iPad: ใบรับรองความปลอดภัยของแบตเตอรี่

เรียนรู้เกี่ยวกับใบรับรองความปลอดภัยของแบตเตอรี่สำหรับ iPad

iPad เป็นอุปกรณ์พกพาที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้งานตลอดทั้งวันด้วยการชาร์จแบตเตอรี่ในตัวเพียงครั้งเดียว* iPad ใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเพื่อรองรับความสามารถนี้ iPad รุ่นที่วางจำหน่ายในปัจจุบันและรุ่นที่จะวางจำหน่ายในอนาคต ซึ่งใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนได้รับการออกแบบตามมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสากล เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น แบตเตอรี่ iPad ทุกก้อนได้รับการทดสอบ รับรอง และสอดคล้องกับมาตรฐานดังที่แสดงด้านล่างนี้ มาตรฐานเหล่านี้ตรงตามเกณฑ์ความปลอดภัยและการทดสอบที่กำหนดไว้ใน FAA Advisory Circular AC 120-76D ที่เกี่ยวกับการได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการบินและการใช้เอกสารการบินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Flight Bag) แบบพกพา

  • ข้อบังคับในการขนส่งของสหประชาชาติ (UN) UN38.3: ครอบคลุมถึงความปลอดภัยของแบตเตอรี่ขณะขนส่งทางอากาศ
  • ห้องปฏิบัติการที่รับประกัน (UL) 2054: ครอบคลุมถึงความปลอดภัยของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในการใช้งานทั่วไป ส่วน UL 60950-1 ครอบคลุมถึงการใช้งานแบตเตอรี่ในอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 1725: ครอบคลุมความปลอดภัยของชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในอุปกรณ์เซลลูลาร์

* ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและการกำหนดค่า

วันที่เผยแพร่: