Mac OS X: ขีดจำกัดของโวลุ่มและไฟล์รูปแบบ Mac OS แบบขยาย (HFS Plus)

เรียนรู้เกี่ยวกับขีดจำกัดของไฟล์และโวลุ่มบนดิสก์ที่ใช้ Mac OS รูปแบบขยาย (HFS Plus) ใน Mac OS X รวมถึงโวลุ่มแบบบันทึก แบบเข้ารหัสและแบบยึดตามตัวพิมพ์

ขีดจำกัดของโวลุ่มและไฟล์ใน Mac OS X

จำนวนโวลุ่มสูงสุด (Mac OS X ทุกเวอร์ชั่น)

ไม่มีขีดจำกัด

จำนวนไฟล์สูงสุด (หรือจำนวนไฟล์หรือโฟลเดอร์) ในหนึ่งโฟลเดอร์ (Mac OS X ทุกเวอร์ชั่น)

สูงสุดถึง 2.1 พันล้าน (2)

ขนาดโวลุ่มและขนาดไฟล์สูงสุด (Mac OS X v10.0 - 10.1.5)

2 TB (1)

ขนาดโวลุ่มและขนาดไฟล์สูงสุด (Mac OS X v10.2 - 10.2.8)

8 TB (1)

ขนาดโวลุ่มและขนาดไฟล์สูงสุด (Mac OS X v10.3 - 10.5.2)

16 TB (1)

ขนาดโวลุ่มและขนาดไฟล์สูงสุด (Mac OS X v10.5.3 หรือใหม่กว่า)

เกือบถึง 8 EB (1,3)


หมายเหตุ

  1. ขนาดไฟล์สูงสุดตามทฤษฎีสำหรับระบบไฟล์ Mac OS แบบขยายเท่ากับหลายล้านเทราไบต์ แต่ในทางปฏิบัติ ขนาดไฟล์สูงสุดจะเทียบเท่ากับขนาดโวลุ่มสูงสุด ยกเว้นจำนวนพื้นที่ว่างบนดิสก์เพียงเล็กน้อยที่สงวนไว้สำหรับข้อมูลของระบบไฟล์
  2. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 2^31 หรือ 2,147,483,648 อย่างไรก็ตาม จำนวนไฟล์ จริง ที่สามารถจัดเก็บไว้บนโวลุ่ม Mac OS แบบขยาย (HFS Plus) หรือ HFS+ แบบบันทึกจะขึ้นกับขนาดของโวลุ่มและขนาดของไฟล์ ตัวอย่างเช่น โวลุ่ม Mac OS แบบขยายขนาด 160 GB ที่มีขนาดบล็อกตามค่าเริ่มต้น 4 KB จะมีให้ 40 ล้านบล็อก โวลุ่มนี้สามารถจัดเก็บไฟล์ขนาดเล็กมากๆ ได้ถึง 40 ล้านไฟล์ ไม่ใช่ 2 พันล้านไฟล์ ส่วนดิสก์ขนาดใหญ่กว่าที่มีขนาดบล็อกตามค่าเริ่มต้นเท่ากันสามารถเก็บไฟล์ตามสัดส่วนได้มากกว่า
  3. 2^63 - 2^31 = 9,223,372,034,707,292,160 ซึ่งต่ำกว่า 8 เอกซะไบต์ (EB) เพียงเล็กน้อย หนึ่งเอกซะไบต์จะเท่ากับหนึ่งล้านเทราไบต์โดยประมาณ
วันที่เผยแพร่: