะจุดสีค้างไว้ จากนั้นแตะลบ
  • สำหรับ iPadOS 13 ให้แตะช่องสี แล้วแตะสีในตารางหรือปัดไปทางซ้ายและสร้างสีที่กำหนดเอง
 5. หากต้องการลบ ให้แตะยางลบ แล้วแตะอีกครั้งเพื่อเลือกหนึ่งในยางลบดังต่อไปนี้
  • หากต้องการลบพิกเซล ให้แตะยางลบพิกเซล แล้วแตะหรือลากบนภาพวาด
  • หากต้องการลบเส้นขีดทั้งหมด ให้แตะยางลบวัตถุ แล้วแตะที่เส้นขีดหรือวัตถุที่เติมที่คุณต้องการลบ
 6. หากต้องการยกเลิกการกระทำล่าสุด ให้แตะปุ่มเลิกทำ  
 7. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น

หากต้องการวาดภาพด้วย Apple Pencil ต่อ เพียงแค่เริ่มวาดภาพบนหน้านั้น

ปรับขนาดและย้ายภาพวาดของคุณ

หลังจากเพิ่มภาพวาดแล้ว คุณสามารถปรับขนาดและย้ายภาพวาดโดยทำดังนี้

 • หากต้องการปรับขนาดภาพวาด ให้ใช้นิ้วของคุณแตะที่ภาพวาดแล้วลากขอบจับของกล่อง
 • หากต้องการย้ายภาพวาด ให้ใช้นิ้วของคุณแตะที่ภาพวาดแล้วลากภาพ

แก้ไขส่วนของภาพวาด

 1. แตะภาพวาด จากนั้นแตะแก้ไขการวาดจากเมนูป๊อปอัพ
 2. แตะเครื่องมือการเลือกในแถบเครื่องมือที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ จากนั้นแตะหรือลากไปรอบๆ ภาพวาดที่คุณต้องการแก้ไข เส้นกรอบจะปรากฏขึ้นรอบๆ ส่วนที่เลือก
 3. แตะตัวเลือกในเมนูป๊อปอัพ ดังนี้
  • หากต้องการปรับขนาดส่วนที่เลือก ให้แตะปรับขนาด แล้วลากขอบจับของช่องไปรอบๆ ภาพวาด
  • หากต้องการแบ่งภาพวาดหนึ่งภาพให้เป็นสองภาพวาด ให้แตะแยกในเมนูป๊อปอัพ
  • คุณยังสามารถตัด คัดลอก วาง ลบ และทำสำเนาส่วนที่เลือกได้อีกด้วย

ทำให้ภาพวาดเคลื่อนไหว

คุณสามารถทำให้ภาพวาดเคลื่อนไหวเหมือนภาพนั้นกำลังถูกวาด

 1. หากคุณอยู่ในโหมดภาพวาด แตะเสร็จสิ้น หรือทำตามขั้นตอนถัดไป
 2. แตะภาพวาดแล้วเลือก
 3. แตะปุ่มรูปแบบ  แล้วแตะการวาด
 4. เปิดการทำให้ภาพวาดเคลื่อนไหว แล้วปรับตัวเลือกอื่นๆ เช่น ระยะเวลา
 5. หากต้องการเล่นภาพเคลื่อนไหว แตะเล่นหรือเล่นการวาด

แชร์หรือบันทึกภาพวาด

คุณสามารถแชร์หรือบันทึกภาพวาดจากเอกสารของคุณเป็นไฟล์ภาพ (.png) ได้ด้วย หรือหากคุณทำให้ภาพวาดเคลื่อนไหว ก็สามารถบันทึกเป็นไฟล์ภาพหรือภาพยนตร์ (.m4v) ได้

 1. หากคุณอยู่ในโหมดภาพวาด แตะเสร็จสิ้น หรือทำตามขั้นตอนถัดไป
 2. แตะภาพวาดเพื่อทำการเลือก จากนั้นเลือกแชร์ หากคุณทำภาพให้เคลื่อนไหว เลือกแชร์เป็นรูปภาพหรือแชร์เป็นภาพยนตร์
 3. เลือกวิธีที่คุณต้องการส่งภาพหรือภาพยนตร์ของคุณ เช่น ทางเมลหรือข้อความ หรือเลือกบันทึกภาพ (หรือบันทึกวิดีโอสำหรับภาพวาดเคลื่อนไหว) เพื่อบันทึกไปยังแอพรูปภาพ

ใช้งานการวาดบน Mac

คุณสามารถวาดในเอกสาร Pages บน iPhone และ iPad หากคุณเปิดเอกสารใน Pages สำหรับ Mac ในภายหลัง คุณสามารถทำให้ภาพวาดเคลื่อนไหว แชร์ หรือบันทึกลงในแอพรูปภาพเป็นไฟล์รูปภาพหรือภาพยนตร์ได้


เพิ่มคำอธิบายประกอบ

เมื่อคุณเพิ่มคำอธิบายประกอบไปที่ข้อความ วัตถุ หรือเซลล์ตารางในเอกสาร คำอธิบายประกอบจะย้ายไปพร้อมกับข้อความและวัตถุตามที่คุณแก้ไข

 1. หากต้องการเพิ่มคำอธิบายประกอบด้วย Apple Pencil ให้แตะที่ใดก็ได้บนหน้า จากนั้นแตะเครื่องมือคำอธิบายประกอบในแถบเครื่องมือที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ หากต้องการใช้นิ้ว หรือหากคุณเปิดเลือกและเลื่อนไว้แล้ว ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม  แล้วแตะคำอธิบายประกอบอัจฉริยะเครื่องมือดินสอที่มีการเลือกเครื่องมือคำอธิบายประกอบ
 2. แตะปากกาเพื่อเพิ่มเครื่องหมายหรือแตะตัวไฮไลท์เพื่อไฮไลท์ข้อความ
 3. เพิ่มคำอธิบายประกอบของคุณ
 4. คุณสามารถใส่คำอธิบายประกอบด้วยสีอื่นโดยทำดังนี้
  • สำหรับ iPhone ให้แตะวงกลมสี จากนั้นเลือกสีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าที่ด้านล่างของหน้าจอสี หรือใช้ตัวควบคุมเพื่อผสมสีของคุณเอง จากนั้นแตะปุ่มเพิ่ม  เพื่อบันทึกสีเป็นรายการโปรด
  • สำหรับ iPadOS 14 ให้แตะสีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือแตะวงล้อสีเพื่อเลือกสีที่กำหนดเอง ใช้ตัวควบคุมเพื่อผสมสีของคุณเอง จากนั้นแตะปุ่มเพิ่ม  เพื่อบันทึกสีเป็นรายการโปรด หากต้องการลบรายการโปรด ให้แตะจุดสีค้างไว้ จากนั้นแตะลบ
  • สำหรับ iPadOS 13 ให้แตะช่องสี จากนั้นแตะสีในตารางหรือปัดไปทางซ้าย แล้วสร้างสีที่กำหนดเอง
 5. หากต้องการลบ ให้แตะเครื่องมือยางลบในแถบเครื่องมือที่ด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นแตะคำอธิบายประกอบ หากต้องการลบคำอธิบายประกอบทั้งหมด ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม ในแถบเครื่องมือที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ จากนั้นแตะลบคำอธิบายประกอบอัจฉริยะทั้งหมด
 6. หากต้องการย่อขนาดแถบเครื่องมือ ให้ลากไปที่มุมของหน้าจอ หากต้องการแสดงแถบเครื่องมือทั้งหมด ให้แตะแถบเครื่องมือที่ย่อเล็กสุด
 7. หากต้องการเลื่อนหน้าเมื่อใช้ Apple Pencil ให้ปัดด้วยนิ้วหนึ่งนิ้ว หากคุณกำลังใช้นิ้วเพื่ออธิบายประกอบ ให้ปัดด้วยสองนิ้ว
 8. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น

คุณสามารถลบคำอธิบายประกอบหลังจากที่เพิ่มไปแล้วได้ แตะที่คำอธิบายประกอบ แล้วแตะลบ หากคุณลบข้อความหรือวัตถุที่คุณใส่คำอธิบายประกอบ จะเป็นการลบคำอธิบายประกอบนั้นด้วย 

หากคุณแค่ต้องการซ่อนคำอธิบายประกอบ ให้ทำดังนี้

 • บน iPad ให้แตะตัวเลือกมุมมอง  แล้วปิดคำอธิบายประกอบอัจฉริยะ
 • บน iPhone หรือ iPod touch ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม  แตะคำอธิบายประกอบอัจฉริยะ แล้วแตะซ่อนคำอธิบายประกอบอัจฉริยะ

หากต้องการอธิบายประกอบต่อไปโดยใช้ Apple Pencil เพียงแค่เริ่มการเขียนบนหน้า

ส่งออกเอกสารที่มีคำอธิบายประกอบ

หากคุณส่งออกเอกสารเป็น PDF โดยเปิดคำอธิบายประกอบไว้ คำอธิบายประกอบจะปรากฏใน PDF นั้น คำอธิบายประกอบจะไม่ปรากฏในเอกสารที่ส่งออกเป็นไฟล์ Word, RTF, EPUB หรือ Pages '09

ใช้งานคำอธิบายประกอบบน Mac

หากคุณใช้ iCloud เพื่อทำให้เอกสาร Pages ของคุณอัพเดทอยู่เสมอในอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ คำอธิบายประกอบจะปรากฏในเอกสารบนอุปกรณ์ทุกเครื่อง บน Mac คุณสามารถลบ แสดง หรือซ่อนคำอธิบายประกอบขณะแก้ไขเอกสารได้

 • หากต้องการลบคำอธิบายประกอบ ให้เลือกคำอธิบายประกอบ จากนั้นกดลบ 
 • หากต้องการลบคำอธิบายประกอบทั้งหมด ให้เลือกแก้ไข > ลบคำอธิบายประกอบอัจฉริยะออก
 • หากต้องการแสดงหรือซ่อนคำอธิบายประกอบทั้งหมด ให้เลือกมุมมอง > แสดง/ซ่อนคำอธิบายประกอบอัจฉริยะ


เลือกและเลื่อนด้วย Apple Pencil

ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถใช้ Apple Pencil เพื่อเริ่มวาดหรือใส่คำอธิบายประกอบได้ คุณสามารถตั้งค่า Pages ให้ใช้ Apple Pencil เพื่อเลือกวัตถุและเลื่อนภายในเอกสารของคุณแทนได้ โดยทำดังนี้

 1. ใน Pages ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม 
 2. แตะ Apple Pencil จากนั้นเปิด "เลือกและเลื่อน"

หาก Apple Pencil ของคุณรองรับ คุณสามารถเปิดแตะสองครั้งเพื่อสลับได้ เมื่อเปิด "แตะสองครั้งเพื่อสลับ" อยู่ เพียงแตะสองครั้งที่ส่วนล่างของ Apple Pencil เพื่อเปิดหรือปิด "เลือกและเลื่อน"

หากต้องการเพิ่มภาพวาดลงในเอกสารเมื่อเปิด "เลือกและเลื่อน" อยู่ ให้แตะปุ่มแทรก แตะปุ่มสื่อ แตะการวาด แล้วแตะเครื่องมือวาดภาพหรือคำอธิบายประกอบในแถบเครื่องมือ

Pages, Numbers และ Keynote แต่ละแอพมีการตั้งค่าของตนเองสำหรับการเลือกและเลื่อน ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิด "เลือกและเลื่อน" ใน Pages จะไม่ส่งผลกระทบต่อ Keynote หรือ Numbers


วันที่เผยแพร่: