OS X Mavericks: Om Aktivitetskontroll

Med Aktivitetskontroll kan du se hur olika processer (program och bakgrundsprocesser) använder resurserna på din Mac, exempelvis processorn, minnet, hårddisken, nätverket och den sammanlagda energianvändningen.

Aktivitetskontroll

Med Aktivitetskontroll får du information om hur processerna och resurserna används på din Mac. Varje flik i Aktivitetskontroll-fönstret innehåller information om en viss komponent.

Processor, Hårddisk och Nätverk

Välj Processor, Hårddisk eller Nätverk i den övre delen av fönstret om du vill se hur de processer som är igång använder processorn, hårddisken eller nätverket. Kategorierna innehåller ungefär samma information som den som visades i tidigare versioner av Aktivitetskontroll, men nu kan du visa användningen av hårddisken och nätverket för enskilda processer. Om internetanslutningen har en begränsning för hur mycket data som kan hämtas och du vill se vilka processer som hämtar den största mängden data klickar du på Nätverk och kolumnen Mott. byte för att sortera efter den kolumnen.

Ange vilka processer som visas

Du kan ange vilka processer som visas i Aktivitetskontroll genom att välja något av följande alternativ på menyn Innehåll:

 • Alla processer
 • Alla processer, hierarkiskt
 • Mina processer, Systemprocesser
 • Andra användarprocesser, Aktiva processer
 • Inaktiva processer, Processer med minnesfönster
 • Valda processer
 • Program de senaste 8 timmarna

Varje kategori i Aktivitetskontroll (Processor, Minne, Energi, Hårddisk och Nätverk) kan konfigureras för att visa andra processer. Namnet på den valda vyn anges i titeln längst upp i fönstret.

Minne

Klicka på Minne i den övre delen av fönstret Aktivitetskontroll om du vill se systemets minnesanvändning och hur mycket minne som används av de aktiva processerna. Kategorin Minne ersätter den tidigare kategorin Systemminne i tidigare versioner av Aktivitetskontroll. 

I Mavericks har kombinationen av statistik för Ledigt, Resident, Aktivt, Inaktivt och Använt minne i den tidigare versionen av Aktivitetskontroll ersatts av en enkel graf som visar ”minnestrycket”.

Minnestrycket anges med färger:

 • Grön – Det finns RAM-minne tillgängligt.
 • Gul – RAM-minnet används.
 • Röd – RAM-minnet är slut och OS X använder hårddisken som minne.

Tips! Om statusen är röd kan du frigöra RAM-minne genom att avsluta några program. Det kan även gå att installera mer RAM-minne i datorn.

Grafen rör sig från höger till vänster och den senaste minnesanvändningen visas till höger. När grafen uppdateras flyttas den tidigare användningen åt vänster. I exemplet ovan användes mycket av Mac-datorns RAM-minne (gul) och minnesresurserna tog slut (röd). Nu finns det dock ledigt RAM-minne (grön). 

Annan information som finns i fönstret Minne:

 • Fysiskt minne: Mängden RAM-minne som är installerat.
 • Använt minne: Mängden RAM-minne som används och som inte är tillgänglig för andra program.
 • Virtuellt minne: Den mängd minne som program har begärt. Det är inte detsamma som det RAM-minne som faktiskt används. Storleken bestäms av den som har utvecklat programmet.
 • Växelfil: Det utrymme på hårddisken som används för att växla filer till och från RAM-minnet. Det är normalt att det sker en viss växling och det innebär inte att RAM-minnesresurserna är slut. Om minnestrycket visas som rött är RAM-minnesresurserna slut.
 • Programminne: Mängden minne som används av program.
 • Resident minne: Minne som inte kan cachelagras på hårddisken, vilket innebär att det måste finnas i RAM-minnet. Det här minnet kan inte lånas av andra program.
 • Komprimerat: Den mängd minne i RAM-minnet som är komprimerat, vilket gör mer minne tillgängligt för andra program.
 • Filcache: Det utrymme i RAM-minnet som är markerat som tillgängligt för program och som innehåller filer som nyligen har använts.

Ett exempel på hur Filcache fungerar är om du till exempel använder Mail och sedan stänger det. Då markeras det RAM-minne som Mail använde som Filcache. Det RAM-minnet är nu tillgängligt för andra program. Om du öppnar Mail igen innan de cachelagrade filerna skrivs över (det vill säga om dessa RAM-minnesresurser används av ett annat program) öppnas Mail mycket snabbare. Det beror på att de minnesresurser som har cachelagrats omvandlas till programminne, istället för att allt ska läsas in från hårddisken.

Energi

Klicka på Energi i den övre delen av Aktivitetskontroll om du vill se hur mycket energi som förbrukas av program och bakgrundsprocesser som är igång. Mängden energi som förbrukas påverkar hur länge du kan använda en bärbar Mac-dator utan att ansluta den till en nätadapter.

Aktivitetskontroll, Energi

Strömförbrukning

Strömförbrukningen som visas i den nedre delen av fönstret anger den sammanlagda mängden energi som används av alla processer under en tidsperiod. Siffran som visas i kolumnen Strömförbrukning bredvid namnet för enskilda processer anger hur mycket energi som förbrukas av varje process. Ju lägre siffran för strömförbrukning är, desto mindre ström förbrukar processen. Om en triangel visas till vänster om programnamnet innebär det att programmet utgörs av flera processer. Om du klickar på triangeln visas information om programmets olika processer.

Genomsn. strömförbr.

Kolumnen Genomsn. strömförbr. anger den genomsnittliga strömförbrukningen de senaste åtta timmarna, eller sedan Mac-datorn startades (beroende på vilket som är kortast). Processer som är grå är för närvarande inte aktiva, men du kan ändå se den genomsnittliga strömförbrukningen för dem fram till idag. Om du märker att batteritiden för din bärbara Mac är kortare än normalt klickar du på Genomsn. strömförbr. för att sortera efter den kolumnen. Processer med den högsta genomsnittliga strömförbrukningen har förbrukat mest den senaste tiden. Du kan avsluta de processerna om de inte behövs. Du kan också kontakta programutvecklaren för support om strömförbrukningen är fortsatt hög trots att programmet inte verkar göra något.

App Nap

I OS X Mavericks finns en teknik som kallas för App Nap. Program med stöd för App Nap förbrukar väldigt lite energi om de är öppna och inte används. App Nap används till exempel om ett program är öppet på ett skrivbord som du för tillfället inte tittar på eller om ett program döljs av andra program. Du ser om ett program använder App Nap i kolumnen App Nap i Aktivitetskontroll.

Grafikväxling

Mac-datorer som har stöd för automatisk grafikväxling sparar energi genom att använda integrerad grafik och endast växla till ett grafikkort med högre prestanda när det behövs för ett program. I Aktivitetskontroll visas Grafikkort: Integrerat om du använder det inbyggda grafikkortet och Grafikkort: Hög prest. om du använder grafikkort med hög prestanda. Om du vill identifiera vilka program som använder grafikkort med hög prestanda letar du efter kolumner där det står Ja i kolumnen Kräver hög prest. GPU.

Batterigraf

Bärbara Mac-datorer har en batterigraf längst ned i fönstret som anger batteriets laddningsnivå under de senaste 12 timmarna. De delar av grafen som har en grön bakgrund anger när Mac-datorn var ansluten till en nätadapter som strömkälla. 

Läs mer

Välj Aktivitetskontroll Hjälp på hjälpmenyn om du vill ha mer information om Aktivitetskontroll. Du kan även få mer information om kolumnrubriker eller statistiken som visas i den nedre delen av fönstret Aktivitetskontroll genom att ställa pekaren på det objekt som du vill veta mer om. När du för pekaren över objektet visas en verktygsbeskrivning.

Mer information om minneshantering i OS X finns på Apple Developer-webbplatsen 

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Publiceringsdatum: