เรียกดูเอกสาร iWork บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

ใช้ตัวจัดการเอกสารในการเรียกดูและจัดการเอกสาร Pages, Numbers และ Keynote

ใน iOS 11 ขึ้นไป และ iPadOS ตัวจัดการเอกสารใน Pages, Numbers หรือ Keynote จะทำงานร่วมกับแอพไฟล์เพื่อให้เอกสารอัพเดทบนอุปกรณ์ทุกเครื่องและในแอพต่างๆ อยู่เสมอ หากต้องการเรียกดูเอกสารเมื่อคุณเปิดเอกสารอยู่ ให้ทำดังนี้

 • บน iPhone ให้แตะปุ่มเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอ ปุ่มย้อนกลับ
 • บน iPad ให้แตะเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอ โดยขึ้นอยู่กับแอพ iWork ที่คุณกำลังใช้งานอยู่

เรียกดูเอกสาร

หากต้องการเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่คุณจัดเก็บเอกสาร iWork ไว้ ให้แตะ "เลือกหา" ในตัวจัดการเอกสาร ซึ่งคุณอาจต้องแตะมากกว่าหนึ่งครั้ง ในเมนูเลือกหาที่ปรากฏขึ้นมา ให้แตะตำแหน่งที่ตั้งเพื่อเปิดเอกสารในตัวจัดการเอกสาร ตำแหน่งที่ตั้งอาจรวมถึงอุปกรณ์ของคุณ, iCloud Drive และบริการระบบคลาวด์ของบริษัทอื่น หากไม่เห็นตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเรียกดู คุณสามารถเปิดเพื่อให้ปรากฏในเมนูเลือกหาได้

นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียกดูเอกสารได้ด้วยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • หากต้องการดูเอกสารที่แก้ไขล่าสุดในแอพ iWork ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ ให้แตะ "ล่าสุด"
 • หากต้องการค้นหาเอกสารใดเป็นการเฉพาะ ให้แตะในช่องค้นหาที่ด้านบนของหน้าต่าง แล้วป้อนชื่อเต็มของเอกสารนั้นหรือบางส่วนของชื่อเอกสารก็ได้
 • หากต้องการเรียงลำดับเอกสารในตัวจัดการเอกสารตามชื่อ วันที่ ขนาด หรือแท็ก ให้ปัดลงในตัวจัดการเอกสารจนกว่าปุ่มจะปรากฏขึ้นมา จากนั้นแตะตัวเลือกการเรียงลำดับที่ต้องการ 
 • หากต้องการดูเอกสารเป็นรูปย่อหรือเป็นรายการ ให้แตะปุ่มมุมมองรายการ ปุ่มรายการ ที่ด้านบนของตัวจัดการเอกสาร
 • หากต้องการดูเอกสารที่แชร์แท็ก ให้แตะแท็กในเมนูเลือกหา ดูวิธีการทำงานกับแท็ก

จัดระเบียบเอกสารด้วยโฟลเดอร์และแท็ก

คุณสามารถดูแลให้เอกสารเป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยการสร้างโฟลเดอร์และจัดเก็บเอกสารไว้ในโฟลเดอร์ หากต้องการสร้างโฟลเดอร์ ให้ทำดังนี้

 1. แตะ "เลือกหา" ในตัวจัดการเอกสาร แล้วแตะตำแหน่งที่ตั้ง 
 2. ปัดลงในตัวจัดการเอกสาร แล้วแตะปุ่มโฟลเดอร์ใหม่  
 3. ตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่ แล้วแตะ "เสร็จสิ้น"
 4. หากต้องการสร้างเอกสารใหม่ในโฟลเดอร์นั้น ให้เปิดโฟลเดอร์ แล้วแตะ "สร้างเอกสาร" จากนั้นเอกสารดังกล่าวจะได้รับการบันทึกในโฟลเดอร์นั้นจนกว่าคุณจะย้ายเอกสาร

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แท็กในการจัดระเบียบไฟล์ได้ด้วย เนื่องจากแท็กจะช่วยให้ค้นหาเอกสารที่คุณต้องการอย่างรวดเร็วได้ง่ายๆ

ติดแท็กเอกสาร

 1. แตะ "เลือก" แล้วแตะภาพตัวอย่างเอกสารเพื่อให้เครื่องหมายถูกปรากฏที่เอกสารนั้น
 2. แตะ "แชร์บน iPad" หรือแตะปุ่มแชร์  บน iPhone และ iPod touch จากนั้นจึงแตะ "เพิ่มแท็ก"
 3. คุณสามารถเลือกแท็กที่มีอยู่หรือจะสร้างเองก็ได้ หากต้องการสร้างแท็กของตัวเอง ให้ทำดังนี้
  • แตะ "เพิ่มแท็กใหม่"
  • ป้อนชื่อสำหรับแท็ก แล้วเลือกสี
  • แตะ "เพิ่มแท็ก" คุณสามารถติดแท็กเอกสารด้วยแท็กใหม่ และแท็กดังกล่าวจะไปปรากฏในเมนูเลือกหาด้วย

จัดการแท็ก

 1. ในตัวจัดการเอกสาร ให้แตะ "เลือกหา" เพื่อเปิดเมนูเลือกหา จากนั้นแตะ "แก้ไข"
 2. แตะชื่อของแท็กที่มีอยู่แล้ว
 3. จากนั้นให้ป้อนชื่อของแท็กใหม่
 4. แตะเสร็จสิ้น


จัดการเอกสาร

คุณสามารถแชร์ ย้าย คัดลอก และลบเอกสารได้ในตัวจัดการเอกสาร โดยแตะเลือก แตะภาพตัวอย่างของเอกสารเพื่อให้เครื่องหมายถูกปรากฏที่เอกสารนั้น จากนั้นให้แตะตัวเลือกที่คุณต้องการที่ด้านล่างของหน้าจอ

 • หากต้องการแชร์เอกสาร ให้แตะ "แชร์บน iPad" หรือแตะปุ่มแชร์  บน iPhone หรือ iPod touch จากนั้นให้เลือกวิธีการแชร์เอกสารที่คุณต้องการ หากต้องการแชร์หรือบันทึกเอกสารในรูปแบบอื่น เช่น PDF ให้แตะ "ส่งออก"
 • หากต้องการคัดลอกหรือย้ายเอกสารไปยังโฟลเดอร์หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้แตะ "ย้ายบน iPad" หรือแตะ ปุ่มย้าย  บน iPhone ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งใหม่ จากนั้นแตะ "คัดลอก" หรือ "ย้าย"
 • หากต้องการลบเอกสาร ให้แตะ "ลบบน iPad" หรือแตะปุ่มลบ บน iPhone หรือ iPod touch

เปลี่ยนชื่อเอกสาร

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณดูเอกสารเป็นรูปย่อ ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนชื่อเอกสาร

 1. ในตัวจัดการเอกสาร ให้แตะชื่อเอกสาร แล้วแตะ "x" ในช่องข้อความเพื่อลบชื่อปัจจุบัน
 2. พิมพ์ชื่อใหม่ แล้วแตะ "เสร็จสิ้น"

เรียกดูและเปิดเอกสารเวอร์ชั่นที่ลบล่าสุดและเวอร์ชั่นก่อนหน้า

หากต้องการเรียกดูและเปิดเอกสารที่ลบล่าสุด ให้ทำดังนี้

 1. ในตัวจัดการเอกสาร ให้แตะ "เลือกหา" เพื่อเปิดเมนูเลือกหา
 2. แตะ "ที่เพิ่งลบล่าสุด" เอกสารที่เพิ่งลบล่าสุดจะปรากฏในตัวจัดการเอกสาร 
 3. แตะ "เลือก" แตะเอกสารอย่างน้อยหนึ่งรายการ แล้วแตะ "กู้คืน" 
 4. หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เพิ่งลบล่าสุด ให้แตะที่ชื่อของเอกสารหรือโฟลเดอร์ค้างไว้ ยกนิ้วขึ้น แล้วแตะ "ข้อมูล" ในเมนู

นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียกดูและกู้คืนเอกสารเวอร์ชั่นก่อนหน้าที่คุณจัดเก็บไว้ใน iCloud Drive ได้ โดยทำดังนี้

 1. ในตัวจัดการเอกสาร ให้แตะ "เลือกหา" เพื่อเปิดเมนูเลือกหา จากนั้นแตะ iCloud Drive
 2. ในตัวจัดการเอกสาร ให้แตะ "เลือก" แตะเอกสาร แล้วทำตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  • บน iPad ให้แตะ "เวอร์ชั่น" 
  • บน iPhone หรือ iPod touch ให้แตะปุ่มเวอร์ชั่น
 3. แตะเวอร์ชั่นเพื่อเลือก 
  • หากต้องการดูตัวอย่างของเวอร์ชั่น ให้แตะ "การแสดงตัวอย่าง" โดยคุณสามารถค้นหาข้อความในการแสดงตัวอย่าง รวมถึงสามารถคัดลอกข้อความและวัตถุได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถแก้ไขในการแสดงตัวอย่างได้ 
  • หากต้องการเปิดเอกสารในเวอร์ชั่นเพื่อดำเนินการแก้ไข ให้แตะ "บันทึกสำเนา"
  • หากต้องการแทนที่เวอร์ชั่นปัจจุบันด้วยเวอร์ชั่นที่แสดงตัวอย่าง ให้แตะ "กู้คืน"
  • หากต้องการกลับสู่เวอร์ชั่นปัจจุบัน ให้แตะ "ปิด"


ปรับแต่งเมนูเลือกหาตามที่ต้องการ

คุณสามารถเปิดหรือปิดตำแหน่งที่ตั้งที่จัดเก็บเอกสารไว้ได้ รวมถึงการเรียงลำดับรายการและแก้ไขหมวดหมู่ของแท็ก ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเมนูเลือกหาในตัวจัดการเอกสารก็จะมีผลต่อเมนูเลือกหาในแอพไฟล์เช่นกัน หากคุณใช้บริการระบบคลาวด์ของบริษัทอื่น เช่น Box เพื่อจัดเก็บและแชร์เอกสาร ดาวน์โหลด ติดตั้ง และตั้งค่าแอพบนอุปกรณ์ของคุณ ให้เปิดแอพดังกล่าวไว้เพื่อใช้งานร่วมกับตัวจัดการเอกสารและแอพไฟล์

 1. ในตัวจัดการเอกสาร ให้แตะ "เลือกหา" เพื่อเปิดเมนูเลือกหา
 2. ในเมนูเลือกหา ให้แตะ "แก้ไข" แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  • เปิดตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการใช้
  • หากต้องการเรียงลำดับรายการใหม่ ให้แตะปุ่มเรียงลำดับใหม่ ค้างไว้ แล้วลากตำแหน่งที่ตั้งหรือแท็กป้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่
  • หากต้องการลบหมวดหมู่แท็ก ให้แตะปุ่มลบ
 3. แตะ เสร็จสิ้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: