Använda smarta kategorier i Numbers

Ordna dina data på ett nytt sätt i smarta kategorier. Om du till exempel registrerar försäljningssiffror i ett kalkylblad kan du skapa en kategori som grupperar försäljningen per avdelning. Du kan även lägga till underkategorier, sammanfatta data som kategoriserats, skapa diagram utifrån kategorierna i din tabell och mycket annat.

Om du vill använda smarta kategorier hämtar du den senaste versionen till din iPad, iPhone, iPod touch eller Mac. Du kan även använda smarta kategorier med Numbers online på iCloud.com.


Skapa en kategori

En tabell kan ha en huvudkategori och upp till fyra underkategorier. Du kan skapa kategorier baserat på data i tabellen eller genom att markera rader.

Skapa en kategori med befintliga data

Om din tabell redan innehåller data som du vill använda för att ordna tabellen kan du skapa en kategori baserat på kolumnen som innehåller dessa data.

 1. Klicka på tabellen som du vill kategorisera och sedan på knappen Ordna . Klicka sedan på Kategorier.
 2. Klicka på Lägg till en kategori.
 3. Välj en kolumn från listan. Om din tabell till exempel innehåller försäljningssiffror kanske du vill välja kolumnen Avdelning för att kategorisera försäljningen efter avdelning. Numbers skapar automatiskt grupper med rader baserat på värden som är lika i den markerade kolumnen.
 4. Klicka på visningstriangeln  bredvid ett gruppnamn för att minimera eller expandera rader i den gruppen.

iPad Pro med ett Numbers-kalkylblad som har menyn Ordna öppen för att visa grupper för Avdelning

Skapa en kategori från markerade rader

Om tabellen inte innehåller informationen som du vill kategorisera kan du skapa en kategori manuellt på iPad, iPhone och Mac. Använd den här metoden om du har en enkel lista med namn som du vill dela upp i grupper.

 1. Markera raderna som du vill lägga i samma grupp.
 2. På iPad och iPhone trycker du på Radåtgärder i popupmenyn och sedan på Skapa grupp. På en Mac väljer du Ordna > Skapa grupp för markerade rader. Numbers flyttar de markerade raderna till en ny grupp och resten av raderna i tabellen till en annan grupp. 
 3. Byt namn på den nya gruppen genom att välja cellen med namnet du vill ha. 
  • På iPad eller iPhone dubbeltrycker du på cellen för att öppna tangentbordet och skriver sedan det nya namnet och trycker på Retur. 
  • På Mac-datorn skriver du ett nytt namn. 

Lägga till en underkategori

Du kan lägga till upp till fyra underkategorier i en tabell. Om din försäljningstabell redan är kategoriserad efter avdelning kan du till exempel lägga till en underkategori som ordnar data efter försäljningsdatum.

 1. Markera tabellen, klicka på knappen Ordna  och sedan på Kategorier.
 2. Klicka eller tryck på Lägg till en kategori och välj sedan en kolumn för den nya underkategorin som du vill skapa. Du kan ordna om kategorier och underkategorier i en tabell efter att du har lagt till dem.

iPad Pro med ett Numbers-kalkylblad som har menyn Ordna öppen för att visa grupper för Avdelning och underkategorin Datum


Redigera kategorier

När du har skapat kategorier kan du ändra kategorihierarkier, ändra hur Numbers grupperar rader efter datum och mycket mer.

Ändra kategorihierarkier

Du kan ändra hierarkin på kategorierna när du vill och på så sätt få nya insikter i dina data. Om din tabell till exempel visar försäljningen efter avdelning per månad kan du ändra hierarkin på kategorierna för att se varje månads försäljning för varje avdelning.

På iPad, iPhone eller Mac kan du ändra hierarkin i organiseringsgranskaren:

 1. Markera tabellen, klicka på knappen Ordna  och sedan på Kategorier.
 2. På iPad eller iPhone trycker du på Redigera. På Mac går du till nästa steg.
 3. Dra knappen Befordra eller Nedgradera  bredvid en kategori upp eller ned. Raderna i tabellen flyttas enligt den nya hierarkin.

På iPad, iPhone, Mac eller på iCloud.com kan du ändra hierarkin i tabellen:

 1. Markera en rad med ett gruppnamn som är i kategorin du vill flytta upp eller ned i hierarkin.
 2. På iPad eller iPhone trycker du på Radåtgärder.
  På Mac eller online på iCloud.com flyttar du markören över radgränsen (till vänster om den första kolumnen i raden) och klickar på pilen som visas.
 3. Välj Befordra om du vill flytta en kategori uppåt i hierarkin. Välj Nedgradera om du vill flytta en kategori nedåt i hierarkin.

Ändra hur Numbers grupperar rader efter datum

Du kan ändra hur rader grupperas efter datum i Numbers. I en tabell med en datumkategori kan raderna till exempel vara grupperade efter månad. Om du istället vill se trender per år eller kvartal kan du välja att gruppera data efter år, kvartal, vecka med mera.

 1. Markera tabellen.
 2. Klicka eller tryck på knappen Ordna .
 3. För kategorin du vill justera klickar eller trycker du på popupmenyn bredvid Efter. Välj sedan ett alternativ.


Sammanfatta data

Du kan sammanfatta data i kategorierna i din tabell. Om din tabell med försäljningsdata är kategoriserat efter avdelning kan du till exempel beräkna delsummor för försäljningen på varje avdelning. 

 1. Klicka eller tryck på en cell i raden med gruppnamnet.
 2. På iPad eller iPhone trycker du på knappen Översikt. På Mac eller i Numbers för iCloud klickar du på knappen Sammanfattningsåtgärd .
 3. Välj en beräkning. Samma beräkning läggs till automatiskt i alla grupper i den kategorin. Du kan visa olika sammanfattningar för varje kategori i varje kolumn.

iPad Pro med ett Numbers-kalkylblad öppet där en cell för delsumma är markerad och översiktsmenyn är öppen


Visa en kategori som ett diagram

Du kan skapa ett diagram baserat på kategorin som du skapade för din tabell. Om du till exempel har en tabell med försäljningsdata som kategoriserats efter avdelning och du har lagt till en sammanfattning som beräknar delsummorna för försäljningen på varje avdelning, kan du snabbt skapa ett diagram med dessa sammanfattningsdata. Markera cellen med de sammanfattningsdata som du vill ta med i diagrammet. Klicka eller tryck sedan på Diagram och välj ett diagram.*

iPad Pro med ett Numbers-kalkylblad som visar ett munkdiagram som skapats med kategoridata från kolumnen Delsumma

* När du skapar ett diagram måste du kontrollera att sammanfattningsdata finns i en textkolumn och inte i en rubrikkolumn.


Publiceringsdatum: