AirPort: การอ้างอิงข้ามของชื่อสถานีฐาน AirPort ที่สามารถใช้ 802.11n

Apple ได้ปรับปรุงชื่อของ AirPort สำหรับสถานีฐาน AirPort ทั้งหมดที่สามารถใช้ 802.11n ด้วย AirPort Utility เวอร์ชั่น 5.5.3 โปรดดูตารางต่อไปนี้เพื่อการอ้างอิงข้ามระหว่างชื่อเดิมกับชื่อใหม่ของสถานีฐาน AirPort ที่สามารถใช้ 802.11n

ตารางการอ้างอิงข้ามของสถานีฐาน AirPort สำหรับสถาีนีฐานที่สามารถใช้ 802.11n

หมายเหตุ: AirPort Utility เวอร์ชั่น 5.5.2 และที่เก่ากว่าจะแสดงชื่อผลิตภัณฑ์เดิม ปัจจุบัน เอกสารประกอบสถานีฐาน AirPort ใช้ข้อตกลงการตั้งชื่อแบบใหม่

สำหรับตารางต่อไปนี้

  • หมายเลขรุ่น คือหมายเลขรุ่นที่จะปรากฏอยู่บนสถานีฐาน AirPort แต่ละสถานี
  • ชื่อ AirPort Utility 5.5.3 หรือชื่อที่ใหม่กว่า คือชื่อที่แสดงเมื่อคุณเลือกอุปกรณ์ใน AirPort Utility เวอร์ชั่น 5.5.3 หรือที่ใหม่กว่า
  • ชื่อ AirPort Utility (เวอร์ชั่น 5.5.2 หรือที่เก่ากว่า) เดิม คือชื่อที่แสดงเมื่อคุณเลือกอุปกรณ์ใน AirPort Utility เวอร์ชั่น 5.5.2 หรือที่เก่ากว่า
  • ชื่อ AirPort อื่น เป็นอีกชื่อหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่บางครั้งอาจปรากฏในเอกสารประกอบ AppleCare 

สถานีฐาน AirPort Express 

หมายเลขรุ่น 

ชื่อ AirPort Utility 5.5.3 หรือชื่อที่ใหม่กว่า  

ชื่อ AirPort Utility (เวอร์ชั่น 5.5.2 หรือที่เก่ากว่า) เดิม 

ชื่อ AirPort อื่น 

A1234 

AirPort Express 802.11n (รุ่นที่ 1) 

AirPort Express ที่ใช้ 802.11n 

AirPort Express (802.11n) 

 

สถานีฐาน AirPort Extreme 

หมายเลขรุ่น 

AirPort Utility 5.5.3 หรือชื่อที่ใหม่กว่า  

ชื่อ AirPort Utility (เวอร์ชั่น 5.5.2 หรือที่เก่ากว่า) เดิม 

ชื่อ AirPort อื่น 

A1143 

AirPort Extreme 802.11n (รุ่นที่ 1) 

AirPort Extreme ที่ใช้ 802.11n (อีเธอร์เน็ตแบบด่วน) 

AirPort Extreme (802.11n) 

A1143 

AirPort Extreme 802.11n (รุ่นที่ 2) 

AirPort Extreme ที่ใช้ 802.11n (กิกะบิตอีเธอร์เน็ต) 

AirPort Extreme (กิกะบิต) 

A1301 

AirPort Extreme 802.11n (รุ่นที่ 3) 

AirPort Extreme (ความถี่สองแถบพร้อมกัน) 

AirPort Extreme (ต้นปี 2009) 

A1354 

AirPort Extreme 802.11n (รุ่นที่ 4) 

AirPort Extreme (ความถี่สองแถบพร้อมกัน II) 

AirPort Extreme (ปลายปี 2009) 

 

Time Capsule 

หมายเลขรุ่น 

ชื่อ AirPort Utility 5.5.3 หรือที่ใหม่กว่า  

ชื่อ AirPort Utility (เวอร์ชั่น 5.5.2 หรือที่เก่ากว่า) เดิม

ชื่อ AirPort อื่น 

A1254 

Time Capsule 802.11n (รุ่นที่ 1) 

Time Capsule 

Time Capsule 

A1302 

Time Capsule 802.11n (รุ่นที่ 2) 

Time Capsule (ความถี่สองแถบพร้อมกัน) 

Time Capsule (ต้นปี 2009) 

A1355 

Time Capsule 802.11n (รุ่นที่ 3) 

Time Capsule (ความถี่สองแถบพร้อมกัน II) 

Time Capsule (ปลายปี 2009) 

เรียนรู้เพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของสถานีฐาน AirPort โปรดดูที่ ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของสถานีฐาน AirPort

วันที่เผยแพร่: