iPod nano (รุ่นที่ 5): ไม่สามารถเห็นซับไตเติ้ลในภาพยนตร์ รายการทีวี หรือวิดีโออื่นๆ

ภาพยนตร์ รายการทีวี และวิดีโออื่นๆ ไม่แสดงซับไตเติลเมื่อเล่นใน iPod nano

หากต้องการดูคำซับไตเติลในขณะที่รับชมภาพยนตร์ รายการทีวี และวิดีโออื่นๆ ให้เปิดใช้งานซับไตเติลใน iTunes ก่อนเชื่อมข้อมูลเนื้อหาสื่อกับ iPod:

การเปิดใช้งานภาษาซับไตเติ้ลใน iTunes

1. เปิด iTunes ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

2. คลิก iTunes ในแถบเมนู จากนั้นคลิก การตั้งค่า

3. คลิก การเล่น 

4. คลิกช่องป้อนสำหรับภาษาคำบรรยายใต้ภาพ แล้วเลือกภาษาที่คุณเลือก

[เลือกภาษา]

5. คลิก ตกลง

6. เชื่อมข้อมูลเนื้อหาสื่อของคุณ (ภาพยนตร์ รายการทีวี และวิดีโออื่นๆ) กับ iPod nano ของคุณ

7. หลังจากเชื่อมข้อมูลเนื้อหากับ iPod แล้ว ให้เปิดซับไตเติลใน iPod (วิดีโอ> ค่าติดตั้ง > ซับไตเติล)

8. เล่นเนื้อหาสื่อของคุณใน iPod

วันที่เผยแพร่: