การรับรองความปลอดภัยสำหรับแบตเตอรี่ iPhone

บทความนี้อธิบายถึงมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างประเทศที่แบตเตอรี่ iPhone ได้ปฏิบัติตาม

แบตเตอรี่ iPhone ทั้งหมดจะได้รับการทดสอบ รับรอง และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยดังนี้

  • ข้อบังคับในการขนส่งของสหประชาชาติ (UN) UN38.3: ครอบคลุมถึงความปลอดภัยของแบตเตอรี่ขณะขนส่งทางอากาศ
  • Underwriters Laboratory (UL) 2054: ครอบคลุมความปลอดภัยของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับการใช้งานทั่วไป
  • UL 60950-1 และมาตรฐานสากล IEC/EN 60950: ครอบคลุมการใช้งานของแบตเตอรี่ในอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) 1725: ครอบคลุมความปลอดภัยของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้ในอุปกรณ์เซลลูลาร์
  • มาตรฐานสากล IEC 62133: ครอบคลุมเซลล์ทุติยภูมิและแบตเตอรี่ที่มีอิเล็กโทรไลต์มีฤทธิ์เป็นด่างหรืออิเล็กโทรไลต์แบบอื่นๆ ที่ไม่มีฤทธิ์เป็นกรด

มาตรฐานเหล่านี้ตรงตามเกณฑ์ความปลอดภัยและการทดสอบใน FAA Advisory Circular AC 120-76D ที่เกี่ยวกับการได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการบินและการใช้เอกสารการบินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Flight Bag) แบบพกพา

วันที่เผยแพร่: