AirPort: การอ้างอิงข้ามของชื่อสถานีฐาน AirPort ที่สามารถใช้ 802.11n

Apple ได้ปรับปรุงชื่อของ AirPort สำหรับสถานีฐาน AirPort ทั้งหมดที่สามารถใช้ 802.11n ด้วยยูทิลิตี้ AirPort เวอร์ชั่น 5.5.3 โปรดดูตารางต่อไปนี้เพื่อการอ้างอิงข้ามระหว่างชื่อเดิมกับชื่อใหม่ของสถานีฐาน AirPort ที่สามารถใช้ 802.11n

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

ตารางการอ้างอิงข้ามของสถานีฐาน AirPort สำหรับสถานีฐานที่สามารถใช้ 802.11n

หมายเหตุ: ยูทิลิตี้ AirPort เวอร์ชั่น 5.5.2 และที่เก่ากว่าจะแสดงชื่อผลิตภัณฑ์เดิม ปัจจุบัน เอกสารประกอบสถานีฐาน AirPort ใช้ข้อตกลงการตั้งชื่อแบบใหม่

สำหรับตารางต่อไปนี้

  • หมายเลขรุ่น คือหมายเลขรุ่นที่จะปรากฏอยู่บนสถานีฐาน AirPort แต่ละสถานี
  • ชื่อยูทิลิตี้ AirPort 5.5.3 หรือชื่อที่ใหม่กว่า คือชื่อที่แสดงเมื่อคุณเลือกอุปกรณ์ในยูทิลิตี้ AirPort เวอร์ชั่น 5.5.3 หรือใหม่กว่า
  • ชื่อยูทิลิตี้ AirPort (เวอร์ชั่น 5.5.2 หรือเก่ากว่า) เดิม คือชื่อที่แสดงเมื่อคุณเลือกอุปกรณ์ในยูทิลิตี้ AirPort เวอร์ชั่น 5.5.2 หรือเก่ากว่า
  • ชื่อ AirPort อื่น เป็นอีกชื่อหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่บางครั้งอาจปรากฏในเอกสารประกอบ AppleCare 

สถานีฐาน AirPort Express 

หมายเลขรุ่น 

ชื่อยูทิลิตี้ AirPort 5.5.3 หรือใหม่กว่า  

ชื่อยูทิลิตี้ AirPort (เวอร์ชั่น 5.5.2 หรือเก่ากว่า) เดิม

ชื่อ AirPort อื่น 

A1234 

AirPort Express 802.11n (รุ่นที่ 1) 

AirPort Express พร้อมมาตรฐาน 802.11n 

AirPort Express (802.11n) 

 

สถานีฐาน AirPort Extreme 

หมายเลขรุ่น 

ชื่อยูทิลิตี้ AirPort 5.5.3 หรือใหม่กว่า  

ชื่อยูทิลิตี้ AirPort (เวอร์ชั่น 5.5.2 หรือเก่ากว่า) เดิม

ชื่อ AirPort อื่น 

A1143 

AirPort Extreme 802.11n (รุ่นที่ 1) 

AirPort Extreme ที่ใช้ 802.11n (อีเธอร์เน็ตแบบด่วน) 

AirPort Extreme (802.11n) 

A1143 

AirPort Extreme 802.11n (รุ่นที่ 2) 

AirPort Extreme ที่ใช้ 802.11n (กิกะบิตอีเธอร์เน็ต) 

AirPort Extreme (กิกะบิต) 

A1301 

AirPort Extreme 802.11n (รุ่นที่ 3) 

AirPort Extreme (ความถี่สองแถบพร้อมกัน) 

AirPort Extreme (ต้นปี 2009) 

A1354 

AirPort Extreme 802.11n (รุ่นที่ 4) 

AirPort Extreme (ความถี่สองแถบพร้อมกัน II) 

AirPort Extreme (ปลายปี 2009) 

 

Time Capsule 

หมายเลขรุ่น 

ชื่อยูทิลิตี้ AirPort 5.5.3 หรือใหม่กว่า  

ชื่อยูทิลิตี้ AirPort (เวอร์ชั่น 5.5.2 หรือเก่ากว่า) เดิม

ชื่อ AirPort อื่น 

A1254 

Time Capsule 802.11n (รุ่นที่ 1) 

Time Capsule 

Time Capsule 

A1302 

Time Capsule 802.11n (รุ่นที่ 2) 

Time Capsule (ความถี่สองแถบพร้อมกัน) 

Time Capsule (ต้นปี 2009) 

A1355 

Time Capsule 802.11n (รุ่นที่ 3) 

Time Capsule (ความถี่สองแถบพร้อมกัน II) 

Time Capsule (ปลายปี 2009) 

ดูเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของสถานีฐาน AirPort โปรดดูข้อมูลทางเทคนิคของสถานีฐาน AirPort

วันที่เผยแพร่: