ใช้กล่องเมลเพื่อจัดระเบียบอีเมลใน iPhone, iPad หรือ iPod touch

เรียนรู้วิธีจัดระเบียบอีเมลของคุณด้วยกล่องเมลแบบกำหนดเอง, กล่องเมล VIP และการติดธง

วิธีใช้กล่องเมล

กล่องเมลคือโฟลเดอร์ที่คุณสามารถใช้จัดระเบียบอีเมลของคุณได้ ในแอปเมล คุณสามารถใช้กล่องเมลมาตรฐาน เช่น กล่องเข้า ส่งแล้ว ถังขยะ เตือนฉัน ติดตามผล และส่งภายหลัง หรือคุณจะสร้างกล่องเมลแบบกำหนดเองก็ได้ คุณยังสามารถใช้ VIP และการติดธงเพื่อให้ข้อความอีเมลโดดเด่นขึ้นได้อีกด้วย

การสร้างกล่องเมลใหม่ใน iOS 15

สร้างกล่องเมลแบบกำหนดเอง

 1. ขณะอยู่ในรายการกล่องเมล ให้แตะแก้ไขที่มุมขวาบน แล้วแตะกล่องเมลใหม่
 2. ตั้งชื่อกล่องเมล หากคุณตั้งค่าบัญชีอีเมลในอุปกรณ์ไว้มากกว่าหนึ่งบัญชี ให้แตะตำแหน่งที่ตั้งกล่องเมล แล้วเลือกบัญชีที่คุณต้องการสร้างกล่องเมล
 3. แตะบันทึก แล้วแตะเสร็จสิ้น

กล่องเมลใหม่จะอยู่ในรายการกล่องเมล ใต้บัญชีที่คุณสร้างกล่องเมลนั้น

การย้ายอีเมลไปยังกล่องเข้าใหม่ใน iOS 15

ย้ายข้อความอีเมลไปยังกล่องเมล

 1. ไปที่กล่องเข้าในแอปเมล
 2. แตะแก้ไขที่มุมขวาบน
 3. เลือกข้อความอีเมล จากนั้นแตะย้าย
 4. เลือกกล่องเมลที่ต้องการใช้จัดเก็บข้อความอีเมลนั้น

ลบกล่องเมล

เมื่อคุณลบกล่องเมลแบบกำหนดเอง จะเป็นการลบข้อความอีเมลทั้งหมดในกล่องเมลนั้นและในบัญชีของคุณโดยถาวร ก่อนที่คุณจะลบกล่องเมล คุณสามารถย้ายอีเมลไปยังกล่องเมลอื่นได้

หากต้องการลบกล่องเมลแบบกำหนดเอง ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่รายการกล่องเมล แล้วแตะแก้ไขที่มุมขวาบน
 2. แตะกล่องเมลที่คุณต้องการลบ
 3. แตะลบกล่องเมล
 4. แตะลบ แล้วแตะเสร็จสิ้น

คุณสามารถลบได้เฉพาะกล่องเมลแบบกำหนดเองเท่านั้น

วิธีใช้กล่องเมล VIP

แอปเมลอนุญาตให้คุณกำหนดบุคคลเป็น VIP เพื่อช่วยติดตามข้อความที่ส่งจากบุคคลเหล่านั้นได้ โดย VIP ของคุณจะมีไอคอนรูปดาว อยู่ข้างชื่อในส่วนหัวข้อความ กล่องเมล VIP จะอยู่ในรายการกล่องเมลของคุณ

หากไม่พบกล่องเมล VIP ให้ลองตรวจสอบว่าเปิดใช้งานอยู่หรือไม่ โดยไปที่แอปเมล แตะแก้ไข แล้วตรวจสอบว่าได้เลือก VIP ในรายการกล่องเมลแล้ว

การเพิ่มผู้ติดต่อไปยังรายการ VIP ของคุณภายในแอปเมลใน iOS 15

เพิ่ม VIP

 1. ไปที่อีเมล
 2. แตะชื่อหรือที่อยู่อีเมลผู้ส่งในส่วนหัวข้อความ
 3. แตะเพิ่มไปยัง VIP

แอปเมลจะเพิ่ม VIP รายนั้นไปยังกล่องเมล VIP ของคุณ

การปรับการตั้งค่าการเตือนสำหรับอีเมล VIP ใน iOS 15

เปลี่ยนการเตือน VIP

 1. เปิดเมล
 2. แตะปุ่มข้อมูล ถัดจาก VIP
 3. แตะการเตือน VIP
 4. จากนั้นเลือกการเตือนที่คุณต้องการตั้งค่า

ติดธงให้อีเมล

คุณสามารถทำเครื่องหมายอีเมลด้วยการติดธง เพื่อช่วยในการติดตามข้อความของคุณ คุณยังสามารถกำหนดสีให้ธงต่างๆ ได้ด้วย เมื่อติดธงอีเมล คุณจะเห็นไอคอนธง ถัดจากกลุ่มชื่อเรื่องอีเมล

 

การติดธงอีเมลภายในแอปเมลใน iOS 15

ใช้ธงเริ่มต้น:

 1. ไปที่กล่องเมลซึ่งมีอีเมลที่คุณต้องการติดธง
 2. ปัดซ้ายบนอีเมลฉบับนั้น
 3. แตะติดธง

การเลือกสีธงเพื่อทำเครื่องหมายอีเมลภายในแอปเมลบน iOS 15

หากต้องการเปลี่ยนสีธง ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่กลุ่มชื่อเรื่องอีเมล
 2. แตะปุ่มตอบกลับ
 3. แตะติดธง จากนั้นเลือกสีที่คุณต้องการใช้สำหรับธงนั้น

การเลือกกล่องเมลที่ติดธงใน iOS 15

ค้นหาอีเมลที่ติดธง

 1. เปิดแอปเมล
 2. แตะแก้ไขที่มุมขวาบน
 3. เลือกติดธง
 4. แตะเสร็จสิ้น

วันที่เผยแพร่: