OS X Server: การปรับขีดจำกัดขนาดของข้อความสำหรับบริการ เมล

ขีดจำกัดขนาดของข้อความอาจเพิ่มขึ้นหรือถูกปิดใช้งานผ่านการใช้คำสั่ง serveradmin ในเทอร์มินัล

ใน OS X Server (Mountain Lion) และ OS X Server (Mavericks) การกำหนดค่าบริการเริ่มต้นของเมลจะจำกัดการส่งข้อความสูงสุดไม่เกิน 10 MB Server จะปฏิเสธข้อความที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 MB

เมื่อต้องการเปลี่ยนขีดจำกัดขนาดของข้อความ ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

sudo serveradmin settings mail:postfix:message_size_limit = number

ตัวเลขที่อยู่ในคำสั่งดังกล่าวจะมีค่าเท่ากับขีดจำกัดขนาดของข้อความที่ต้องการในหน่วยไบต์  เพื่อการคำนวณค่าที่ถูกต้องสำหรับขีดจำกัดขนาดที่ต้องการ ให้คูณค่า MB ด้วย 1048576 ตัวอย่างเช่น สำหรับขีดจำกัด 20 MB การคำนวณจะเท่ากับ 20x1048576=20971520  ตัวเลข ในคำสั่งดังกล่าวจึงเท่ากับ 20971520

หมายเหตุ: ค่าขนาดที่เล็กเกินไปจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียการแจ้งเตือนการไม่ได้จัดส่ง เมื่อขนาดของข้อความตีกลับเกินขีดจำกัดขนาดของข้อความของ MTA เฉพาะที่หรือระยะไกล

เรียนรู้เพิ่มเติม

เมื่อต้องการปิดใช้งานขีดจำกัดขนาดของข้อความ ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้

sudo serveradmin settings mail:postfix:message_size_limit_enabled = no

หมายเหตุ: สามารถเรียกคืนขีดจำกัดของขนาดได้โดยใช้คำสั่งเช่นเดียวกันกับค่า ใช่ ในตำแหน่งไม่

คุณสามารถตรวจสอบค่าขีดจำกัดขนาดของข้อความปัจจุบันได้ด้วยคำสั่งนี้

sudo serveradmin settings mail:postfix:message_size_limit
วันที่เผยแพร่: