Lägga till aktiekurser och växelkurser i dina kalkylblad i Numbers

Antingen du vill se över ditt pensionssparande, spara till en utbildning eller lära dig mer om investeringar kan du använda Numbers för att skapa kalkylblad som visar aktieresultat och data samt aktuella växelkurser direkt från internet. 

Lägga till aktieinformation i kalkylbladet

 1. Tryck eller klicka på cellen där du vill lägga till aktieinformation.
  • Tryck på Cell> Aktiekurs på din iPhone, iPad eller iPod touch. Du kanske behöver svepa uppåt för att se alternativet.
  • Klicka på knappen Infoga på din Mac och välj sedan Aktiekurs.
 2. Välj en aktie i listan. Om du vill söka efter en specifik aktie anger du företagets namn eller kortnamnet. 
 3. Välj det attribut som du vill spåra. 
  • Tryck på attributet du vill spåra i den här cellen på din iPhone, iPad eller iPod touch. Attributet du spårar har en  till vänster. Tryck på Klar.
  • Välj vilken information du vill spåra i den här cellen i popup-menyn Attribut på din Mac. Klicka utanför dialogrutan.

Dubbelklicka eller dubbeltryck på cellen om du vill se uppdaterad information om föregående dags stängning eller ändra attributet du spårar.

Du kan även ange och redigera aktieinformation i en cell med formeln AKTIE. Så här redigerar du AKTIE som en formel:

 • På din iPhone, iPad eller iPod touch trycker du på cellen, trycker på Cell och trycker sedan på Redigera formel.
 • På din Mac dubbelklickar du på cellen och klickar sedan på Redigera som formel.

Enheten måste vara online (ansluten till internet) för att du ska kunna lägga till aktieinformation.Om aktiekursen är nedtonad kan enheten vara offline. Kontrollera nätverksanslutningen. När enheten är offline visar en cell med aktieinformation den data som var tillgänglig senast enheten var online. En ny cell som lades till offline är tom.


Aktieattribut som du kan spåra

När du ändrar formeln AKTIE kan du använda dessa strängar eller siffror för att visa olika delar av data: 

 • ”pris” (0 eller utelämnad): Den aktuella aktiekursen för angiven aktie då handeln upphörde föregående handelsdag.
 • ”namn” (1): Det fullständiga namnet på aktien eller företaget.
 • ”förändring” (2): Förändringen mellan det senaste handelstillfället föregående handelsdag och slutpriset handelsdagen före den. Om aktien inte har handlats inom det intervallet rapporteras förändringen som ”0”.
 • ”procentändring” (3): Den procentuella förändringen av aktiens två senaste slutpriser.
 • ”startkurs” (4): Startkursen som aktien handlades till vid handelns öppning föregående handelsdag.
 • ”högsta” (5): Den högsta kursen som aktien har handlats till under föregående handelsdag.
 • ”lägsta” (6): Den lägsta kursen som aktien har handlats till under föregående handelsdag.
 • ”börsvärde” (7): Det totala marknadsvärdet för alla utestående aktier föregående handelsdag. Värdet beräknas genom att multiplicera det totala antalet utestående aktier med priset per aktie.
 • ”volym” (8): Det antal av aktien som bytte ägare under föregående handelsdag.
 • ”avkastning” (9): Förhållandet av aktiens årliga utdelning (kontant utbetalning) per aktie som en procentandel av aktiepriset.
 • ”ettårigt mål” (10): Det uppskattade ettåriga målpriset, vilket är det medianmålpris som prognostiseras av analytiker med kännedom om aktien.
 • ”52 veckors högsta” (11): Aktiens högsta försäljningspris under de senaste 52 veckorna.
 • ”52 veckors lägsta” (12): Aktiens lägsta försäljningspris under de senaste 52 veckorna.
 • ”genomsn. volym, 3 mån” (15): Månadsgenomsnittet för den kumulativa handelsvolymen under de senaste 3 månaderna delat med 22 dagar.
 • ”beta” (16): Måttet på volatilitet (systematisk risk) för ett värdepapper eller en råvara jämfört med marknaden som helhet.
 • ”valuta” (19): Den valuta som aktien är prissatt i.
 • ”årlig utdelning” (20): Den årliga utdelningen (kontant utbetalning) som belopp per aktie.
 • ”vinst per aktie” (21): Vinst per aktie – beräknas som ett företags totala vinst delat med antalet utestående aktier (de aktier som för tillfället ägs av alla dess aktieägare).
 • ”börs” (22): Den aktiebörs som aktien handlas på (exempelvis NYSE, NASDAQ och Euronext).
 • ”p/e-tal” (23): Förhållandet mellan pris/vinst, som beräknas genom att dela aktiens aktuella marknadspris med dess 12-månaders vinst per aktie.
 • ”föregående slutkurs” (24): Aktiens slutpris för börsdagen före den senast rapporterade handeln.
 • ”kortnamn” (25): Kortnamnet (aktieförkortningen) som är ett unikt ID för aktien.


Spåra aktiehistorik

Om du vill spåra historiken för en specifik aktie använder du AKTIEH. När du lägger till formeln måste du definiera dessa attribut:

 • Kortnamn: En förkortning som är ett unikt ID för en börsnoterad aktie som handlas på en viss aktiebörs, inkluderade i citattecken, eller en referens till en cell som har kortnamnet.
 • Attribut: Ett valfritt värde som anger vilket aktieattribut som ska returneras. Numbers föreslår automatiskt ”slutkurs”. Istället för slutkursen kan du välja startkurs, högsta, lägsta eller volym.
 • Datum: Datumet du vill se information om historisk aktiekurs för


Lägga till växelkurser till kalkylbladet

Du kan använda formeln VÄXELKURS för att hämta data om växelkurser från internet och använda dem i ditt kalkylblad. När du lägger till formeln måste du definiera dessa attribut:

 • Valuta-1: Detta är valutakoden för den valuta du konverterar från. Använd citattecken på vardera sidan av strängen.
 • Valuta-2: Detta är valutakoden för den valuta du konverterar till. Använd citattecken på vardera sidan av strängen.

För det tredje attributet föreslår Numbers automatiskt ”pris”. Om du anger 0 eller utelämnar detta objekt helt visar cellen växelkursen för valuta-1 till valuta-2, och framgår som valuta-2.
 

Valutaattribut du kan spåra

När du ändrar formeln kan du använda dessa strängar eller siffror för att visa olika delar av data:

 • ”pris” (0 eller utelämnad): Den aktuella växelkursen, uttryckt som valuta-2.
 • ”namn” (1): Valutakoderna för de angivna valutorna visas i formeln för beräkning av växelkurs.
 • ”förändring” (2): Förändringen av växelkursen sedan slutkursen vid stängning under de två senaste bankdagarna.
 • ”procentändring” (3): Den procentuella förändringen av växelkursens två senaste slutpriser.
 • ”startkurs” (4): Växelkursen vid handelns öppning under föregående bankdag.
 • ”högsta” (5): Den högsta växelkursen under föregående bankdag.
 • ”lägsta” (6): Den lägsta växelkursen under föregående bankdag.
 • ”52 veckors högsta” (7): Den högsta växelkursen under de senaste 52 veckorna.
 • ”52 veckors lägsta” (8): Den lägsta växelkursen under de senaste 52 veckorna.
   

Spåra valutahistorik

Om du vill spåra historiken för en specifik valuta använder du VÄXELKURSH. När du lägger till formeln måste du definiera dessa attribut:

 • Valuta-1: Valutakoden för den valuta du konverterar från. valuta‑1 är en sträng mellan citattecken.
 • Valuta-2: Valutakoden för den valuta du konverterar till. valuta‑2 är en sträng mellan citattecken.
 • Attribut: Ett valfritt värde som anger vilket valutaattribut som ska returneras. Numbers föreslår automatiskt ”slutkurs”. Istället för slutkursen kan du välja startkurs, högsta eller lägsta.
 • Datum: Datumet du vill se information om historisk växlingskurs för.
Publiceringsdatum: