หัวข้อการสอบใบรับรองการให้บริการ Mac (9L0-012)

บทความนี้จะแสดงรายการหัวข้อการสอบสำหรับการสอบใบรับรองการให้บริการ Mac (9L0-012)

การสอบมีอะไรบ้าง

การสอบใบรับรองการให้บริการ Mac (9L0-012) คือการทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่นำเสนอทางออนไลน์ผ่านทาง Pearson VUE การทดสอบนี้เป็นแบบโอเพ่นรีซอร์ส และขอแนะนำให้ผู้ทำการทดสอบใช้ข้อมูลอ้างอิงของ Apple เพื่อช่วยตอบคำถามในรายการข้อสอบ

เมื่อทำการสอบใบรับรองการให้บริการ Mac เรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์สำหรับใบรับรอง Apple Certified Mac Technician (ACMT) 2015

สรุปข้อสอบ

 • จำนวนส่วน: 18
 • จำนวนวัตถุประสงค์: 38
 • จำนวนข้อสอบทั้งหมด: 70
 • คะแนนที่ผ่าน: คะแนนรวม 80% (อย่างน้อย 55 ข้อ จาก 70 ข้อ จึงจะสอบผ่าน)
 • เวลาในการทำข้อสอบ: 2 ชั่วโมง

หมายเหตุสำคัญ

ข้อสอบนี้จะแบ่งออกเป็นสองส่วนที่มีคะแนนแยกกัน ซึ่งคุณต้องทำคะแนนให้ผ่านในแต่ละส่วนเพื่อให้ผ่านการสอบทั้งหมด นี่จะเป็นคะแนนเพิ่มเติมจากคะแนนสอบรวมเพื่อให้ผ่านตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

 • ต้องผ่านส่วนข้อพึงระวัง ESD (อย่างน้อย 4 ข้อ จาก 5 ข้อ จึงจะสอบผ่าน) 
 • ต้องผ่านส่วนความปลอดภัยด้านเทคนิค (อย่างน้อย 4 ข้อ จาก 5 ข้อ จึงจะสอบผ่าน)

หากคุณไม่ผ่านส่วนที่กำหนดว่าต้องผ่านทั้งสองส่วนดังกล่าวนี้ คุณจะไม่ผ่านการสอบในครั้งนี้ แม้ว่ารายงานคะแนนรวมของคุณจะผ่านก็ตาม

การสอบใบรับรองการให้บริการ MAC 9L0-012 สำหรับ ACMT - ส่วนและหัวข้อ

   

การแก้ไขปัญหา (5 ข้อ)

 • ระบุคำถามแบบเปิดและคำถามแบบปิด
 • ระบุส่วนประกอบและขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

ข้อพึงระวัง ESD - (5 ข้อ)

 • อธิบายมาตรฐานของ Apple สำหรับข้อพึงระวัง ESD
 • ระบุส่วนประกอบที่ถูกต้องเพื่อกำหนดค่าสถานีงานที่สอดคล้องกับ ESD
 • ระบุเครื่องมือ อุปกรณ์ และขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อกำหนดค่าและใช้สถานีงานที่สอดคล้องกับ ESD ได้อย่างเหมาะสม
 • อธิบายวิธีการระบุผลกระทบของความเสียหายของ ESD ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่กำหนดให้ถูกต้อง

ความปลอดภัยของช่างเทคนิค - (5 ข้อ)

 • ระบุปัญหาด้านความปลอดภัยของ Apple ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple ที่กำหนด
 • อธิบายขั้นตอนปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ใช้ในการเปลี่ยนชิ้นส่วนในการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Apple ที่กำหนด
 • อธิบายวิธีการตอบสนองต่อปัญหาด้านความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Apple ที่กำหนด
 • จากคำอธิบายของลูกค้าที่ให้มา ให้ระบุปัญหาด้านความปลอดภัยและการตอบสนองต่อปัญหาผลิตภัณฑ์ที่กำหนด

ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ - (2 ข้อ)

 • อธิบายขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการตรวจสอบด้วยตา/ทางกลไกของผลิตภัณฑ์ Apple ที่กำหนด
 • ตามภาพและคำอธิบายที่ให้มา ให้กำหนดตัวเลือกในการซ่อมแซมและความคุ้มครองการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ Apple ที่กำหนด

ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และข้อมูลอ้างอิง (6 ข้อ)

 • ตามหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ ให้ระบุผลิตภัณฑ์ Apple ตามชื่อ AppleCare ให้ถูกต้อง
 • ตามเอกสารของ Apple ให้กำหนดข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติสำหรับผลิตภัณฑ์ Apple ที่กำหนด
 • ตามผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่ระบุ ให้อธิบายเครื่องมือเฉพาะที่ใช้ในการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์นั้น

การวินิจฉัย (4 ข้อ)

 • ตามสถานการณ์สมมติในการซ่อมแซมที่กำหนด ให้ระบุซอฟต์แวร์การวินิจฉัยที่จะใช้ให้ถูกต้อง

การจัดการพลังงาน (4 ข้อ)

 • อธิบายวิธีประเมินและแยกปัญหาการจัดการพลังงานที่มีกับระบบที่ใช้ OS X
 • ระบุอะแดปเตอร์จ่ายไฟ AC ที่ถูกต้องสำหรับผลิตภัณฑ์ Apple ที่กำหนด
 • อธิบายวิธีการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้ได้นานที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ Apple ที่กำหนด

อุปกรณ์พ่วง (4 ข้อ)

 • หากมีปัญหาการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พ่วง ให้อธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่แนะนำสำหรับการแก้ไขปัญหานี้
 • หากมีปัญหาการเชื่อมต่อกับจอแสดงผลภายนอก ให้อธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่แนะนำสำหรับการแก้ไขปัญหานี้

ระบบเครือข่ายไร้สาย (4 ข้อ)

 • ระบุขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับการแก้ไขปัญหาเครือข่ายไร้สายที่กำหนด
 • อธิบายวิธีการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายโดยใช้ผลิตภัณฑ์ไร้สายของ Apple

การให้บริการ iMac (5 ข้อ)

 • อธิบายขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับการแก้ไขปัญหาการบริการที่กำหนดสำหรับคอมพิวเตอร์ iMac
 • อธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • ระบุปัญหาด้านความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ iMac

การให้บริการ Mac mini (2 ข้อ)

 • อธิบายขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับการแก้ไขปัญหาการบริการที่กำหนดสำหรับคอมพิวเตอร์ Mac mini
 • อธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

การให้บริการ MacBook Pro (9 ข้อ)

 • อธิบายขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับการแก้ไขปัญหาการบริการที่กำหนดสำหรับคอมพิวเตอร์ MacBook Pro
 • อธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • ระบุปัญหาด้านความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ MacBook Pro

การให้บริการ MacBook Air (8 ข้อ)

 • อธิบายขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับการแก้ไขปัญหาการบริการที่กำหนดสำหรับคอมพิวเตอร์ MacBook Air
 • อธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • ระบุปัญหาด้านความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ MacBook Air

การให้บริการ Mac Pro (7 ข้อ)

 • อธิบายขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับการแก้ไขปัญหาการบริการที่กำหนดสำหรับคอมพิวเตอร์ Mac Pro
 • อธิบายขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • ระบุปัญหาด้านความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ Mac Pro
วันที่เผยแพร่: