จัดการคุณสมบัติการควบคุมใน iTunes สำหรับ Windows

ใช้การควบคุมโดยผู้ปกครอง องค์กร และการศึกษาใน iTunes เพื่อจำกัดเนื้อหา

บทความนี้ใช้กับ iTunes 7.1 หรือใหม่กว่าที่ใช้บ

ผู้ดูแลระบบสามารถใช้การควบคุมโดยผู้ปกครอง องค์กร และการศึกษาใน iTunes สำหรับ Windows เพื่อตั้งค่าการจำกัดเนื้อหาได้

ขั้นตอนในบทความนี้จะใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedit.exe) เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงกับรีจิสทรีของ Windows แม้ว่าคุณจะมีประสบการณ์ใช้งานตัวแก้ไขรีจิสทรีมาแล้ว แต่ก็ควรสำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อน หากคุณทำผิดพลาด อาจทำให้เกิดปัญหากับคอมพิวเตอร์ของคคุณหรือทำให้ Windows ไม่สามารถเริ่มต้นระบบ

รีจิสทรีคีย์สำหรับการควบคุมโดยผู้ปกครอง

รีจิสทรีคีย์สองตัวจะจัดการการควบคุมโดยผู้ปกครองสำหรับ iTunes สำหรับ Windows

บน Windows XP และ Windows Vista 32 บิต, Windows 7, Windows 8 และ Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

บน Windows Vista 64 บิต, Windows 7, Windows 8 และ Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

ตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง

ค่าเฉพาะผู้ใช้ [SID] คือการแสดงสตริงของตัวระบุความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ โดยทั่วไปแล้วจะมีลักษณะดังนี้: S-1-5-21-1715567821-1202687629-839522115-1003

บัญชีผู้ใช้แต่ละรายการจะมีค่าเฉพาะผู้ใช้ [SID] ต่างกันไป ด้วยเหตุนี้ iTunes จึงสามารถจัดเก็บการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองที่ไม่ซ้ำกันสำหรับผู้ใช้แต่ละรายใน HKEY_LOCAL_MACHINE หากต้องการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองที่ได้มาโดยบัญชีผู้ใช้ใหม่ ให้สร้างการตั้งค่าดังกล่าวใต้รีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้

บนระบบ Windows 32 บิต

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

บนระบบ Windows 64 บิต

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

iTunes 8.0.2 และเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่าจะใช้ค่าใต้คีย์เหล่านี้เมื่อไม่มีค่าเฉพาะผู้ใช้ [SID]

iTunes จะเก็บการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองในค่ารีจิสทรีห้าค่า iTunes ใช้ค่าเหล่านี้เมื่อการควบคุมโดยผู้ปกครองถูกล็อก

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminFlags

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminMoviesLimit

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminTVShowsLimit

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminRatingSystemID

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminGamesLimit

iTunes 8.0.2 และเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่าจะใช้ค่าเหล่านี้เมื่อไม่มีค่าเฉพาะผู้ใช้ [SID]

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

iTunes ใช้ค่าเหล่านี้เมื่อการควบคุมโดยผู้ปกครองได้รับการปลดล็อค

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserFlags

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserMoviesLimit

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserTVShowsLimit

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserRatingSystemID

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserGamesLimit

ค่าสำหรับ UserFlags และ AdminFlags

ชื่อ UserFlags หรือ AdminFlags

ค่า Hexidecimal

(เมื่อแก้ไขค่ารีจิสทรีไคลเอนต์ด้วยตนเองเท่านั้น)

ค่าจุดทศนิยม

(เมื่อติดตั้งค่ารีจิสทรีผ่านนโยบายกลุ่มเท่านั้น)

โน้ต

kParentalFlags_Locked

0x00000001

1

kParentalFlags_DisablePodcasts

0x00000002

2

kParentalFlags_DisableMusicStore

0x00000004

4

kParentalFlags_DisableSharing

0x00000008

8

kParentalFlags_DisableExplicitContent

0x00000010

16

kParentalFlags_DisableRadio

0x00000020

32

แฟล็กนี้จะปิดใช้งานวิทยุอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่จะไม่ปิดใชงานสถานีวิทยุ Apple Music

kParentalFlags_RestrictMovieContent

0x00000040

64

kParentalFlags_RestrictTVShowContent

0x00000080

128

kParentalFlags_DisableCheckForUpdates

0x00000100

256

kParentalFlags_RestrictGames

0x00000200

512

kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync

0x00000800

2048

kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork

0x00001000

4096

kParentalFlags_DisablePlugins

0x00002000

8192

kParentalFlags_DisableOpenStream

0x00004000

16384

kParentalFlags_DisableAppleTV

0x00008000

32768

kParentalFlags_DisableDeviceRegistration

0x00010000

65536

kParentalFlags_DisableDiagnostics

0x00020000

131072

kParentalFlags_AllowITunesUAccess

0x00040000

262144

เพิ่มใน iTunes 8.1

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups

0x00080000

524288

เพิ่มใน iTunes 8.2

kParentalFlags_DisableHomeSharing

0x00100000

1048576

เพิ่มใน iTunes 10

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates

0x00200000

2097152

เพิ่มใน iTunes 10

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates

0x00400000

4194304

เพิ่มใน iTunes 10

kParentlFlags_DisableFirstRunWelcomeWindow

0x01000000

16777216

เพิ่มใน iTunes 10.2

kParentalFlags_DisableDeviceFileSharing

0x02000000

33554432

เพิ่มใน iTunes 10.4

kParentalFlags_DisableExplicitBooks

0x04000000

67108864

เพิ่มใน iTunes 11.0

kParentalFlags_DisableDefaultPlayerDialog

0x08000000

134217728

เพิ่มใน iTunes 11.3

ค่าสำหรับ UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, AdminMoviesLimit และ AdminTVShowsLimit

ค่ารีจิสทรีเหล่านี้จะไม่บันทึกเป็นเอกสารสำหรับสาธารณะ โดยทั่วไปแล้ว ผู้ดูแลระบบจะทำงานกับการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองที่ตั้งค่าในค่ารีจิสทรี UserFlags และ AdminFlags เท่านั้น

UserFlags, UserMoviesLimit และ UserTVShowsLimit

ค่ารีจิสทรีเหล่านี้หมายถึงการควบคุมโดยผู้ปกครองที่ปลดล็อค โดยจะตั้งค่าอยู่ใต้คีย์ HKEY_CURRENT_USER เพื่อที่ผู้ใช้จะสามารถเขียนในการควบคุมโดยผู้ปกครองได้หากไม่มีสิทธิพิเศษที่สูงขึ้น ดังนั้นคุณจึงไม่ควรใช้ค่ารีจิสทรี หากคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองที่คุณตั้งค่าไว้

iTunes ทำตามข้อจำกัดที่ตั้งไว้ในค่ารีจิสทรี UserFlags, UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, UserRatingSystemID และ UserGamesLimit เฉพาะในกรณีต่อไปนี้

 • ไม่ได้ตั้งค่าสำหรับ AdminFlags ใน HKEY_LOCAL_MACHINE

 • มีการตั้งค่าบิต kParentalFlags_Locked ในค่า AdminFlags ไว้เป็น 0

AdminFlags, AdminMoviesLimit และ AdminTVShowsLimit

ค่ารีจิสทรีเหล่านี้แสดงถึงการควบคุมโดยผู้ปกครองที่ล็อกไว้ ค่าเหล่านี้ถูกตั้งไว้ใต้คีย์ HKEY_LOCAL_MACHINE ซึ่งผู้ใช้ต้องมีสิทธิพิเศษที่สูงขึ้นจึงจะสามารถเขียนในการควบคุมโดยผู้ปกครองได้

iTunes จะตรวจหาค่า AdminFlags สำหรับผู้ใช้ปัจจุบันที่ระบุว่าการควบคุมถูกล็อก หากมีอยู่ iTunes จะใช้ค่านั้นและไม่สนใจค่า Userxxx ใดๆ ที่อยู่ภายใต้ HKEY_CURRENT_USER

ในสถานการนี้ ค่า Adminxxx อาจไม่แสดงการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองในปัจจุบัน หากการควบคุมถูกปลดล็อค เฉพาะค่า Userxxx เท่านั้นที่จะถูกเก็บไว้คงเดิม แต่การควบคุมที่ล็อคอยู่ใน AdminFlags จะได้รับการอัปเดต

กำหนดค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองก่อนล่วงหน้า

หากต้องการกำหนดค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองก่อนล่วงหน้า ให้ตั้งค่ารีจิสทรีสามค่าในรีจิสทรีคีย์ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls สำหรับบัญชีผู้ใช้แต่ละรายการ

ในการดำเนินการนี้ ให้ใช้หนึ่งในวิธีการเหล่านี้

 • ใช้ iTunes เพื่อตั้งค่าและล็อกการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองสำหรับผู้ใช้ จากนั้นทำสำเนาค่าสำหรับผู้ใช้นั้นไว้ใต้รีจิสทรีคีย์สำหรับตัวระบุความปลอดภัย (SID) ของบัญชีผู้ใช้อื่น ก่อนที่คุณจะดำเนินการนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าแฟล็กใดๆ ให้ไม่สามารถควบคุมได้จากอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ iTunes

 • ใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีเพื่อตั้งค่าของการควบคุมโดยผู้ปกครอง

หากต้องการกำหนดค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองก่อนล่วงหน้าสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่ยังไม่ได้รับการสร้างหรือใช้ ให้ตั้งค่าต่อไปนี้

สำหรับ iTunes เวอร์ชั่น 32 บิตบน Windows เวอร์ชั่น 32 หรือ iTunes เวอร์ชั่น 64 บิตบน Windows เวอร์ชั่น 64 บิต ให้ใช้ค่าต่อไปนี้

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

สำหรับ iTunes เวอร์ชั่น 32 บิตบน Windows เวอร์ชั่น 64 บิต ให้ใช้ค่าต่อไปนี้

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

หากไม่มีคีย์เฉพาะบัญชีอยู่ใน HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls iTunes จะใช้คีย์ใต้ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\Parental Controls\Default

หากต้องการจำกัดไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงการควบคุมโดยผู้ปกครองได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่า kParentalFlags_Locked ไว้ในคีย์ AdminFlags

เมื่อคุณตั้งค่าแฟล็กเหล่านี้ โปรดจำไว้ว่า

 • คุณไม่สามารถตั้งค่าแฟล็กเหล่านี้ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ iTunes

 • การตั้งค่าแฟล็กเหล่านี้จะถูกบังคับใช้เฉพาะเมื่อคุณตั้งค่าคีย์ kParentalFlags_Locked หากคุณไม่ได้ล็อก AdminFlags ไว้ iTunes จะข้ามการตั้งค่า

 • คุณต้องตั้งค่าการตั้งค่าแฟล็กเหล่านี้ใน AdminFlags หากคุณตั้งค่าแฟล็กเหล่านี้ใน UserFlags แฟล็กจะไม่ถูกบังคับใช้

ชื่อ UserFlags หรือ AdminFlags

ค่า Hexidecimal

(เมื่อแก้ไขค่ารีจิสทรีไคลเอนต์ด้วยตนเองเท่านั้น)

ค่าจุดทศนิยม

(เมื่อติดตั้งค่ารีจิสทรีผ่านนโยบายกลุ่มเท่านั้น)

kParentalFlags_DisableCheckForUpdates

0x00000100

256

kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync

0x00000800

2048

kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork

0x00001000

4096

kParentalFlags_DisablePlugins

0x00002000

8192

kParentalFlags_DisableOpenStream

0x00004000

16384

kParentalFlags_DisableAppleTV

0x00008000

32768

kParentalFlags_DisableDeviceRegistration

0x00010000

65536

kParentalFlags_DisableDiagnostics

0x00020000

131072

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups

0x00080000

524288

kParentalFlags_DisableHomeSharing

0x00100000

1048576

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates

0x00200000

2097152

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates

0x00400000

4194304

ตัวอย่างเช่น หากต้องการปิดใช้งานการตั้งค่าการตรวจหาการอัปเดตอุปกรณ์ ให้ตั้งค่ารีจิสทรี AdminFlags สำหรับ kParentalFlags_Locked และ kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates เป็น 0x40000000

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: