ปรับเสียงและความเร็วสำหรับ VoiceOver และการอ่านออกเสียงหน้าจอบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

อุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS ของคุณใช้เสียงมาตรฐานที่มีขนาดเล็กสำหรับ VoiceOver, การอ่านออกเสียงหน้าจอ และการอ่านออกเสียงสิ่งที่เลือก แต่คุณจะสามารถเลือกตัวเลือกอื่นๆ บางอย่างสำหรับเสียงที่คุณสามารถใช้เป็นเสียงพูด

ปรับเสียง VoiceOver

เสียงที่มีคุณภาพขั้นสูงอาจมีขนาดใหญ่ถึง 100 MB หรือมากกว่า เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ Wi-Fi เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งเสียงเหล่านี้แบบใดแบบหนึ่ง

เมื่อใช้ VoiceOver คุณสามารถเปิดใช้ได้มากกว่าหนึ่งเสียง สลับไปมาระหว่างค่าเริ่มต้นกับคุณภาพขั้นสูง (โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดเสียงอีกครั้ง) และเปลี่ยนความเร็วการอ่านออกเสียงสำหรับแต่ละเสียง หากต้องการปรับเสียง ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver แล้วแตะเสียงพูด

 2. แตะเพิ่มภาษาใหม่

 3. แตะภาษาและภาษาถิ่นที่คุณต้องการ ซึ่งจะนำคุณกลับไปยังหน้าจอเสียงพูด

 4. แตะเสียง แล้วแตะเสียงที่คุณต้องการใช้งาน

 5. เลือกค่าเริ่มต้นหรือคุณภาพขั้นสูง หากคุณเลือกคุณภาพขั้นสูงเอาไว้แต่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเสียง และอุปกรณ์ของคุณกำลังเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย Wi-Fi เสียงจะเริ่มทำการดาวน์โหลด

ปรับความเร็วในการพูด

หากต้องการปรับความเร็วในการพูด ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่าและแตะการช่วยการเข้าถึง

 2. แตะการอ่านเนื้อหา

 3. ใช้แถบเลื่อนสำหรับความเร็วการอ่านออกเสียงเพื่อปรับความเร็ว

เลือกเสียงสำหรับอ่านออกเสียงหน้าจอและอ่านออกเสียงสิ่งที่เลือก

 1. ไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง แล้วแตะการอ่านเนื้อหา

 2. เปิดใช้งานการอ่านออกเสียงสิ่งที่เลือกหรือการอ่านออกเสียงหน้าจอ หรือทั้งคู่

 3. เลือกเสียง

 4. เลือกเสียงและภาษาถิ่นที่คุณต้องการใช้สำหรับทั้งการอ่านออกเสียงสิ่งที่เลือกหรือการอ่านออกเสียงหน้าจอ

ลบเสียงที่ดาวน์โหลดมา

คุณไม่สามารถลบเสียง Siri สำหรับประเทศหรือภูมิภาคของคุณได้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาและประเทศหรือภูมิภาคเพื่อลบเสียง Siri บางเสียง แต่ระบบจะดาวน์โหลดเสียง Siri สำหรับประเทศหรือภูมิภาคของคุณอย่างน้อยหนึ่งเสียงโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถลบเสียงคุณภาพสูงและเสียงที่คุณดาวน์โหลดมาได้ วิธีการมีดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver แล้วแตะการอ่านเนื้อหา

 2. แตะเสียง แล้วแตะเสียงที่คุณต้องการลบออก

 3. แตะแก้ไข

 4. แตะลบแตะ แล้วแตะลบ หรือปัดไปทางซ้ายเพื่อลบ

วันที่เผยแพร่: