macOS High Sierra

Använda gestrotorn

Om du använder VoiceOver-gester kan du använda gestrotorn till att navigera. Gestrotorn fungerar som en virtuell snurrskiva som du vrider på för att ändra hur du navigerar, baserat på sammanhanget.

När du surfar på webbsidor varierar inställningarna i gestrotorn beroende på vilka objekt du har markerat i panelen Webbrotor under kategorin Webb i VoiceOver-verktyg. Som förval finns Länkar, Rubriker, Formreglage, Webbpunkter, Tabeller och Landmärken.

I andra sammanhang kan gestrotorn innehålla inställningar som Tecken, Ord, Fönsterpunkter, Innehållsväljare och Navigering.

  1. Rotera med två fingrar på styrplattan tills du hör den inställning du vill använda, t.ex. Ord.

    När du ”vrider” rotorn läser VoiceOver upp varje inställning och spelar upp ett klickljud. Om du missar en inställning fortsätter du att vrida på rotorn tills du hör inställningen igen.

  2. Navigera till föregående eller nästa förekomst av ett objekt, baserat på den aktuella inställningen, genom att snabbt dra uppåt eller nedåt.

    Om t.ex. den aktuella inställningen är Ord flyttas VoiceOver-pekaren till nästa ord när du drar nedåt på styrplattan. Fortsätt att dra nedåt så flyttas du framåt ord för ord. Om du drar upprepade gånger uppåt flyttas VoiceOver-pekaren bakåt ord för ord.

Inställningen Navigering läser upp text rad för rad:

  • I ett textområde börjar VoiceOver läsa upp den första raden vid den punkt där pekaren fanns när du först drog uppåt eller nedåt. De följande raderna läses upp helt och hållet.

  • I ett fönster eller en dialogruta kanske VoiceOver inte läser upp alla objekt i en rad, beroende på hur objekten är ordnade. Du kan behöva dra åt vänster eller höger och sedan dra uppåt eller nedåt igen om du vill höra andra objekt.

Webbnavigeringsläget påverkar hur du navigerar på webbsidor med gestrotorn. I DOM-läge flyttas du till föregående eller nästa förekomst av det objekt som matchar den aktuella rotorinställningen om du snabbt drar uppåt eller nedåt. Om rotorn t.ex. är inställd på rubriker flyttas du till nästa rubrik när du drar uppåt eller nedåt. Du kan tilldela kommandot ”Växla webbnavigerings-DOM eller -grupp” till en gest med styrplattestyrning så att du enkelt kan växla mellan de två lägena efter behov. Läs mer om webbnavigeringslägen i Navigera på webbsidor i DOM- eller gruppläge.