จัดการคุณสมบัติการควบคุมใน iTunes สำหรับ Windows

ใช้การควบคุมโดยผู้ปกครอง องค์กร และการศึกษาใน iTunes เพื่อจำกัดเนื้อหา

บทความนี้ใช้กับ iTunes 7.1 หรือใหม่กว่าที่ใช้บ

ผู้ดูแลระบบสามารถใช้การควบคุมโดยผู้ปกครอง องค์กร และการศึกษาใน iTunes สำหรับ Windows เพื่อตั้งค่าการจำกัดเนื้อหาได้

ขั้นตอนในบทความนี้จะใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedit.exe) เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงกับรีจิสทรีของ Windows แม้ว่าคุณจะคุ้นเคยกับการใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีเป็นอย่างดี แต่ก็ควรสำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อน หากคุณทำผิดพลาด อาจทำให้เกิดปัญหากับคอมพิวเตอร์ของคคุณหรือทำให้ Windows ไม่สามารถเริ่มต้นระบบ

รีจิสทรีคีย์สำหรับการควบคุมโดยผู้ปกครอง

รีจิสทรีคีย์สองตัวจะจัดการการควบคุมโดยผู้ปกครองสำหรับ iTunes สำหรับ Windows

บน Windows XP และ Windows Vista 32 บิต, Windows 7 และ Windows 8

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

บน Windows Vista 64 บิต, Windows 7 และ Windows 8

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

ตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง

ค่าเฉพาะผู้ใช้ [SID] คือการแสดงสตริงของตัวระบุความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ โดยทั่วไปแล้วจะมีลักษณะดังนี้: S-1-5-21-1715567821-1202687629-839522115-1003

บัญชีผู้ใช้แต่ละรายการจะมีค่าเฉพาะผู้ใช้ [SID] ต่างกันไป ด้วยเหตุนี้ iTunes จึงสามารถจัดเก็บการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองที่ไม่ซ้ำกันสำหรับผู้ใช้แต่ละรายใน HKEY_LOCAL_MACHINE หากต้องการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองที่ได้มาโดยบัญชีผู้ใช้ใหม่ ให้สร้างการตั้งค่าดังกล่าวใต้รีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้

บนระบบ Windows 32 บิต

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

บนระบบ Windows 64 บิต

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

iTunes 8.0.2 และเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่าจะใช้ค่าใต้คีย์เหล่านี้เมื่อไม่มีค่าเฉพาะผู้ใช้ [SID]

iTunes จะเก็บการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองในค่ารีจิสทรีห้าค่า iTunes ใช้ค่าเหล่านี้เมื่อการควบคุมโดยผู้ปกครองถูกล็อก

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminGamesLimit

iTunes 8.0.2 และเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่าจะใช้ค่าเหล่านี้เมื่อไม่มีค่าเฉพาะผู้ใช้ [SID]

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

iTunes ใช้ค่าเหล่านี้เมื่อการควบคุมโดยผู้ปกครองได้รับการปลดล็อก

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserFlags
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserMoviesLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserTVShowsLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserRatingSystemID
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserGamesLimit

ค่าสำหรับ UserFlags และ AdminFlags

ชื่อ UserFlags หรือ AdminFlags ค่า Hexidecimal
(เมื่อแก้ไขค่ารีจิสทรีไคลเอนต์ด้วยตนเองเท่านั้น)
ค่าจุดทศนิยม
(เมื่อติดตั้งค่ารีจิสทรีผ่านนโยบายกลุ่มเท่านั้น)
โน้ต
kParentalFlags_Locked 0x00000001 1  
kParentalFlags_DisablePodcasts 0x00000002 2  
kParentalFlags_DisableMusicStore 0x00000004 4  
kParentalFlags_DisableSharing 0x00000008 8  
kParentalFlags_DisableExplicitContent 0x00000010 16  
kParentalFlags_DisableRadio 0x00000020 32 แฟล็กนี้จะปิดใช้งานวิทยุอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่จะไม่ปิดใชงานสถานีวิทยุ Apple Music
kParentalFlags_RestrictMovieContent 0x00000040 64  
kParentalFlags_RestrictTVShowContent 0x00000080 128  
kParentalFlags_DisableCheckForUpdates 0x00000100 256  
kParentalFlags_RestrictGames 0x00000200 512  
kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync 0x00000800 2048  
kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork 0x00001000 4096  
kParentalFlags_DisablePlugins 0x00002000 8192  
kParentalFlags_DisableOpenStream 0x00004000 16384  
kParentalFlags_DisableAppleTV 0x00008000 32768  
kParentalFlags_DisableDeviceRegistration 0x00010000 65536  
kParentalFlags_DisableDiagnostics 0x00020000 131072  
kParentalFlags_AllowITunesUAccess 0x00040000 262144

เพิ่มใน iTunes 8.1

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups 0x00080000 524288

เพิ่มใน iTunes 8.2

kParentalFlags_DisableHomeSharing 0x00100000 1048576

เพิ่มใน iTunes 10

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates 0x00200000 2097152

เพิ่มใน iTunes 10

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates 0x00400000 4194304

เพิ่มใน iTunes 10

kParentlFlags_DisableFirstRunWelcomeWindow 0x01000000 16777216

เพิ่มใน iTunes 10.2

kParentalFlags_DisableDeviceFileSharing 0x02000000 33554432

เพิ่มใน iTunes 10.4

kParentalFlags_DisableExplicitBooks 0x04000000 67108864

เพิ่มใน iTunes 11.0

kParentalFlags_DisableDefaultPlayerDialog 0x08000000 134217728

เพิ่มใน iTunes 11.3

ค่าสำหรับ UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, AdminMoviesLimit และ AdminTVShowsLimit

ค่ารีจิสทรีเหล่านี้จะไม่บันทึกเป็นเอกสารสำหรับสาธารณะ โดยทั่วไปแล้ว ผู้ดูแลระบบจะทำงานกับการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองที่ตั้งค่าในค่ารีจิสทรี UserFlags และ AdminFlags เท่านั้น

UserFlags, UserMoviesLimit และ UserTVShowsLimit

ค่ารีจิสทรีเหล่านี้หมายถึงการควบคุมโดยผู้ปกครองที่ปลดล็อก โดยจะตั้งค่าอยู่ใต้คีย์ HKEY_CURRENT_USER เพื่อที่ผู้ใช้จะสามารถเขียนในการควบคุมโดยผู้ปกครองได้หากไม่มีสิทธิพิเศษที่สูงขึ้น ดังนั้นคุณจึงไม่ควรใช้ค่ารีจิสทรี หากคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองที่คุณตั้งค่าไว้

iTunes ทำตามข้อจำกัดที่ตั้งไว้ในค่ารีจิสทรี UserFlags, UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, UserRatingSystemID และ UserGamesLimit เฉพาะในกรณีต่อไปนี้

 • ไม่ได้ตั้งค่าสำหรับ AdminFlags ใน HKEY_LOCAL_MACHINE
 • มีการตั้งค่าบิต kParentalFlags_Locked ในค่า AdminFlags ไว้เป็น 0

AdminFlags, AdminMoviesLimit และ AdminTVShowsLimit

ค่ารีจิสทรีเหล่านี้แสดงถึงการควบคุมโดยผู้ปกครองที่ล็อกไว้ ค่าเหล่านี้ถูกตั้งไว้ใต้คีย์ HKEY_LOCAL_MACHINE ซึ่งผู้ใช้ต้องมีสิทธิพิเศษที่สูงขึ้นจึงจะสามารถเขียนในการควบคุมโดยผู้ปกครองได้

iTunes จะตรวจหาค่า AdminFlags สำหรับผู้ใช้ปัจจุบันที่ระบุว่าการควบคุมถูกล็อก หากไม่มี iTunes จะใช้ค่านั้นและจะข้ามค่า Userxxx ใต้ HKEY_CURRENT_USER

ในกรณีนี้ ค่า Adminxxx อาจไม่แสดงการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองในปัจจุบัน หากการควบคุมถูกปลดล็อก เฉพาะค่า Userxxx เท่านั้นที่จะถูกเก็บไว้คงเดิม แต่การควบคุมที่ล็อกใน AdminFlags จะได้รับการอัพเดท

กำหนดค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองก่อนล่วงหน้า

หากต้องการกำหนดค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองก่อนล่วงหน้า ให้ตั้งค่ารีจิสทรีสามค่าในรีจิสทรีคีย์ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls สำหรับบัญชีผู้ใช้แต่ละรายการ

ในการดำเนินการนี้ ให้ใช้หนึ่งในวิธีการเหล่านี้

 • ใช้ iTunes เพื่อตั้งค่าและล็อกการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองสำหรับผู้ใช้ จากนั้นทำสำเนาค่าสำหรับผู้ใช้นั้นไว้ใต้รีจิสทรีคีย์สำหรับตัวระบุความปลอดภัย (SID) ของบัญชีผู้ใช้อื่น ก่อนที่คุณจะดำเนินการนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าแฟล็กใดๆ ให้ไม่สามารถควบคุมได้จากอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ iTunes 
 • ใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีเพื่อตั้งค่าของการควบคุมโดยผู้ปกครอง

หากต้องการกำหนดค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองก่อนล่วงหน้าสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่ยังไม่ได้รับการสร้างหรือใช้ ให้ตั้งค่าต่อไปนี้

สำหรับ iTunes เวอร์ชั่น 32 บิตบน Windows เวอร์ชั่น 32 หรือ iTunes เวอร์ชั่น 64 บิตบน Windows เวอร์ชั่น 64 บิต ให้ใช้ค่าต่อไปนี้

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

สำหรับ iTunes เวอร์ชั่น 32 บิตบน Windows เวอร์ชั่น 64 บิต ให้ใช้ค่าต่อไปนี้

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

หากไม่มีคีย์เฉพาะบัญชีอยู่ใน HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls iTunes จะใช้คีย์ใต้ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\Parental Controls\Default

หากต้องการจำกัดไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงการควบคุมโดยผู้ปกครองได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า kParentalFlags_Locked ไว้ในคีย์ AdminFlags

เมื่อคุณตั้งค่าแฟล็กเหล่านี้ โปรดจำไว้ว่า

 • คุณไม่สามารถตั้งค่าแฟล็กเหล่านี้ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ iTunes
 • การตั้งค่าแฟล็กเหล่านี้จะถูกบังคับใช้เฉพาะเมื่อคุณตั้งค่าคีย์ kParentalFlags_Locked หากคุณไม่ได้ล็อก AdminFlags ไว้ iTunes จะข้ามการตั้งค่า
 • คุณต้องตั้งค่าการตั้งค่าแฟล็กเหล่านี้ใน AdminFlags หากคุณตั้งค่าแฟล็กเหล่านี้ใน UserFlags แฟล็กจะไม่ถูกบังคับใช้
ชื่อ UserFlags หรือ AdminFlags ค่า Hexidecimal
(เมื่อแก้ไขค่ารีจิสทรีไคลเอนต์ด้วยตนเองเท่านั้น)
ค่าจุดทศนิยม
(เมื่อติดตั้งค่ารีจิสทรีผ่านนโยบายกลุ่มเท่านั้น)

kParentalFlags_DisableCheckForUpdates

0x00000100

256

kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync

0x00000800

2048

kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork

0x00001000

4096

kParentalFlags_DisablePlugins

0x00002000

8192

kParentalFlags_DisableOpenStream

0x00004000

16384

kParentalFlags_DisableAppleTV

0x00008000

32768

kParentalFlags_DisableDeviceRegistration

0x00010000

65536

kParentalFlags_DisableDiagnostics

0x00020000

131072

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups

0x00080000

524288

kParentalFlags_DisableHomeSharing

0x00100000 1048576

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates

0x00200000 2097152

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates

0x00400000 4194304

ตัวอย่างเช่น หากต้องการปิดใช้งานการตั้งค่าการตรวจหาการอัพเดทอุปกรณ์ ให้ตั้งค่ารีจิสทรี AdminFlags สำหรับ kParentalFlags_Locked และ kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates เป็น 0x40000000

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: