ใช้ข้อมูลเซลลูลาร์บน iPhone หรือ iPad

ดูปริมาณข้อมูลเซลลูลาร์ที่คุณกำลังใช้ และวิธีเปิดหรือปิดข้อมูลเซลลูลาร์สำหรับแอปทั้งหมดหรือแอปแต่ละแอป

เปิดหรือปิดข้อมูลเซลลูลาร์

หากต้องการเปิดหรือปิดข้อมูลเซลลูลาร์ ให้ไปที่การตั้งค่า แล้วแตะเซลลูลาร์หรือข้อมูลโทรศัพท์ หากคุณกำลังใช้งาน iPad คุณอาจเห็นการตั้งค่า > ข้อมูลเซลลูลาร์

หน้าจอ iPhone ที่แสดงการตั้งค่าข้อมูลเซลลูลาร์

โดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและอุปกรณ์ของคุณ คุณอาจมีตัวเลือกเพิ่มเติมแสดงอยู่ใต้ตัวเลือกข้อมูลเซลลูลาร์ นอกเหนือจากตัวเลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • เปิดใช้งาน LTE, 4G หรือ 3G: คุณสามารถเลือกประเภทการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ต้องการใช้สำหรับเสียงและข้อมูลได้ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกข้อมูลที่ใช้ 5G บน iPhone หรือ iPad
  • เปิดหรือปิดการโรมมิ่งเสียง: เมื่อใช้เครือข่าย CDMA คุณสามารถปิดการโรมมิ่งเสียงเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายจากการใช้เครือข่ายของผู้ให้บริการเครือข่ายรายอื่นได้
  • เปิดหรือปิดดาต้าโรมมิ่ง: เมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศ คุณสามารถปิดดาต้าโรมมิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายจากการโรมมิ่งได้ หากคุณมีแผนบริการรับส่งข้อมูลระหว่างประเทศ คุณอาจจำเป็นต้องเปิดดาต้าโรมมิ่งไว้ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศพร้อมกับ iPhone หรือ iPad ของคุณ

อาจมีการใช้ดาต้าโรมมิ่งในกรณีที่คุณเดินทางภายในประเทศ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายดาต้าโรมมิ่งหรือการตั้งค่าข้อมูลเซลลูลาร์อื่นๆ คุณสามารถเปิดหรือปิดข้อมูลเซลลูลาร์เพื่อจำกัดแอปและบริการต่างๆ ไม่ให้ใช้เครือข่ายเซลลูลาร์เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เมื่อข้อมูลเซลลูลาร์เปิดอยู่ แอปและบริการต่างๆ จะใช้การเชื่อมต่อเซลลูลาร์ของคุณเมื่อไม่มี Wi-Fi ให้ใช้งาน ด้วยเหตุนี้ คุณอาจถูกเรียกเก็บเงินจากการใช้คุณสมบัติและบริการบางรายการด้วยข้อมูลเซลลูลาร์ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

ดูปริมาณข้อมูลที่คุณใช้

หากต้องการดูปริมาณข้อมูลเซลลูลาร์ที่ใช้ไป ให้ไปที่การตั้งค่า > เซลลูลาร์ หรือการตั้งค่า > ข้อมูลโทรศัพท์ หากคุณกำลังใช้งาน iPad คุณอาจเห็นการตั้งค่า > ข้อมูลเซลลูลาร์ แทน

หน้าจอ iPhone ที่แสดงการใช้ข้อมูลเซลลูลาร์

  • เลื่อนลงเพื่อค้นหาว่าแอปใดใช้ข้อมูลเซลลูลาร์อยู่บ้าง หากคุณไม่ต้องการให้แอปใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ คุณสามารถปิดการใช้ข้อมูลของแอปนั้นได้ เมื่อข้อมูลเซลลูลาร์ปิดอยู่ แอปจะใช้เฉพาะ Wi-Fi สำหรับข้อมูลเท่านั้น
  • หากต้องการดูปริมาณการใช้งานข้อมูลเซลลูลาร์ของบริการระบบแต่ละรายการ ให้ไปที่การตั้งค่า > เซลลูลาร์ หรือการตั้งค่า > ข้อมูลโทรศัพท์ จากนั้นแตะบริการระบบที่อยู่ในรายการใต้ข้อมูลเซลลูลาร์ ไม่สามารถเปิดหรือปิดข้อมูลเซลลูลาร์ของบริการระบบแต่ละรายการได้
  • คุณสามารถดูสถิติการใช้ข้อมูลของแอปจากช่วงเวลาปัจจุบัน หรือดูสถิติข้อมูลแอปสำหรับแอปที่ใช้ข้อมูลเมื่อคุณโรมมิ่ง หากต้องการรีเซ็ตสถิติเหล่านี้ ให้ไปที่การตั้งค่า > เซลลูลาร์ หรือการตั้งค่า > ข้อมูลโทรศัพท์ แล้วแตะรีเซ็ตสถิติ
  • เมื่อคุณกำลังใช้ iPhone ที่มีซิมคู่ คุณสามารถดูปริมาณข้อมูลเซลลูลาร์ที่ใช้ไปกับหมายเลขข้อมูลเซลลูลาร์ที่คุณเลือกได้

หากต้องการดูการใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ที่แม่นยำที่สุดในช่วงเวลาปัจจุบัน โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ขอรับความช่วยเหลือ

  • ดูสิ่งที่ต้องทำ หากคุณยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายเซลลูลาร์ได้
  • หากคุณใช้บัญชี Exchange ActiveSync บัญชีนี้อาจใช้งานข้อมูลเซลลูลาร์ต่อไปแม้ว่าคุณจะปิดบัญชีนี้สำหรับแอปเมลและปฏิทินแล้ว หากต้องการดูปริมาณการใช้งานข้อมูลเซลลูลาร์ของบัญชี Exchange ActiveSync ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > เซลลูลาร์ > บริการระบบ
  • เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ช่วยเหลือ Wi-Fi จะสลับไปใช้ข้อมูลเซลลูลาร์โดยอัตโนมัติ หากการเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ดี ช่วยเหลือ Wi-Fi จะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะส่งผลให้มีการใช้ข้อมูลเซลลูลาร์เพิ่มเติม และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนข้อมูลของคุณ คุณสามารถปิดช่วยเหลือ Wi-Fi ได้ในการตั้งค่า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเกี่ยวกับช่วยเหลือ Wi-Fi
วันที่เผยแพร่: