ปรับเสียงและความเร็วสำหรับ VoiceOver และการอ่านออกเสียงหน้าจอบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

อุปกรณ์ iOS ของคุณใช้เสียงมาตรฐานที่มีขนาดเล็กสำหรับ VoiceOver, การอ่านออกเสียงหน้าจอ และการอ่านออกเสียงสิ่งที่เลือก แต่คุณจะสามารถเลือกตัวเลือกอื่นๆ บางอย่างสำหรับเสียงที่คุณสามารถใช้เป็นเสียงพูด

ปรับเสียง VoiceOver

เสียงที่มีคุณภาพขั้นสูงอาจมีขนาดใหญ่ถึง 100 MB หรือมากกว่า เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ Wi-Fi เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเสียงเหล่านี้แบบใดแบบหนึ่ง

เปิดใช้ได้มากกว่าหนึ่งเสียง สลับไปมาระหว่างค่าเริ่มต้นกับคุณภาพขั้นสูง (โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดเมื่อใช้ VoiceOver คุณจะสามารถดเสียงอีกครั้ง) และเปลี่ยนความเร็วการอ่านออกเสียงสำหรับแต่ละเสียง หากต้องการปรับเสียง ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver แล้วแตะเสียงพูด
 2. แตะ เพิ่มภาษาใหม่
 3. แตะภาษาและภาษาถิ่นที่คุณต้องการ ซึ่งจะนำคุณกลับไปยังหน้าจอ เสียงพูด
 4. แตะเสียง แล้วแตะเสียงที่คุณต้องการใช้งาน
 5. เลือก ค่าเริ่มต้น หรือคุณภาพขั้นสูง หากคุณเลือกคุณภาพขั้นสูงเอาไว้แต่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเสียง และอุปกรณ์ของคุณกำลังเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย Wi-Fi เสียงจะเริ่มทำการดาวน์โหลด

ปรับความเร็วในการพูด

หากต้องการปรับความเร็วในการพูด ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป แล้วแตะการช่วยการเข้าถึง
 2. แตะเสียงพูด
 3. ใช้แถบเลื่อนสำหรับความเร็วการอ่านออกเสียงเพื่อปรับความเร็ว

เลือกเสียงสำหรับอ่านออกเสียงหน้าจอและอ่านออกเสียงสิ่งที่เลือก

 1. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง แล้วแตะเสียงพูด
 2. เปิดใช้งานการอ่านออกเสียงสิ่งที่เลือกหรือการอ่านออกเสียงหน้าจอ หรือทั้งคู่
 3. เลือก เสียง
 4. เลือกเสียงและภาษาถิ่นที่คุณต้องการใช้สำหรับทั้งการอ่านออกเสียงสิ่งที่เลือกหรือการอ่านออกเสียงหน้าจอ

ลบเสียงที่ดาวน์โหลดมา

หากคุณไม่ใช้เสียงคุณภาพขั้นสูง คุณสามารถลบออกได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver แล้วแตะเสียงพูด
 2. แตะเสียง แล้วแตะเสียงที่คุณต้องการลบออก
 3. แตะแก้ไข
 4. แตะ แล้วแตะลบ หรือปัดไปทางซ้ายเพื่อลบ

คุณไม่สามารถลบเสียง Siri สำหรับประเทศหรือภูมิภาคของคุณได้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาและประเทศหรือภูมิภาคเพื่อลบเสียง Siri บางเสียง แต่ระบบจะดาวน์โหลดเสียง Siri สำหรับประเทศหรือภูมิภาคของคุณอย่างน้อยหนึ่งเสียงโดยอัตโนมัติ

วันที่เผยแพร่: