ข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับ Boot Camp (แฟลชไดรฟ์ USB)

อ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับ Boot Camp (แฟลชไดรฟ์ USB)

สิทธิ์การใช้การอัปเดตนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์ที่ตามมาและประกอบการอัปเดต

โปรดอ่านเอกสารนี้และเลื่อนลงด้านล่าง มีปุ่ม "ยอมรับและดาวน์โหลด" อยู่ด้านล่าง เมื่อคุณดาวน์โหลดหรือใช้อัปเดตนี้ จะถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์นี้

โปรดอ่านเงื่อนไขข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์นี้ ("ใบอนุญาต") อย่างละเอียดก่อนที่จะดาวน์โหลดหรือใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple การดาวน์โหลดหรือการใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple ถือเป็นยอมรับเงื่อนไขของใบอนุญาตนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขของใบอนุญาตนี้ โปรดอย่าดาวน์โหลดหรือใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple

หมายเหตุสำคัญ: ในกรณีที่ซอฟต์แวร์นี้อาจถูกนำมาใช้ในการทำซ้ำเอกสาร คุณจะได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำเอกสารที่คุณได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการทำซ้ำได้เท่านั้น

1. ข้อมูลทั่วไป ซอตฟ์แวร์ เอกสาร และแบบอักษรใดๆ ที่มาพร้อมกับใบอนุญาตนี้ไม่ว่าจะเป็นบนดิสก์ ในหน่วยความจำที่อ่านอย่างเดียว ในสื่ออื่นๆ หรือในรูปแบบอื่นๆ (รวมเรียกว่า "ซอฟต์แวร์ของ Apple") ได้อนุญาตแต่ไม่ได้จำหน่ายให้กับคุณโดย Apple Inc. ("Apple") สำหรับการใช้งานเฉพาะภายใต้เงื่อนไขของใบอนุญาตนี้ และ Apple ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้เป็นการแสดงออกว่ามอบให้กับคุณ สิทธิที่ให้ไว้ ณ ที่นี้จะถูกจำกัดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Apple และผู้ออกใบอนุญาตของ Apple ในเรื่องซอฟต์แวร์ของ Apple และ Apple และ/หรือผู้ออกใบรรับรองของ Apple ยังคงเป็นเจ้าของซอฟแวร์ของ Apple เอง ข้อกำหนดของใบอนุญาตให้ใช้งานนี้มีผลบังคับใช้ในการควบคุมการอัปเกรดซอฟต์แวร์ใดๆ ที่จัดหาให้โดย Apple ซึ่งใช้แทนที่และ/หรือเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Apple เดิม เว้นแต่ว่าการอัปเกรดดังกล่าวจะมีใบอนุญาตให้ใช้งานให้มาด้วย ซึ่งในกรณีนี้ให้ถือตามข้อกำหนดในใบอนุญาตให้ใช้งานที่ให้มาพร้อมกันนี้

สิทธิ์ในกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและในเนื้อหาใดๆ ที่แสดงโดยหรือเข้าถึงผ่านซอฟต์แวร์ Apple เป็นของเจ้าของเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาดังกล่าวอาจได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและสนธิสัญญา และอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของบุคคลที่สามที่ให้เนื้อหาดังกล่าว ใบอนุญาตให้ใช้งานนี้ไม่ได้ให้สิทธิ์คุณในการใช้เนื้อหาดังกล่าว

2. การใช้ใบอนุญาตให้ใช้งานและข้อจำกัด

ก. ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของใบอนุญาตนี้ คุณจะได้รับใบอนุญาตไม่ผูกขาดที่ จำกัดในการติดตั้งและใช้สำเนาของซอฟต์แวร์ของ Apple บนคอมพิวเตอร์ที่มีตราสินค้า Apple ได้ครั้งละหนึ่งเครื่อง ใบอนุญาตนี้ไม่อนุญาตให้มีซอฟต์แวร์ Apple อยู่บนคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องพร้อมกัน และคุณไม่อาจทำให้ซอฟต์แวร์ Apple อยู่บนเครือข่ายที่สามารถนำมาใช้โดยคอมพิวเตอร์หลายเครื่องในเวลาเดียวกันได้ คุณอาจทำสำเนาหนึ่งในซอฟต์แวร์ของ Apple ในรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรองข้อมูลเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าสำเนาข้อมูลสำรองนั้นต้องมีลิขสิทธิ์หรือประกาศกรรมสิทธิ์อื่นใดที่มีอยู่ในต้นฉบับด้วย

ข. คุณไม่สามารถและคุณตกลงที่จะไม่หรือทำให้ผู้อื่นสามารถคัดลอก (ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งตามใบอนุญาตนี้) กระจาย แยกวิศวกรรมย้อนกลับถอดแยกชิ้นส่วนความพยายามที่จะได้รับรหัสที่มาของถอดรหัสแก้ไขสร้างผลงานต่อเนื่องของ Apple หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง

ค. สิทธิ์ของคุณภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้งานนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจาก Apple หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในใบอนุญาตให้ใช้งานนี้ นอกจากนี้ Apple ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญานี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่ของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Apple หรือซอฟแวร์ Apple ถูกปล่อยออกมาซึ่งไม่สามารถใช้กับซอฟแวร์ Apple

3. การโอนสิทธิ์ คุณไม่สามารถเช่า ให้เช่า ให้ยืม จำหน่าย แจกจ่ายซ้ำ หรือออกใบอนุญาตย่อยซอฟต์แวร์ของ Apple อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำการโอนสิทธิ์ใบอนุญาตที่มีในซอฟต์แวร์ของ Apple ของคุณทั้งหมดให้กับบุคคลอื่นอย่างถาวรเพียงครั้งเดียว โดยมีเงื่อนไขว่า (ก) การโอนจะต้องรวมซอฟต์แวร์ของ Apple ทั้งหมด รวมทั้งชิ้นส่วนทั้งหมดของซอฟต์แวร์ สื่อต้นฉบับ สื่อสิ่งพิมพ์ และใบอนุญาตนี้ (ข) คุณต้องไม่เก็บรักษาสำเนาใดๆ ของซอฟต์แวร์ของ Apple ทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งสำเนาที่จัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่นๆ และ (ค) บุคคลที่ได้รับซอฟต์แวร์ของ Apple ได้อ่านและตกลงที่จะยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของใบอนุญาตนี้ ส่วนประกอบทั้งหมดของซอฟต์แวร์ของ Apple มีให้เป็นส่วนหนึ่งของชุดรวมและไม่สามารถแยกออกจากชุดรวมและจัดจำหน่ายเป็นแอปพลิเคชั่นแบบสแตนด์อโลน

4. การยินยอมให้ใช้ข้อมูล คุณตกลงว่า Apple และบริษัทสาขาอาจรวบรวม รักษา ดำเนินการ และใช้ข้อมูลการวินิจฉัย ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบ และซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่น และอุปกรณ์ต่อพ่วงของคุณ ซึ่งรวบรวมเป็นระยะเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในการจัดหาการอัปเดตซอฟต์แวร์ ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ แก่คุณ (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ของ Apple และเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตนี้ Apple อาจใช้ข้อมูลนี้ตราบใดที่อยู่ในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตนของคุณเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราหรือเพื่อให้บริการหรือเทคโนโลยีแก่คุณ

5. การสิ้นสุดของใบอนุญาตให้ใช้งาน ใบอนุญาตให้ใช้งานนี้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะถูกยกเลิก สิทธิ์ของคุณภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้งานนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจาก Apple หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในใบอนุญาตให้ใช้งานนี้ หลังจากใบอนุญาตให้ใช้งานนี้มีผลสิ้นสุดลง คุณต้องหยุดการใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple ทั้งหมดและทำลายสำเนาซอฟต์แวร์ของ Apple ทั้งหมดหรือบางส่วนทั้งหมดที่มีอยู่ โดยส่วนที่ 6, 7, 8, 11 และ 12 ของใบอนุญาตนี้ยังคงมีผลอยู่แม้จะมีการสิ้นสุดดังกล่าวแล้วก็ตาม

6. ไม่มีการสนับสนุนซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม Apple ได้ให้เป็นส่วนหนึ่งของแพคเกจซอฟต์แวร์ของ Apple การเข้าถึงซอฟต์แวร์บุคคลที่สามบางอย่างเป็นความสะดวกสบาย ในกรณีที่ซอฟแวร์ Apple มีซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม Apple ไม่เคยมีใครหรือโดยนัยข้อผูกมัดใดๆ ที่จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคหรืออื่นๆ สำหรับซอฟต์แวร์ดังกล่าว กรุณาติดต่อ บริษัท ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมหรือผู้ผลิตโดยตรงสำหรับการสนับสนุนทางเทคนิคและการบริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ของ บริษัท

7. การสละสิทธิ์การรับประกัน คุณยอมรับและตกลงโดยชัดแจ้งว่า การใช้ซอฟต์แวร์ APPLE เป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว และความเสี่ยงทั้งหมดนั้นเกิดจากคุณภาพที่พึงพอใจ ประสิทธิภาพ ความถูกต้องและการใช้งานของคุณเพียงผู้เดียว ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต ซอฟต์แวร์ของ Apple จัดหาให้ "ตามที่เป็นอยู่" ซึ่งความผิดพลาดทั้งหมดและการไม่มีการรับประกันไม่ว่ารูปแบบใดๆ และ Apple และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของ Apple (รวมเรียกว่า "Apple" เพื่อวัตถุประสงค์ในส่วนที่ 7 และ 8) ในที่นี้สละสิทธิ์การรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ของ Apple ทั้งโดยชัดแจ้ง โดยนัยหรือตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัย และ/หรือ เงื่อนไขความสามารถทางการค้า คุณภาพที่พึงพอใจ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ ความถูกต้อง การใช้งานโดยความพึงพอใจ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม Apple ไม่รับประกันการรบกวนการใช้งานซอฟต์แวร์ของ Apple ของคุณ ทั้งจากฟังก์ชั่นที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์ของ Apple ว่าตรงตามข้อกำหนดของคุณ การใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple จะไม่ถูกขัดจังหวะหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์ของ Apple จะได้รับการแก้ไข การติดตั้งซอฟต์แวร์อาจมีผลต่อการใช้งานของบุคคลที่สามซอฟต์แวร์โปรแกรมประยุกต์หรือบริการของบุคคลที่สาม คุณยังรับทราบว่าซอฟต์แวร์ของ Apple ไม่ได้มีเจตนาหรือเหมาะสำหรับใช้ในสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่มีความล้มเหลว หรือความผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องในเนื้อหา ข้อมูล หรือข้อมูลจากซอฟต์แวร์ของ Apple อาจนำไปสู่การตาย การบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อทางร่างกายอย่างรุนแรง หรือความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินงานของโรงงานนิวเคลียร์ ระบบนำทางเครื่องบินหรือระบบการสื่อสาร การควบคุมจราจรทางอากาศ การช่วยชีวิต หรือระบบอาวุธ การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำทั้งโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรของ APPLE หรือตัวแทนที่ได้รับการรับรองโดย APPLE ไม่ถือเป็นการรับประกันใดๆ หากพบข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์ APPLE คุณจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการบริการ การซ่อมแซมหรือการแก้ไขที่จำเป็นทั้งหมด เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัยหรือข้อ จำกัด เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายที่ใช้บังคับของผู้บริโภคดังนั้นการยกเว้นและข้อจำกัดข้างต้นจึงอาจไม่มีผลกับคุณ

8. การจำกัดความรับผิด ภายในขอบเขตที่ไม่มีข้อห้ามของกฎหมาย ในทุกกรณี APPLE จะไม่รับผิดต่อการบาดเจ็บของบุคคลหรือความเสียหายโดยอุบัติเหตุ ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยอ้อมหรือความเสียหายที่เป็นผลตามมาทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายต่อการสูญเสียกำไร การสูญหายของข้อมูล ธุรกิจหยุดชะงัก หรือความเสียหายหรือการขาดทุนทางการค้าอื่นๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ APPLE ได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงทฤษฎีความรับผิด (สัญญา การละเมิดหรืออื่นๆ) และแม้ว่า APPLE จะได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเสียหายดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นก็ตาม เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการจำกัดความรับผิดสำหรับการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลที่ตามมา ดังนั้นข้อจำกัดนี้จึงอาจไม่มีผลกับคุณ ไม่ว่าจะกรณีใด Apple ไม่ต้องรับผิดต่อคุณสำหรับความเสียหายทั้งหมด (นอกเหนือจากที่อาจกำหนดไว้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บส่วนบุคคล) เกินจำนวนเงินห้าสิบดอลลาร์ ($ 50.00) ข้อจำกัดก่อนหน้านี้จะมีผลบังคับใช้แม้ว่าการเยียวยาที่ระบุข้างต้นอาจไม่เพียงพอตามความจำเป็น

9. การควบคุมการส่งออก คุณไม่สามารถใช้หรือส่งออก หรือส่งออกซ้ำซอฟต์แวร์ของ Apple เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของเขตอำนาจที่ได้รับซอฟต์แวร์ของ Apple โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ไม่จำกัด ซอฟต์แวร์ Apple ไม่สามารถส่งออกหรือส่งออกใหม่ (ก) ไปยังประเทศใดๆ ที่สหรัฐอเมริกาห้ามทำการค้า หรือ (ข) ประเทศที่อยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษของกระทรวงการคลังสหรัฐหรือรายชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ถูกปฏิเสธโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐ โดยการใช้ซอฟต์แวร์ Apple คุณได้รับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้อยู่ในประเทศดังกล่าวหรืออยู่ในรายชื่อดังกล่าว นอกจากนี้คุณยังยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ต้องห้ามตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนา การออกแบบ การผลิตขีปนาวุธหรือนิวเคลียร์ หรืออาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพ

10. ผู้ใช้ภาครัฐ ซอฟต์แวร์ Apple และเอกสารที่เกี่ยวข้องคือ "รายการเชิงพาณิชย์" ตามที่มีการกำหนดไว้ที่ 48 CFR §2.101 ประกอบด้วย "ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์" และ "ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์เอกสาร" ตามข้อตกลงดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ใน 48 CFR §12.212 หรือ 48 C.F.R. §227.7202 ตามความเหมาะสม โดยสอดคล้องกับ 48 C.F.R. §12.212 หรือ 48 C.F.R. §227.7202-1 ถึง 227.7202-4 ตามที่เกี่ยวข้อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการพาณิชย์และเอกสารซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการพาณิชย์ ได้รับการอนุญาตให้สิทธิ์ใช้งานแก่ผู้ใช้ในภาครัฐของสหรัฐอเมริกา (ก.) เฉพาะสินค้าเพื่อการพาณิชย์เท่านั้น และ (ข.) เฉพาะสิทธิ์ที่อนุญาตแก่ผู้ใช้อื่นๆ ทั้งหมดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี่ ขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่ยังได้เผยแพร่ลิขสิทธิ์ภายใต้ฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา

 11. การควบคุมกฎหมายและการเป็นโมฆะเป็นบางส่วน ใบอนุญาตนี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียโดยไม่รวมความขัดแย้งของหลักการกฎหมาย ใบอนุญาตให้ใช้งานนี้ไม่อยู่ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ ซึ่งไม่รวมการมีผลบังคับใช้ไว้โดยชัดแจ้ง หากด้วยเหตุผลใดก็ตามศาลที่มีเขตอำนาจพบว่าบทบัญญัติใดๆ หรือส่วนหนึ่งส่วนที่จะไม่มีผลบังคับใช้ ส่วนที่เหลือของใบอนุญาตนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ

 12. ข้อตกลงที่สมบูรณ์ ภาษาที่มีผลบังคับใช้ ใบอนุญาตนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Apple ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ของ Apple และแทนที่ความเข้าใจทั้งหมดก่อนหน้าหรือในเวลาเดียวกันซึ่งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตให้ใช้งานนี้จะไม่มีผลผูกพันใดๆ จนกว่าจะได้มีการดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดย Apple การแปลภาษาใดๆ สำหรับใบอนุญาตนี้ที่ทำเพื่อความต้องการในท้องถิ่นและในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างใบอนุญาตฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะใช้ใบอนุญาตฉบับภาษาอังกฤษควบคุมตามขอบเขตที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมายท้องถิ่นในเขตอำนาจศาลของคุณ

EA0590 12/10/09

เมื่อคุณดาวน์โหลดหรือใช้อัปเดตนี้ จะถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์นี้

ยอมรับและดาวน์โหลด

 

วันที่เผยแพร่: