หากคุณไม่สามารถปลดล็อคการตั้งค่าในการตั้งค่าระบบ

หากต้องการทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับ Mac เครื่องจะขอให้คุณป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีผู้ดูแลระบบ บัญชีที่ใช้รหัสผ่านที่เว้นว่างจะใช้ไม่ได้

Mac จะขอให้คุณป้อนชื่อและรหัสผ่านของบัญชีผู้ดูแลระบบเมื่อจำเป็นต้องตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น คุณต้องรับรองความถูกต้องในฐานะผู้ดูแลระบบเมื่อคุณคลิกล็อค ในการตั้งค่าระบบ enter certain commands in Terminal หรือตั้งค่ารหัสผ่านเฟิร์มแวร์

รหัสผ่านของบัญชีผู้ดูแลระบบไม่ควรเป็นรหัสผ่านที่เว้นว่าง Mac ของคุณอาจไม่ยอมรับรหัสผ่านที่เว้นว่าง แม้ว่าบัญชีจะใช้รหัสผ่านที่เว้นว่างอยู่ก็ตาม

ดูวิธีเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ macOS

วันที่เผยแพร่: