GarageBand '09: ไม่มีเสียงจากกีตาร์เมื่อเล่นบทเรียน

บางครั้งคุณอาจจะไม่ได้ยินเสียงกีตาร์ของคุณเมื่อคุณเล่นไปตามบทเรียนใน GarageBand '09

หากคุณไม่ได้ยินเสียงกีตาร์ไฟฟ้าเมื่อคุณเล่นไปตามบทเรียนกีตาร์ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าของคุณเพื่อตรวจดูว่าคุณได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง

  1. จากหน้าต่างบทเรียนนี้ ให้คลิกตั้งค่าตรงมุมขวาบน
  2. จากเมนู "อุปกรณ์สัญญาณเข้าของฉัน" ให้เลือกกีตาร์หากกีตาร์ไฟฟ้าของคุณได้เสียบเข้ากับช่องสัญญาณเข้าระดับสายในตัวเครื่องบนคอมพิวตอร์ของคุณ หากเสียบเข้ากับอินเทอร์เฟซเสียงภายนอก ให้เลือกกีตาร์ภายนอก
    หมายเหตุ: ในการเล่นไปตามบทเรียน จะต้องเสียบกีตาร์เข้ากับช่องสัญญาณเข้าช่องแรกของอินเทอร์เฟซเสียง
  3. หลังจากที่คุณตรวจสอบสัญญาณเข้าของกีตาร์ ให้ตรวจดูว่าได้เลือก "การตรวจรับสัญญาณเปิดอยู่" จากเมนู "อุปกรณ์สัญญาณเข้าของฉัน"
วันที่เผยแพร่: