GarageBand '11: พื้นที่ไม่เพียงพอในการดาวน์โหลดให้เสร็จสมบูรณ์หลังจากซื้อจาก Mac App Store

ครั้งแรกที่คุณเปิด GarageBand '11 หลังจากดาวน์โหลดจาก Mac App Store คุณอาจได้รับการเตือนว่าไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการดาวน์โหลดให้เสร็จสมบูรณ์

สำหรับการใช้ GarageBand จำเป็นต้องมีเนื้อหาเพิ่มเติมบางอย่าง หากคุณไม่มีเนื้อหาดังกล่าวติดตั้งไว้แล้ว จำเป็นต้องดาวน์โหลด เนื้อหานี้ต้องมีพื้นที่ดิสก์เพิ่มเติม 1.2 GB

เพิ่มพื้นที่ดิสก์ที่สามารถใช้ได้ให้มากขึ้นโดยการย้ายไฟล์บางรายการไปยังดิสก์อื่น (เช่น ฮาร์ดดิสก์ภายนอกหรือแฟลชไดรฟ์ USB) หรือโดยการลบไฟล์ที่คุณไม่ต้องการออก จากนั้น ล้างถังขยะ

วันที่เผยแพร่: