Logic Remote: อาจไม่เชื่อมต่อหากอุปกรณ์ Touch OSC ได้รับการติดตั้งใน Logic Pro X ไว้แล้ว

เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อ Logic Remote กับ Mac ที่ใช้ Logic Pro X ที่ติดตั้งพื้นผิวการควบคุม Touch OSC ไว้อยู่แล้ว จะไม่สามารถทำการเชื่อมต่อได้

หากต้องการแก้ไขปัญหา ให้ทำดังนี้

  1. ออกจากแอพ Logic Remote หากทำงานอยู่
  2. เปิด Logic Pro X
  3. เลือก Logic Pro X > Control Surfaces (พื้นผิวการควบคุม) > Setup (การตั้งค่า)
  4. ในหน้าต่างการตั้งค่า ให้ลบอุปกรณ์ Touch OSC ที่แสดงอยู่
  5. หากมี Logic Remote อยู่ในหน้าต่างการตั้งค่า ให้ลบออก
  6. เปิดแอพ Logic Remote และเชื่อมต่อกับ Mac
  7. ยอมรับการเชื่อมต่อเมื่อระบบแจ้งใน Logic Pro X

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หากเปิดใช้งานไฟร์วอลล์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Logic Pro การตั้งค่าบางอย่างอาจรบกวน Logic Remote ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Logic Remote: อาจไม่เชื่อมต่อกับ Logic Pro X เมื่อใช้การตั้งค่าไฟร์วอลล์บางอย่าง

เอกสารนี้จะมีการอัปเดตเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: