สถานีฐาน Wi-Fi: การตั้งค่าและการกำหนดค่าระบบการจัดแบ่งไร้สาย (802.11b/g)

บทความนี้จะอธิบายขั้นตอนสำคัญที่จำเป็นในการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายระบบการจัดแบ่งไร้สาย (WDS) แบบ 802.11g โดยใช้ AirPort Extreme (802.11g) หรือ AirPort Express (802.11g)

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

หากคุณกำลังใช้ Mac OS X v10.4 หรือใหม่กว่า การตั้งค่า WDS ต้องใช้ยูทิลิตี้ผู้ดูแลระบบ AirPort สำหรับ Graphite และ Snow 4.2.5 หากคุณกำลังใช้ Mac OS X v10.5 ให้ใช้ยูทิลิตี้ AirPort คำแนะนำเกี่ยวกับแต่ละแอพพลิเคชั่นได้อธิบายไว้ด้านล่าง

ส่วนประกอบของ WDS - สถานีฐานหลัก รีเลย์ และระยะไกล

➊สถานีฐานหลัก WDS (สถานีฐาน Wi-Fi หลัก)
➋ สถานีฐานรีเลย์ WDS
➌ สถานีฐานระยะไกล

การกำหนดค่าระบบการจัดแบ่งไร้สาย (WDS)

คำแนะนำสำหรับการใช้ยูทิลิตี้ผู้ดูแลระบบ AirPort สำหรับ Graphite และ Snow 4.2.5

ข้อความสำคัญ: ยูทิลิตี้ผู้ดูแลระบบ AirPort สำหรับ Graphite และ Snow 4.2.5 ได้รับการออกแบบมาสำหรับสถานีฐาน Wi-Fi แบบ 802.11g

เริ่มด้วยสถานีฐานที่จะถูกกำหนดค่าเป็นสถานีฐานหลัก จากนั้นกำหนดค่าสถานีฐานรีเลย์ (หากคุณกำลังใช้อยู่) จากนั้นสุดท้าย ให้กำหนดค่าสถานีฐานระยะไกล

ตรวจสอบว่าให้แน่ใจว่าสถานีฐาน Wi-Fi จะอยู่ใกล้กันพอเพื่อแต่ละสถานีฐานจะได้รับสัญญาณวิทยุที่แรงพอจากสถานีฐานที่เชื่อมต่ออยู่ ตำแหน่งที่ตั้งจะแตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมของอาคารและอาจต้องมีการทดลอง

หากก่อนหน้านี้คุณเคยกำหนดค่าสถานีฐาน Wi-Fi ไว้แล้ว การรีเซ็ตแต่ละสถานีฐาน Wi-Fi ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ WDS ก่อนคุณเริ่มต้นให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานอาจสามารถช่วยได้ รายงานเกี่ยวกับการดำเนินการนี้และการแตกสาขาของการดำเนินการนี้จะได้รับการอธิบายไว้ที่นี่

 1. เปิดสถานีฐาน Wi-Fi แล้วให้เวลาสักครู่เพื่อให้ปรากฏในเมนูพิเศษ AirPort
 2. จากเมนูพิเศษ AirPort ให้เลือกสถานีฐาน Wi-Fi แบบ 802.11 g เพื่อกำหนดค่า (เริ่มด้วยสถานีฐานหลัก) สถานีฐาน Wi-Fi อาจมี AirPort Extreme (802.11g) และ AirPort Express (802.11g)
 3. เปิดยูทิลิตี้ผู้ดูแลระบบ AirPort สำหรับ Graphite และ Snow ที่อยู่ใน แอพพลิเคชั่น/ยูทิลิตี้ บน Mac (คุณยังสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้จากที่นี่)
 4. เลือกสถานีฐาน Wi-Fi ในตัวเลือกสถานีฐาน แล้วคลิก กำหนดค่า
 5. ภายใต้ส่วน เครือข่าย AirPort ให้สร้างชื่อเครือข่ายไร้สายสำหรับเครือข่าย WDS
 6. ทางเลือก: ตามค่าเริ่มต้น ความปลอดภัยระบบไร้สายจะถูกตั้งค่าเป็น ไม่เปิดใช้งาน ดังนั้นจึงไม่ต้องใช้รหัสผ่านในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย เราแนะนำให้คุณคลิกปุ่ม เปลี่ยนความปลอดภัยระบบไร้สาย... เลือก WPA2 Personal แล้วสร้างรหัสผ่านที่มีความยาวระหว่าง 8 ถึง 63 อักขระ
 7. จากเมนูช่องทาง ให้เลือก 1 คุณอาจเลือกหมายเลขช่องทางอื่นได้ แต่ควรเป็นช่องทางที่ห่างจากเครือข่ายของเพื่อนบ้านสามช่องทาง
 8. เลือก เครือข่าย จาก แถบเครื่องมือ
 9. หากคุณกำลังกำหนดค่าสถานีฐานหลัก ให้ตรวจสอบว่าได้เลือกที่อยู่ IP แจกจ่าย (นอกจากคุณจะใช้เราเตอร์อื่นที่มีบริการ DHCP อยู่แล้ว) หากคุณกำลังกำหนดค่าสถานีฐานระยะไกลหรือรีเลย์ ให้ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่การตั้งค่าดังกล่าวสำหรับอุปกรณ์นั้น
 10. คลิก WDS ในแถบเครื่องมือ
 11. ทำเครื่องหมาย เปิดใช้งานสถานีฐานนี้เป็น WDS
 12. เลือก "สถานีฐานหลัก" "สถานีฐานระยะไกล" หรือ "สถานีฐานรีเลย์" จากเมนูโหมด WDS
  • หากคุณกำลังตั้งค่าสถานีฐานหลัก ให้คลิกปุ่ม เพิ่ม (+) แล้วป้อน AirPort ID หรือที่อยู่ MAC ไร้สายสำหรับสถานีฐานระยะไกล รายการอาจใช้เวลาสองสามวินาทีในการปรากฏ
  • หากคุณกำลังเพิ่มสถานีฐานระยะไกล ให้ป้อน AirPort ID หรือที่อยู่ MAC ไร้สายของสถานีฐานหลัก
  • หากคุณกำลังเพิ่มสถานีฐานรีไลย์ ให้ป้อน AirPort ID หรือที่อยู่ MAC ไร้สายของสถานีฐานหลัก จากนั้นคลิก เพิ่ม (+) เพื่อป้อน AirPort ID หรือที่อยู่ MAC ไร้สายของสถานีระยะไกล WDS
 13. คลิกตกลง
 14. คลิก อัพเดท

ตามค่าเริ่มต้น ช่องทำเครื่องหมาย "อนุญาตลูกข่ายไร้สายบนสถานีฐานนี้" จะถูกเลือกไว้ คุณควรปล่อยให้เลือกสถานีฐานนี้และสถานีฐานอื่นนอกจากคุณจะมีความจำเป็นเฉพาะในการไม่อนุญาตการรับส่งข้อมูลไร้สายไปยังสถานีฐานหนึ่งๆ หากคุณไม่เลือก "อนุญาตลูกข่ายไร้สายบนสถานีฐานนี้" และต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนสถานีฐาน คุณต้องเชื่อมต่อกับพอร์ต LAN ของสถานีฐานด้วยสายอีเธอร์เน็ต คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับสถานีฐานแบบไร้สายได้โดยไม่กำหนดค่าสถานีฐานของคุณใหม่

คำแนะนำสำหรับการใช้ยูทิลิตี้ AirPort 5.5.2 หรือใหม่กว่า

เริ่มด้วยสถานีฐานที่จะถูกกำหนดค่าเป็นสถานีฐานหลัก จากนั้นกำหนดค่าสถานีฐานรีเลย์ (หากคุณกำลังใช้อยู่) จากนั้นสุดท้าย ให้กำหนดค่าสถานีฐานระยะไกล คำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดค่าแต่ละสถานีฐานจะอธิบายไว้ด้านล่าง

ตรวจสอบว่าให้แน่ใจว่าสถานีฐาน Wi-Fi จะอยู่ใกล้กันพอเพื่อแต่ละสถานีฐานจะได้รับสัญญาณวิทยุที่แรงพอจากสถานีฐานที่จะเชื่อมต่อ ตำแหน่งที่ตั้งจะแตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมของอาคารและอาจต้องมีการทดลอง

หากคุณได้กำหนดค่าสถานีฐาน Wi-Fi ในอดีต การรีเซ็ตแต่ละสถานีฐาน Wi-Fi ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ WDS ก่อนคุณเริ่มต้นให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานอาจสามารถช่วยได้ รายงานเกี่ยวกับการดำเนินการนี้และการแตกสาขาของการดำเนินการนี้จะได้รับการอธิบายไว้ที่นี่

WDS ได้รับการออกแบบมาสำหรับ 802.11g และไม่ควรใช้สำหรับอุปกรณ์ 802.11n สถานีฐาน Wi-Fi อาจมี AirPort Extreme (802.11g) และ AirPort Express (802.11g)

การกำหนดค่า WDS หลักของคุณมีสองขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือการกำหนดค่าการตั้งค่าสถานีฐาน Wi-Fi ที่คุณต้องการเพื่อให้เชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับอินเทอร์เน็ตโดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่า WDS เมื่อดำเนินการนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ดำเนินการต่อด้วยขั้นตอนสำหรับ WDS หลัก

การเชื่อมต่อ WDS หลักกับอินเทอร์เน็ต

 1. จากเมนูพิเศษ AirPort ให้เลือกสถานีฐาน Wi-Fi แบบ 802.11g เพื่อกำหนดค่า
 2. เปิดยูทิลิตี้ AirPort ยูทิลิตี้ AirPort จะอยู่ใน แอพพลิเคชั่น/ยูทิลิตี้ บน Mac หรือใน เริ่มต้น > โปรแกรมทั้งหมด > AirPort ใน Windows
 3. เลือกสถานีฐาน Wi-Fi WDS หลักใน ตัวเลือกสถานีฐาน (เริ่มต้นด้วยสถานีฐานหลัก) จากนั้นคลิก กำหนดค่า
 4. ป้อนชื่อสถานีฐาน Wi-Fi
 5. ป้อนรหัสผ่านเพื่อป้องกันการตั้งค่าสถานีฐาน Wi-Fi แล้วคลิก ดำเนินการต่อ
 6. เลือก ฉันต้องการสร้างเครือข่ายไร้สาย แล้วคลิก ดำเนินการต่อ
 7. สร้างชื่อเครือข่ายไร้สาย
 8. ทางเลือก: เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงเครือข่ายไร้สายของคุณได้ เราแนะนำให้คุณเลือก WPA2 Personal เป็นชนิดความปลอดภัยเริ่มต้นแล้วสร้างรหัสผ่าน/วลีรหัสผ่านความยาวระหว่าง 8 ถึง 63 อักขระ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ดำเนินการต่อ
 9. เลือกประเภทการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วคลิก ดำเนินการต่อ
 10. ป้อนข้อมูล TCP/IP ของคุณตามต้องการแล้วคลิก ดำเนินการต่อ
 11. คลิก อัพเดท
 12. ปล่อยให้สถานีฐานหลักรีสตาร์ท

การกำหนดค่าสถานีฐานหลัก WDS

 1. เปิดสถานีฐาน Wi-Fi แล้วให้เวลาสักครู่เพื่อให้ปรากฏในเมนูพิเศษ AirPort
 2. จากเมนูพิเศษ AirPort ให้เลือกสถานีฐาน Wi-Fi หลักแบบ 802.11g เพื่อกำหนดค่า
 3. ในยูทิลิตี้ AirPort ให้เลือกสถานีฐาน Wi-Fi หลักแบบ WDS ในรายการอุปกรณ์ทางด้านซ้ายของหน้าต่างแล้วคลิก การตั้งค่าด้วยตนเอง
 4. เลือกไอคอน AirPort จากแถบเครื่องมือ แล้วคลิกบนแท็บไร้สาย
 5. จากโหมดไร้สาย ให้เลือก เข้าร่วมเครือข่าย WDS
 6. คลิกที่แท็บ WDS
 7. จากโหมด WDS ให้เลือก WDS หลัก
 8. เปิดใช้งาน อนุญาตลูกข่ายไร้สาย (ดูหมายเหตุแรกด้านล่าง)
 9. คลิกปุ่ม เพิ่ม (+) แล้วป้อน AirPort ID หรือที่อยู่ MAC ไร้สายของสถานีฐานรีเลย์หรือระยะไกลนั้นๆ ที่อยู่ในช่วง (ดูหมายเหตุที่สองด้านล่าง) จากนั้นคลิก ตกลง WDS ระยะไกลที่จะต้องเชื่อมต่อกับ WDS รีเลย์เนื่องจาก WDS หลักที่อยู่ไกลเกินไปสามารถกำหนดค่าภายหลังได้
 10. เมื่อคุณได้เพิ่มแต่ละสถานีฐาน Wi-Fi แล้ว ให้คลิก อัพเดท

การกำหนดค่าสถานีฐานระยะไกล WDS

 1. ตรวจสอบว่าได้เปิดสถานีฐาน Wi-Fi แล้วและให้เวลาสักครู่เพื่อให้ปรากฏในเมนูพิเศษ AirPort
 2. จากเมนูพิเศษ AirPort ให้เลือกสถานีฐาน Wi-Fi แบบ 802.11g เพื่อกำหนดค่าเป็น WDS ระยะไกล
 3. ในยูทิลิตี้ AirPort ให้เลือก สถานีฐาน Wi-Fi ระยะไกล WDS ใน ตัวเลือกสถานีฐาน แล้วคลิก การตั้งค่าด้วยตนเอง
 4. เลือกไอคอน AirPort จากแถบเครื่องมือ แล้วคลิกบนแท็บ ไร้สาย
 5. จากโหมดไร้สาย ให้เลือก เข้าร่วมเครือข่าย WDS
 6. คลิกที่แท็บ WDS
 7. จากโหมด WDS ให้เลือก WDS ระยะไกล
 8. เปิดใช้งาน อนุญาตลูกข่ายไร้สาย (ดูหมายเหตุแรกด้านล่าง)
 9. หากยังไม่ได้ป้อน ให้ป้อน AirPort ID ของ WDS หลัก จากนั้นคลิก อัพเดท

การกำหนดค่าสถานีฐานรีเลย์ WDS

 1. ตรวจสอบว่าได้เปิดสถานีฐาน Wi-Fi แล้วและให้เวลาสักครู่เพื่อให้ปรากฏในเมนูพิเศษ AirPort
 2. จากเมนูพิเศษ AirPort ให้เลือกสถานีฐาน Wi-Fi แบบ 802.11g เพื่อกำหนดค่าเป็น WDS รีเลย์
 3. ในยูทิลิตี้ AirPort ให้เลือก สถานีฐาน Wi-Fi รีเลย์ WDS ใน ตัวเลือกสถานีฐาน แล้วคลิก การตั้งค่าด้วยตนเอง
 4. เลือกไอคอน AirPort จากแถบเครื่องมือ แล้วคลิกบนแท็บ ไร้สาย
 5. จากโหมดไร้สาย ให้เลือก เข้าร่วมเครือข่าย WDS
 6. คลิกที่แท็บ WDS
 7. จากโหมด WDS ให้เลือก WDS รีเลย์
 8. เปิดใช้งาน อนุญาตลูกข่ายไร้สาย (ดูหมายเหตุแรกด้านล่าง)
 9. หากยังไม่ได้ป้อน ให้ป้อน AirPort ID ของ WDS หลัก
 10. คลิกปุ่ม เพิ่ม (+) แล้วป้อน AirPort ID หรือที่อยู่ MAC ไร้สายของสถานีฐานระยะไกลนั้นๆ ที่อยู่ในช่วงแต่ที่ไม่ได้เชื่อมต่อโดยตรงกับ WDS หลัก (ดูหมายเหตุที่สองด้านล่าง) จากนั้นคลิก ตกลง
 11. คลิก อัพเดท

หมายเหตุ: คุณควร "อนุญาตลูกข่ายไร้สาย" สำหรับสถานีฐานนี้และสถานีฐานอื่นนอกจากคุณจะมีความจำเป็นเฉพาะในการไม่อนุญาตการรับส่งข้อมูลไร้สายไปยังสถานีฐานหนึ่งๆ หากคุณไม่เลือก "อนุญาตลูกข่ายไร้สาย" และต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนสถานีฐาน คุณต้องเชื่อมต่อกับพอร์ต LAN ของสถานีฐานด้วยสายอีเธอร์เน็ต คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับสถานีฐานแบบไร้สายได้โดยไม่กำหนดค่าสถานีฐานของคุณใหม่

หมายเหตุ: เมื่อคุณตั้งค่าสถานีฐานใน WDS คุณต้องทราบ AirPort ID ของแต่ละสถานี AirPort ID หรือที่เรียกว่าที่อยู่ Media Access Controller (MAC) จะอยู่ที่ป้ายใต้สถานีฐาน AirPort Extreme ติดกับสัญลักษณ์ AirPort และบนด้านอะแดปเตอร์แปลงไฟของสถานีฐาน AirPort Express เพื่อทำให้การตั้งค่า WDS ง่ายขึ้น ให้วางสถานีฐานทั้งหมดบนโต๊ะแล้วเสียบกับแหล่งจ่ายไฟ

ดูเพิ่มเติม

หากคุณเลือกที่จะทำการกำหนดค่า WDS ด้วยตนเอง (แทนคุณสมบัติอัตโนมัติที่ใช้ในขั้นตอนด้านบน) ให้ตรวจสอบว่าสถานีฐานทั้งหมดมีชื่อเครือข่าย ช่องทาง และความปลอดภัย (รหัสผ่าน) เดียวกัน การพยายามให้ชื่อเครือข่ายสถานีฐาน Wi-Fi ที่ต่างกันบนเครือข่าย WDS นั้นอาจทำให้เครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ การเปลี่ยนชื่อเครือข่ายของสถานีฐานกลับเป็นสถานีฐานหลักควรทำให้เครือข่ายใช้งานได้อีกครั้ง

เมื่อคุณใช้ WDS ส่วนหนึ่งของความจุของแต่ละสถานีฐานจะถูกใช้เป็นพื้นที่ในการดูแลรักษาเครือข่าย นั่นหมายความว่าหากคุณต้องการวัดความเร็วการรับส่งข้อมูลสูงสุดของเครือข่ายของคุณ ความเร็วจะน้อยลงกว่าความเร็วเมื่อคุณใช้สถานีฐานเดียว

วันที่เผยแพร่: