หาก iPad Pro ของคุณปลุกจากการพักเครื่องโดยไม่คาดคิดในขณะที่เชื่อมต่ออยู่กับ Smart Keyboard

หาก iPad Pro ปลุกจากการพักเครื่องเป็นระยะๆ ในขณะที่เชื่อมต่ออยู่กับ Smart Keyboard ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เลิกเชื่อมต่อ Smart Keyboard กับ iPad Pro แล้วเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง เมื่อ iOS ถามว่าคุณต้องการอัพเดท Smart Keyboard หรือไม่ ให้แตะ อัพเดท

วันที่เผยแพร่: