iPad: ใบรับรองความปลอดภัยของแบตเตอรี่

เรียนรู้เกี่ยวกับใบรับรองความปลอดภัยของแบตเตอรี่สำหรับ iPad

iPad มีแบตเตอรี่ลิเธียมโพลีเมอร์ที่ล้ำสมัยที่สามารถใช้งานได้นานสูงสุดถึงสิบชั่วโมง* นอกเหนือจากเวลาใช้งานแล้ว แบตเตอรี่ iPad ยังได้รับการออกแบบตามมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสากลอีกด้วย แบตเตอรี่ iPad ทุกก้อนได้รับการทดสอบ รับรอง และสอดคล้องกับมาตรฐานดังที่แสดงด้านล่างนี้ มาตรฐานเหล่านี้ตรงตามเกณฑ์ความปลอดภัยและการทดสอบที่กำหนดไว้ใน FAA Advisory Circular AC 120-76D ที่เกี่ยวกับการได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการบินและการใช้เอกสารการบินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Flight Bag) แบบพกพา

  • ข้อบังคับในการขนส่งของสหประชาชาติ (UN) UN38.3: ครอบคลุมถึงความปลอดภัยของแบตเตอรี่ขณะขนส่งทางอากาศ
  • ห้องปฏิบัติการที่รับประกัน (UL) 2054: ครอบคลุมถึงความปลอดภัยของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในการใช้งานทั่วไป ส่วน UL 60950-1 ครอบคลุมถึงการใช้งานแบตเตอรี่ในอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) 1725: ครอบคลุมถึงความปลอดภัยของชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในการใช้งานทั่วไป

* ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและการกำหนดค่า

วันที่เผยแพร่: