macOS High Sierra

Styra pekaren med fördröjningsstyrning

Om du aktiverar hjälpmedelstangentbordet kan du också använda fördröjningsstyrning som gör att du kan utföra musåtgärder med ögon- eller huvudspårningsteknik. Du kan enkelt komma åt fördröjningsåtgärder, som vänsterklick, på hjälpmedelstangentbordet och anpassade paneler eller i menyraden.

Åtgärdsknapparna för fördröjningsstyrning finns överst på hjälpmedelstangentbordet.

När du har markerat en fördröjningsåtgärd utförs åtgärden när du stannar eller dröjer kvar på objektet som du vill dra eller klicka eller rulla på under en viss angiven tid (som kallas fördröjningstid).

Aktivera fördröjningsstyrning

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar, klicka på Hjälpmedel och sedan på Tangentbord.

  Öppna panelen Tangentbord åt mig

 2. Klicka på Hjälpmedelstangentbord och se till att Aktivera hjälpmedelstangentbord är markerat.

  Om du vill veta mer om de olika alternativen för hjälpmedelstangentbordet klickar du på hjälpknappen i det nedre högra hörnet av panelen.

 3. Klicka på Fördröjningsalternativ och markera Visa fördröjningsåtgärder i paneler eller Visa fördröjningsåtgärder i menyraden, eller både och.

  Beroende på vilka kryssrutor du markerat visas en rad med fördröjningsåtgärdsknappar överst på hjälpmedelstangentbordet och anpassade paneler, eller så visas en statusmeny för fördröjningsstyrning i menyraden, eller både och.

Fördröjningsåtgärder

Beroende på var du väljer att visa fördröjningsåtgärder är de tillgängliga på hjälpmedelstangentbordet och anpassade paneler eller i statusmenyn för fördröjningsstyrning i menyraden.

När du har markerat en åtgärd dröjer du kvar på det ställe där du vill att åtgärden ska utföras, till exempel på en kryssruta eller en bild. Fördröjningspekaren visas ovanpå objektet och fördröjningstiden börjar räknas ned (cirkeln vid pekaren blir vit). När nedräkningen är klar utförs åtgärden.

Obs! Om du inte vill att nedräkningen för fördröjningsstyrning ska visas på skärmen markerar du Göm fördröjningstidsindikatorer under Fördröjningsalternativ.

 • Vänsterklicka: Vänsterklickar när du dröjer kvar på ett objekt.

 • Dubbelklicka: Dubbelklickar när du dröjer kvar på ett objekt.

 • Högerklicka: Högerklickar när du dröjer kvar på ett objekt.

 • Dra och släpp: Drar och släpper ett objekt du dröjer kvar på.

  När nedräkningen är klar visar pekaren att objektet kan dras. När du dröjer kvar där du vill släppa objektet flyttas objektet dit och nedräkningen börjar. När nedräkningen är klar släpps objektet.

 • Rullningsmeny: Rullar objektet du dröjer kvar på.

  Se till att du dröjer kvar på något som kan rullas, till exempel en webbsida eller ett dokument. När nedräkningen är klar visas rullningsmarkörer högst upp, längst ned och vid sidan om innehållet (beroende på hur det går att rulla). Dröj kvar på en rullningsmarkör om du vill rulla i den riktningen.

 • Alternativmenyn: Alternativmenyn visas när du dröjer kvar på ett objekt.

  När du väljer en åtgärd från alternativmenyn används den bara en gång – åtgärden upprepas inte. Mer information finns i Använda alternativmenyn.

 • Ingen åtgärd: Pausa och gör så att inga åtgärder utförs när du rör pekaren runt på skärmen eller dröjer kvar på objekt. Den här åtgärden är bra att använda när du vill pausa åtgärder, t.ex. när du läser på en webbsida eller tittar på film.

  När du vill fortsätta med fördröjningsåtgärderna igen dröjer du kvar på en fördröjningsåtgärd på hjälpmedelstangentbordet. Om hjälpmedelstangentbordet är gömt dröjer du kvar på det aktiva hörn som är tilldelat åtgärden att visa det (ställs in på inställningspanelen Hjälpmedelstangentbord).

Vilken färg som används på rullningsmarkörerna i rullningsmenyn beror på vilken markeringsfärg som har ställts in i systeminställningen Allmänt. Du ändrar markeringsfärgen genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Allmänt.

Öppna inställningspanelen Allmänt åt mig

Använda statusmenyn för fördröjningsstyrning

Om du väljer att visa fördröjningsåtgärder i menyraden kan du enkelt komma åt fördröjningsåtgärder via statusmenyn för fördröjningsstyrning. Symbolen som visas i menyraden ändras när du använder olika fördröjningsåtgärder.

Statusmenyn för fördröjningsstyrning med menyobjekten (uppifrån och ned) Fördröjning pausad, Vänsterklicka, Dubbelklicka, Högerklicka, Dra och släpp, Rullningsmeny och Alternativmeny.

Statusmenyn för fördröjningsstyrning är användbar om du vill ändra fördröjningsåtgärder när hjälpmedelstangentbordet eller någon annan panel är gömd. Ett vänsterklick för att markera en åtgärd utförs alltid via statusmenyn, oavsett vilken fördröjningsåtgärd som används för tillfället.

 • Öppna menyn: Dröj kvar på statusmenyn i menyraden. Pekaren visas ovanpå statusmenyn och fördröjningstiden börjar räknas ned (cirkeln vid pekaren blir vit). När nedräkningen är klar öppnas menyn.

  Obs! Om du inte vill att nedräkningen för fördröjningsstyrning ska visas på skärmen markerar du Göm fördröjningstidsindikatorer under Fördröjningsalternativ.

 • Välj en åtgärd från menyn: Dröj kvar på en åtgärd. När nedräkningen är klar markeras åtgärden.

Använda alternativmenyn

Med alternativmenyn kan du snabbt växla mellan olika fördröjningsåtgärder. När du markerar en åtgärd i alternativmenyn används den bara en gång – åtgärden upprepas inte.

Den runda alternativmenyn med knappar som (med början högst upp och sedan medsols) Högerklicka, Rullningsmeny, Stäng, Dra och släpp, Vänsterklicka och Dubbelklicka.

Tips: Hårkorset i mitten av alternativmenyn visar målplatsen där åtgärden kommer att utföras.

 • Välj en åtgärd: Dröj kvar på den åtgärd som du vill markera i menyn, till exempel åtgärden för att dubbelklicka. Pekaren visas ovanpå knappen och fördröjningstiden börjar räknas ned (cirkeln vid pekaren blir vit). När nedräkningen är klar markeras knappen och åtgärden utförs på målplatsen.

  Alternativmenyn försvinner från skärmen när åtgärden utförs, men den visas igen så fort du dröjer kvar på ett annat objekt så att du kan välja en annan åtgärd.

  Obs! Om du inte vill att nedräkningen för fördröjningsstyrning ska visas på skärmen markerar du Göm fördröjningstidsindikatorer under Fördröjningsalternativ.

 • Stäng menyn: Dröj kvar på stängningsknappen längst ned i menyn. När nedräkningen är klar stängs alternativmenyn.

Om en anpassad panel är öppen och du vill återgå till hjälpmedelstangentbordet eller hempanelen klickar du på hemsymbolen i det övre högra hörnet av panelen.

Du kan använda panelredigeraren till att skapa anpassade paneler och på så vis strömlinjeforma vanliga uppgifter och åtgärder i program. Mer information finns i Använda panelredigeraren.

Tips: Du kan ställa in ett alternativ så att hjälpmedelstangentbordet eller hempanelen visas när du håller kvar pekaren i ett av skärmens hörn. Om du vill ställa in aktiva hörn väljer du Apple-menyn > Systeminställningar och klickar på Hjälpmedel. Klicka på Tangentbord, klicka på Hjälpmedelstangentbord och sedan på Aktiva hörn.

Öppna panelen Tangentbord åt mig