วิธีใช้ตำแหน่งเครือข่ายบน Mac

ใช้คุณสมบัติตำแหน่งในการตั้งค่าเครือข่ายในการสลับไปมาระหว่างการตั้งค่าเครือข่ายชุดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ความสามารถในการสลับไปมาระหว่างการตั้งค่าเครือข่าย (ตำแหน่ง) ชุดต่างๆ จะเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ต่างๆ ดังเช่นสถานการณ์ต่อไปนี้

 • คุณใช้เครือข่ายประเภทเดียวกัน (เช่น อีเธอร์เน็ต) ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน แต่การตั้งค่าที่คุณใช้ที่ทำงานไม่อนุญาตให้ Mac เชื่อมต่ออัตโนมัติกับเครือข่ายประเภทเดียวกันเมื่ออยู่ที่บ้าน
 • Mac ของคุณเชื่อมต่อกับบริการเครือข่ายมากกว่าหนึ่งประเภท (เช่น ทั้ง Wi-Fi และอีเธอร์เน็ต) ที่ทำงานและที่บ้าน แต่ในที่ทำงานคุณต้องการให้ Mac ลองเชื่อมต่อกับเครือข่ายอีเธอร์เน็ตก่อน และเมื่ออยู่ที่บ้านคุณต้องการให้ Mac ลองเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ก่อน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คุณต้องการตั้งค่าลำดับบริการที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละตำแหน่ง
 • Mac ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ และคุณต้องการรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายอย่างรวดเร็วเพื่อทำการทดสอบ โดยไม่เสียการตั้งค่าเครือข่ายปัจจุบันไป


วิธีเพิ่มหรือลบตำแหน่งเครือข่าย

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกเครือข่าย 
 2. เมนูป๊อปอัพ "ตำแหน่งที่ตั้ง" จะแสดงชื่อชุดการตั้งค่าเครือข่ายที่เลือกไว้ในปัจจุบัน โดยตำแหน่งเริ่มต้นจะชื่อว่าอัตโนมัติ เลือกแก้ไขตำแหน่งจากเมนูนี้
  การตั้งค่าเครือข่าย แสดงเมนูป๊อปอัพตำแหน่ง
 3. คลิกปุ่มเพิ่ม (+) ที่อยู่ด้านล่างรายการตำแหน่ง จากนั้นให้พิมพ์ชื่อตำแหน่งใหม่ เช่น งาน หรือบ้าน หรือมือถือ (หากต้องการลบตำแหน่ง ให้ใช้ปุ่มลบ (–) ด้านล่างรายการ)
  หน้าต่างโต้ตอบของตำแหน่งที่ตั้งการตั้งค่าเครือข่ายที่กำลังแสดงตำแหน่งที่ตั้งใหม่ที่ถูกเพิ่ม ชื่อว่า
 4. คลิกเสร็จสิ้น ถึงตอนนี้ เมนูตำแหน่งที่ตั้งควรจะแสดงชื่อตำแหน่งใหม่ การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับการตั้งค่า Wi-Fi, อีเธอร์เน็ต หรือเครือข่ายอื่นจะได้รับการบันทึกไปยังตำแหน่งนี้ เมื่อคุณคลิกปรับใช้ ทั้งนี้การตั้งค่าเครือข่ายในตำแหน่งก่อนหน้าจะยังคงเหมือนเดิมตามที่คุณตั้งไว้ ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้เมนูตำแหน่งที่ตั้งเพื่อสลับกลับได้ทุกเมื่อ
 5. คลิกปรับใช้เพื่อบันทึกการตั้งค่า และสลับจากตำแหน่งก่อนหน้าไปยังตำแหน่งใหม่ Mac จะพยายามพิจารณาการตั้งค่าที่ถูกต้องสำหรับเครือข่ายแต่ละประเภทให้โดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าด้วยตนเอง ให้คลิกปรับใช้อีกครั้้งหลังจากทำการเปลี่ยนแปลง


วิธีการสลับไปมาระหว่างตำแหน่งเครือข่ายต่างๆ

หากคุณมีมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง คุณสามารถใช้วิธีใดก็ได้ดังต่อไปนี้ เพื่อสลับไปมาระหว่างตำแหน่งต่างๆ

 • ใช้เมนูป๊อปอัพ "ตำแหน่งที่ตั้ง" ในการตั้งค่าเครือข่ายตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ให้คลิกปรับใช้หลังจากที่เลือกตำแหน่งแล้ว
 • หรือเลือกเมนู Apple > ตำแหน่งที่ตั้ง จากแถบเมนู จากนั้นเลือกตำแหน่งจากเมนูย่อย


วิธีเปลี่ยนลำดับบริการเครือข่าย

หากคุณใช้ตำแหน่งเครือข่ายเนื่องจากคุณต้องการให้แต่ละตำแหน่งใช้บริการเครือข่ายที่ต่างกัน (เช่น Wi-Fi หรืออีเธอร์เน็ต) เมื่อทำการเชื่อมต่อ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนลำดับบริการ (หรือเรียกว่าลำดับความสำคัญของพอร์ต) ในแต่ละตำแหน่ง

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกเครือข่าย
 2. ใช้เมนูป๊อปอัพ "ตำแหน่งที่ตั้ง" เพื่อเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการแก้ไข
 3. คลิกไอคอนตัวเลือกเพิ่มเติม  หรือไอคอนรูปเฟืองที่อยู่ด้านล่างรายการบริการ จากนั้นเลือกจัดลำดับบริการ
  เมนูตัวเลือกบริการเพิ่มเติมของการตั้งค่าระบบเครือข่ายที่ทำไฮไลท์
 4. ลากบริการภายในรายการเพื่อเปลี่ยนลำดับ Mac จะพยายามเชื่อมต่อบริการที่อยู่ด้านบนสุดของรายการก่อน จากนั้นจะไล่ลำดับลงมาเรื่อยๆ จนกว่าการเชื่อมต่อจะสำเร็จ
  การเชื่อมต่อ Virtual Private Network (VPN) จะไม่สามารถเรียงลำดับใหม่ได้ เนื่องจากมีความสำคัญมากกว่าเครือข่ายอื่นๆ เสมอ
  หน้าต่างโต้ตอบลำดับบริการของตำแหน่งที่ตั้งการตั้งค่าระบบเครือข่าย
 5. คลิกตกลง แล้วคลิกปรับใช้


วิธีป้องกันการใช้งานบริการเครือข่าย

ตามค่าเริ่มต้น ตำแหน่งที่ชื่อว่าอัตโนมัติจะเปิดใช้งานบริการเครือข่ายทั้งหมดที่สามารถใช้งานได้ (หรือเรียกว่าพอร์ตหรืออินเทอร์เฟซเครือข่าย) ไม่ว่าจะใช้บริการนั้นๆ ในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายหรือไม่ Mac จะค้นหาบริการเหล่านี้โดยอัตโนมัติ เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต

ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้เครือข่าย Wi-Fi ที่บ้าน แต่ใช้เครือข่ายอีเธอร์เน็ตที่ทำงาน Mac จะตรวจจับบริการเครือข่ายเหล่านี้โดยอัตโนมัติ เพื่อใช้งานบริการนั้นเมื่อทำการเชื่อมต่อ

หากคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac จะไม่ใช้บริการเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่ง เช่น Wi-Fi คุณสามารถปิดใช้งานบริการนั้นในตำแหน่งเครือข่ายใดก็ได้ ดังนี้

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกเครือข่าย
 2. ใช้เมนูป๊อปอัพ "ตำแหน่งที่ตั้ง" เพื่อเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการแก้ไข
 3. คลิกไอคอนตัวเลือกเพิ่มเติม  หรือไอคอนรูปเฟืองที่อยู่ด้านล่างรายการบริการ จากนั้นเลือกไม่ใช้บริการ
 4. คลิกปรับใช้ 
วันที่เผยแพร่: