เกี่ยวกับการรองรับ LaTeX และ MathML ใน Pages, Numbers, Keynote และ iBooks Author

เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ LaTeX และ MathML กับ Pages, Numbers, Keynote และ iBooks Author รวมถึงการดูสมการตัวอย่าง

LaTeX และ MathML รองรับโดยแอพ iWork ทั้งสาม (Pages, Numbers และ Keynote) และ iBooks Author ทั้งนี้ iWork และ iBooks Author รองรับคำสั่ง LaTeX ทั้งหมด ซึ่งสามารถแปลงเป็น MathML ด้วย blahtex ส่วนขยาย LaTeX ที่รองรับเพิ่มเติมแสดงอยู่ด้านล่าง

ดูวิธีเพิ่มสมการโดยใช้ LaTex และ MathML ลงในเอกสาร iWork หรือหนังสือ iBooks Author ของคุณ

ในขณะนี้แอพ iWork ไม่รองรับ LaTeX และ MathML บน iCloud.com

คำสั่ง LaTeX

โดยทั่วไป LaTeX ต้องให้สมการอยู่ภายในคำสั่งโหมดคณิตศาสตร์ดังตัวอย่างต่อไปนี้ เพื่อให้การเขียนสมการง่ายขึ้น ตัวแก้ไขสมการของ iWork และ iBooks Author จะอยู่ในโหมดคณิตศาสตร์โดยค่าเริ่มต้น ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเพิ่มคำสั่งโหมดคณิตศาสตร์ลงไปในสมการของคุณ 

 • \begin{math} … \end{math}
 • \begin{displaymath} … \end{displaymath}
 • \begin{equation} … \end{equation}
 • $ … $
 • $$ … $$
 • \( … \)
 • \[ … \]

หากคุณต้องการเพิ่มข้อความลงในสมการใน iWork หรือ iBooks Author ซึ่งรับลักษณะย่อหน้ามา ให้ใช้ \text{…} ทั้งนี้ไม่รองรับการซ้อนสมการภายใน \text{...}

ในโหมดคณิตศาสตร์ blahtex ไม่ได้รองรับอักขระ Unicode ที่ไม่ใช่ ASCII โดยสมบูรณ์ แต่ยอมรับอักขระ Unicode โดยสมบูรณ์ในโหมดข้อความ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอักขระเฉพาะอย่างเช่น สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์และอักขระที่มีเครื่องหมายเน้นได้ที่คู่มือใช้งาน blahtex, 2.22

คำสั่ง LaTeX (ส่วนขยายของ blahtex) รวมถึงอิลิเมนต์และแอตทริบิวต์ของ MathML ที่รองรับแสดงอยู่ที่ด้านล่างนี้

คำสั่ง LaTeX ที่ iWork รองรับ

คำสั่งหรือสัญลักษณ์
\phantom{}
\color
\cancel
\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "
\lmoustache, \rmoustache
\lgroup, \rgroup
\brace, \brack
\xleftarrow, \xrightarrow
\dddot, \ddddot
\Copyright
\pounds
\diagup, \diagdown
\dag,\ddag, \dagger, \ddagger
\owns, \ni
{split}

คำสั่ง LaTeX ที่ iWork ไม่รองรับ

คำสั่งหรือสัญลักษณ์ หมายเหตุ
\mathring{}  
\ae, \AE  
\smallint  
\idotsint  
\Euro สัญลักษณ์ Unicode ทำงานได้ในโหมดข้อความเท่านั้น
\varGamma  
\cal ใช้ \mathcal{}
\mathml{}  
\center  
[lrc] in \aligned  
\fillin  
\strut  
\vphantom  
\hphantom  
\smash  
\hspace ใช้ "\:", "\,", "\;" หรือ \phantom{}
\mspace  
\centernot  
\buildrelover ใช้ \overset, \underset
\tabular-related environments การรองรับแบบจำกัดสำหรับ \matrix และ \aligned
\sideset  
\pmb, \boldmath, \unboldmath ใช้ \boldsymbol

คำสั่ง LaTeX ที่ iBooks Author รองรับ

คำสั่งหรือสัญลักษณ์
\phantom{}
\color
\cancel
\underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
\lneq, \gneq, \lvertneq, \gvertneq
\thinspace, \medspace, \thickspace, \negthinspace, \negmedspace, \negthickspace
"\:", "\,", "\;", "\!", "\ "
\lmoustache, \rmoustache
\lgroup, \rgroup
\brace, \brack
\xleftarrow, \xrightarrow
\dddot, \ddddot

คำสั่ง LaTeX ที่ iBooks Author ไม่รองรับ

คำสั่งหรือสัญลักษณ์ หมายเหตุ
\mathring{}  
\Copyright สัญลักษณ์ Unicode ทำงานได้ในโหมดข้อความเท่านั้น
\pounds สัญลักษณ์ Unicode ทำงานได้ในโหมดข้อความเท่านั้น
\ae, \AE  
\smallint  
\diagup, \diagdown  
\idotsint  
\Euro สัญลักษณ์ Unicode ทำงานได้ในโหมดข้อความเท่านั้น
\varGamma  
\cal ใช้ \mathcal{}
\mathml{}  
\center  
[lrc] in \aligned  
\fillin  
\strut  
\vphantom  
\hphantom  
\smash  
\dag, \ddag \dagger, \ddagger supported
{split}  
\hspace ใช้ "\:", "\,", "\;" หรือ \phantom{}
\mspace  
\centernot  
\buildrelover ใช้ \overset, \underset
\owns ใช้ \ni
\tabular-related environments การรองรับแบบจำกัดสำหรับ \matrix และ \aligned
\sideset  
\pmb, \boldmath, \unboldmath ใช้ \boldsymbol


แพ็คเกจ LaTeX

ไม่รองรับแพ็คเกจ LaTeX ต่อไปนี้

แพ็คเกจ หมายเหตุ
cancel ใช้ \cancel
ams ใช้ \underrightarrow, \underleftarrow, \underleftrightarrow
\centernot  


อิลิเมนต์ MathML

ใช้ตารางด้านล่างเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอิลิเมนต์ MathML ที่ iWork และ iBooks Author รองรับ

อิลิเมนต์ MathML ที่รองรับ

อิลิเมนต์ หมายเหตุ
mo  
mi  
mn  
mrow  
menclose รองรับรูปแบบของการรวมอยู่ข้างในบางรูปแบบเท่านั้น
mtable รองรับบางแอตทริบิวต์เท่านั้น
mtr  
mtd  
mfrac  
msup  
msub  
msubsup  
munder  
mover  
munderover  
mstack  
msrow  
msgroup  
mscarries  
mscarry  
msline  
mlongdiv  
mpadded  
mspace  
maction iWork และ iBooks Author รองรับรายการย่อย MathML ตัวแรกเท่านั้นและจะข้ามส่วนที่เหลือ
mphantom  
mfenced  
mroot  
msqrt  
none  
mstyle  
mtext  
ms  
maligngroup  
malignmark  

อิลิเมนต์ MathML ที่รองรับบางส่วน

อิลิเมนต์ หมายเหตุ
mlabeledtr ปฏิบัติเหมือน <mtr> โดยข้ามรายการย่อยแรก
semantics ปฏิบัติเหมือนแถว
annotation ข้ามทันที

อิลิเมนต์ MathML ที่ไม่รองรับ

อิลิเมนต์ หมายเหตุ
mmultiscripts  
mprescripts  
mglyph  
merror  
{ContExp} ไม่รองรับเนื้อหาอิลิเมนต์ MathML
ดูว่า {ContExp} ครอบคลุมอิลิเมนต์ใดบ้าง


แอตทริบิวต์ MathML

ใช้ตารางด้านล่างเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแอตทริบิวต์ MathML ที่ iWork และ iBooks Author รองรับ

แอตทริบิวต์ MathML ที่รองรับ

iWork และ iBooks Author รองรับแอตทริบิวต์ MathML เหล่านี้

อิลิเมนต์ แอตทริบิวต์ ค่าเริ่มต้นที่ได้มาจาก <mstyle> ค่า 
(ไวยากรณ์ของค่าหากเป็นเซ็ตย่อยของสเปค)
* mathcolor ใช่  
mstyle scriptlevel ไม่  
mstyle display ไม่  
mstyle scriptminsize ไม่  
mstyle scriptsizemultiplier ไม่  
mstyle <แอตทริบิวต์ซึ่งระบุด้วยค่าเริ่มต้นที่ได้มา> ไม่มี  
mo lspace ใช่  
mo rspace ใช่  
mo largeop ใช่  
mo minsize ใช่  
mo maxsize ใช่  
mo accent ใช่  
mo movablelimits ใช่  
mo symmetric ใช่  
mo stretchy ใช่  
mo form ใช่  
mspace width ใช่  
mspace height ใช่  
mspace depth ใช่  
ms lqoute ใช่  
ms rqoute ใช่  
mfrac linethickness ใช่  
mfrac numalign ใช่  
mfrac denomalign ใช่  
mover accent ใช่  
mover align ใช่  
munderover accent ใช่  
munderover underaccent ใช่  
munder accentunder ใช่  
munder align ใช่  
mtable rowalign ใช่  
mtable columnalign ใช่  
mtable columnspacing ใช่  
mtable displaystyle ใช่  
mtr rowalign ใช่  
mtr columnalign ใช่  
mtd rowalign ใช่  
mtd columnalign ใช่  
mstack align ใช่ บน | ล่าง | กลาง | ฐาน | แกน
msrow position ใช่  
msgroup position ใช่  
msgroup shift ใช่  
mscarries position ใช่  
mscarries crossout ใช่ updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
mscarry crossout ใช่ updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike
msline length ใช่  
msline position ใช่  
mpadded height ไม่  
mpadded depth ไม่  
mpadded width ไม่  
mpadded lspace ไม่  
mpadded voffset ไม่  
mfenced open ใช่  
mfenced close ใช่  
mfenced separators ใช่  
maligngroup groupalign ใช่  
malignmark edge ใช่  

แอตทริบิวต์ MathML ที่รองรับบางส่วน

iWork และ iBooks Author รองรับแอตทริบิวต์ MathML เหล่านี้บางส่วน

อิลิเมนต์ แอตทริบิวต์ ค่าเริ่มต้นที่ได้มาจาก <mstyle> ค่า
(ไวยากรณ์ของค่าหากเป็นเซ็ตย่อยของสเปค)
หมายเหตุ
mo, mn, mi mathvariant ใช่ ไม่รองรับ initial, stretched, looped, tailed  
mtable align ไม่ บน | ล่าง | กลาง | ฐาน | แกน ไม่รองรับ rownumber
menclose notation ใช่ updiagonalstrike | downdiagonalstrike | horizontalstrike | verticalstrike ดูเพิ่มเติม
mlongdiv longdivstyle ไม่ lefttop  

แอตทริบิวต์ MathML ที่ไม่รองรับ

อิลิเมนต์ แอตทริบิวต์ หมายเหตุ
* mathbackground  
mstyle infixlinebreakstyle  
mstyle veryverythinmathspace, verythinmathspace, thinmathspace, mediummathspace, thickmathspace, verythickmathspace, veryverythickmathspace ลดค่าลงใน MathML 3
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext mathsize   
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext dir  
mi, mn, mo, ms, mstyle, mtext fontfamily,  fontweight, fontstyle, fontsize, color, background ลดค่าลงใน MathML 3
mo linebreak   
mo lineleading  
mo linebreakstyle  
mo linebreakmultchar  
mo identalign  
mo identshift  
mo identtarget  
mo identalignfirst  
mo identshiftfirst  
mo identalignlast  
mo identshiftlast  
mo fence ไม่ส่งผลกระทบต่อเค้าโครงที่เห็น
mo separator ไม่ส่งผลกระทบต่อเค้าโครงที่เห็น
mspace linebreak   
mfrac bevelled  
mtable groupalign  
mtable alignmentscope  
mtable columnwidth  
mtable width  
mtable rowspacing  
mtable rowlines  
mtable columnlines  
mtable frame  
mtable framespacing  
mtable equalrows  
mtable equalcolumns  
mtable side  
mtable minlabelspacing  
mtr groupalign  
mtd rowspan  
mtd columnspan  
mtd groupalign  
mstack stackalign  
mstack charalign  
mstack charspacing  
mlongdiv position  
mlongdiv shift  
mscarries location  
mscarries scriptsizemultiplier  
mscarry location  
msline leftoverhang  
msline rightoverhang  
msline mslinethickness  
msub subscriptshift  
msup superscriptshift  
msubsup superscriptshift  
msubsup subscriptshift  
mrow ltr  
maction selection  
maction actiontype  


สมการตัวอย่าง

   

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

LaTeX แสดงเป็น
0.15 \cdot \frac{1}{8}
-22 \div 11

2x + 3y \ge -21

3(b-5) < -6(b+5)

\left \{ 6 {\textstyle \frac{4}{5}}, \, \sqrt{49}, 
\, 6.\overline{3}, \, 7\sqrt{5} \right \}

การวางแนว

LaTeX แสดงเป็น
\begin{aligned}
9 && < && 15 && < && 16 \\
\sqrt{9} && < && \sqrt{15} && < && \sqrt16 \\ 
3 && < && \sqrt{15} && < && 4
\end{aligned}
\begin{aligned}
\text{first number} & & \text{second number} \\ 
10 \mbox{\phantom{=digit}} & \cdot & 9 \mbox{\phantom{=digit}}
\end{aligned}


เคล็ดลับที่ดีในการวางแนวอิลิเมนต์ในสมการคือการใช้ \mbox{\phantom{พื้นที่ว่าง}} เนื้อหาภายในวงเล็บ (พื้นที่ว่าง) จะหมายถึงจำนวนของพื้นที่ว่างที่สร้างขึ้น ในตัวอย่างข้างต้น การเพิ่มอักขระพิเศษให้กับ =digit ทำให้มีพื้นที่ว่างมากขึ้นระหว่าง 10 • 9 


\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}

สี

LaTeX แสดงเป็น
\begin{aligned}
N &= 0.555\ldots \\ 
{\color{red}10}N &= {\color{red} 10}(0.555\ldots) \\
10N &= 5.555\ldots
\end{aligned}
\sum_{\color{0A7C10}n=0}^{\color{red}\infty}
a_n x^n

จำนวนเต็ม

LaTeX แสดงเป็น
\textstyle \int_{-N}^{N} e^x\, dx
\int_{-N}^{N} e^x\, dx

\textstyle แยกแยะความแตกต่างระหว่างสมการที่อยู่ในบรรทัดเดียวกับข้อความ (inline equation) กับสมการที่ขึ้นบรรทัดใหม่และจัดกึ่งกลางหน้าให้โดยอัตโนมัติ (display equation)

เมทริกซ์

LaTeX แสดงเป็น
\begin{matrix}
a & b \\
c & d \\
\end{matrix}
\begin{matrix}
c(1)^{n-1} & \dots & c(1)^2 & c(1) & 1 \\
c(2)^{n-1} & \dots & c(2)^2 & c(2) & 1 \\
\vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\
c(n)^{n-1} & \dots & 1 & 0 & 0
\end{matrix}

|x| = \begin{cases} \phantom{-} x& \text{if } x 
\geq 0 \\ -x & \text{if } x<0 \end{cases}
R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin 
\theta \\ \sin \theta & \phantom{-} \cos \theta 
\end{bmatrix}

อิลิเมนต์สมการทั่วไป

LaTeX แสดงเป็น
\(\Delta S^\circ=\sum S^{\circ }\text{products} - \sum
S^{\circ }\text{reactants}\)
HF(aq) +H_{2}O(l) \rightleftharpoons
H_{3}O^{+} (aq) +F_{-}(aq)
\nabla \times \overrightarrow{\mathbf{B}} -
\frac{1}{C} \frac{\delta
\overrightarrow{\mathbf{E}}}{\delta t} = 4\pi
\rho
x = \frac{- b\pm\sqrt{b^2-4a c}}{2a}

เลขคณิตแบบยาว

แอตทริบิวต์ แสดงเป็น
<?xml version="1.0"?>
<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
     <mstack>
         <mscarries location='nw'>
             <none/>
             <mscarry crossout='updiagonalstrike' location='n'>
             <mn>2</mn>
         </mscarry>
             <mn>1</mn>
             <none/>
         </mscarries>
         <mn>2,327</mn>
         <msrow> <mo>-</mo> <mn> 1,156</mn> </msrow>
         <msline/>
         <mn>1,171</mn>
     </mstack>
</math> 

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
<mlongdiv>
  <mn> 12 </mn>
  <mn> 16.5 </mn>
  <mn> 198 </mn>
  <msgroup position='1' shift='-1'>
    <msgroup>
      <mn> 12</mn>
      <msline length='2'/>
    </msgroup>
    <msgroup>
      <mn> 78</mn>
      <mn> 72</mn>
      <msline length='2'/>
      <mn> 6.0</mn>
      <mn> 6.0</mn>
    </msgroup>
    <msgroup position='-1'>
<!-- extra shift to move to the right of the "." -->
      <msline length='3'/>
      <mn> 0</mn>
    </msgroup>
  </msgroup>
</mlongdiv>
</math>      

 

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
   <mstack charspacing="loose">
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
        </mscarries>
        <mscarries position="1">
             <mn>1</mn>
             <mn>2</mn>
      </mscarries>
       <mn>435</mn>
       <msrow>
             <mo>×</mo>
             <none/>
             <mn>25</mn>
             </msrow>
             <msline/>
       <mscarries position="2">
             <mn>1</mn>
       </mscarries>
             <mn>2175</mn>
       <msrow position="1">
             <mn>870</mn>
       </msrow>
       <msline/>
            <mn>10875</mn>
       </mstack>
</math>

 

iWork และ iBooks Author ไม่รองรับ LaTeX สำหรับการหารยาวและเศษเหลือ คุณต้องใช้ MathML ในการทำงานกับการหารยาวและเศษเหลือ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: