Använda SFTP för att överföra data om studenter, personal och klasser till Apple School Manager

Om ditt studentinformationsystem (SIS) inte stöds av Apple School Manager, eller om du inte har ett studentinformationsystem, kan du överföra data om studenter, personal och klasser till Apple School Manager med SFTP.

När du ställer in SFTP i SIS-/SFTP-assistenten får du tillgång till CSV-mallfilerna och information om hur du kommer åt en privat SFTP-server i Apple School Manager. Du kan exportera data från ditt SIS-system eller skapa filerna i ett kalkylbladsprogram som Numbers.

SFTP-överföring kräver ett tredjepartsprogram i macOS. Om du inte har installerat en SFTP-klient kan du hitta en i Mac App Store.

Använd knapparna nedan för att få hjälp med att installera dina SFTP-filer. Om du inte har använt SFTP för att överföra data till Apple School Manager går du till Ställ in din första SFTP-överföring.

Ställa in den första SFTP-överföringen

 1. Logga in på Apple School Manager som Administratör, Platsansvarig eller Personansvarig.
 2. Klicka på Inställningar längst ned till vänster, välj Datakälla och klicka sedan på Anslut. Du måste verifiera en domän innan du kan ställa in SFTP.
 3. Klicka på Sök efter personal, studenter och klasser.
 4. Klicka på Ställ in SFTP.
 5. Apple School Manager genererar en URL, ett användarnamn och ett lösenord att använda när filer överförs. Använd den här informationen för att konfigurera SFTP-klienten.
 6. Klicka på Hämta mallar.
 7. Läs instruktionerna för att använda mallar i avsnittet Fylla i datafiler.
 8. När dina datafiler är ifyllda skapar du ett ZIP-arkiv med alla sex filerna. I Finder kan du välja filerna och sedan gå till menyn Arkiv och välja Komprimera 6 objekt. Det spelar ingen roll vad du döper ZIP-arkivet till.
 9. Överför ZIP-filen till Apple School Manager. Använd en SFTP-klient till att ansluta till URL:en som visas i SIS-/SFTP-assistenten. När du uppmanas ange inloggningsinformation anger du användarnamnet och lösenordet som du fick när du klickade på Ställ in SFTP. Kopiera ZIP-filen till Dropbox-katalogen.
 10. Klicka på Fortsätt i SIS-/SFTP-assistenten. Om det uppstår fel vid överföringen kan du gå igenom en logg som identifierar vilka filer och rader som innehåller felaktigheter. Rätta eventuella fel i datafilerna och upprepa sedan steg 8 och 9. Du behöver inte ta bort den tidigare filen från SFTP-servern.
 11. När SFTP-importen är klar klickar du på Gå igenom SFTP-data. Om du hittar några fel klickar du på Avbryt. Rätta eventuella fel i datafilerna och upprepa sedan överföringsprocessen. Klicka på Fortsätt när data är korrekta och slutförda.
 12. Välj ett hanterat Apple-ID-format för studenter, lärare och personal under Skapa konton och klasser. Klicka på Förhandsvisa konton och klasser. När dessa ID:n är i rätt format klickar du på Skapa konton och klasser. Endast verifierade domäner får användas i formatet för hanterat Apple-ID.
 13. När kontona skapats distribuerar du inloggningsinformationen till användarna och tilldelar personalen roller.

Fylla i datafiler

De hämtade mallarna omfattar sex CSV-filer för klasser, kurser, platser, register, studenter och personal. Om mallarna inte är tillgängliga i Apple School Manager eller om du har tappat bort en kopia av de ursprungliga mallarna, kan du hämta dem igen.

Du kan använda ditt SIS-system för att exportera data i det format som beskrivs i mallarna och denna artikel, eller så kan du redigera mallarna i ett kalkylbladsprogram som Numbers.

Använd tabellerna i den här artikeln för att se till att du anger rätt information, och spara sedan varje fil utan att ändra dess namn.

Formatera dina värden

När du redigerar mallarna kan du ersätta exempeldata med egna data. Ändra inte innehållet i rubrikcellen för varje fil. Lägg inte till kolumner i någon fil förutom enligt beskrivningen nedan.

Alla rader i en mall måste ha unika värden. Exempel: Varje rad i mallen students.csv måste innehålla en unik student. Vissa värden för den studenten kan vara tomma. Värden som radbrytningar och citattecken i namn måste föregås av ett omvänt snedstreck (\), till exempel (\”). Alla identifierare som anges måste vara alfanumeriska och de kan innehålla ett ”-”.

Om ditt värde innehåller blanksteg ( ) eller kommatecken (,), omger du det med raka citattecken ("). Om ditt värde inte innehåller något av dessa specialtecken använder du inte citattecken. Om du inte använder citattecken där de är nödvändiga, eller om du inte använder raka citattecken, uppstår problem vid överföringsprocessen.

Värdena i dina filer måste separeras med kommatecken (,) eller semikolon (;), oavsett hur du skapade filen. Använd inte blanksteg eller tabb mellan ett kommatecken eller semikolon och efterföljande värde. Filerna måste vara i UTF-8-format och använda Unix-kommando för ny rad (\n). 

Om ett annars valfritt fält, såsom person_number eller sis_username, är en del av ditt hanterade Apple-ID-format blir det ett obligatoriskt fält. Om du lämnar det tomt misslyckas överföringen med felet MANAGED_ID_GENERATION_FAILED.

Platsfil

location_id En unik identifierare som består av siffror och/eller bokstäver utan mellanslag. Obligatorisk
location_name Namn på platsen.  Obligatorisk

Du måste definiera minst en plats i platsfilen. Du kan inte använda SFTP för att skapa student- eller personalkonto i den huvudsakliga "översta" platsen.

Studentfil

Om du använder SFTP för att överföra en ny person och det person_id du tilldelar personen redan finns i Apple School Manager, skrivs den befintliga användaren över av den nya personen i Apple School Manager. När överskrivningen är slutförd kan du endast uppdatera den användaren via SFTP. 

 

person_id

Den unika identifieraren för en viss student. Detta person_id bör matcha den unika identifieraren i SIS-systemet, om sådant finns. Detta person_id är den unika identifieraren för studenten i Apple School Manager. Använd det när du hänvisar till studenten i registerfilen och till lärare i klassfilen. 

Obligatorisk
person_number Annat värde som kan identifiera en student på din skola. Det kan vara ett student-ID.  Valfritt
first_name Studentens förnamn. Obligatorisk
middle_name Studentens mellannamn. Valfritt
last_name Studentens efternamn. Obligatorisk
grade_level Studentens betyg. Valfritt
email_address* Studentens e-postadress. Valfritt
sis_username Studentens användarnamn i SIS-systemet.  Valfritt
password_policy Använd fältet password_policy för att ange riktlinjer för lösenord för varje enskild student. Fältet password_policy måste innehålla siffran 4, siffran 6, siffran 8 eller vara tomt. Om du väljer 8 blir det standardriktlinjer för lösenord (8 eller fler alfanumeriska tecken). Det här värdet åsidosätter platsens riktlinjer för lösenord och andra riktlinjer för lösenord som du har angett för studenten. Om du lämnar fältet password_policy tomt används en standardiserad riktlinje för lösenord för platsen för nya studenter och inga ändringar görs för befintliga studenter. Valfritt
location_id Studentens location_id. Det måste stämma överens med ett location_id i platsfilen. Om den här posten inte matchar en post i platsfilen får du problem med överföringsprocessen. Obligatorisk

*Om federerad autentisering är aktiverat krävs en mejladress. Om mejladressen är i en federerad domän blir användarkontot federerat.

Tilldela flera platser

Du kan tilldela en medarbetare mer än en plats genom att lägga till fler platskolumner i Studentfilen. Du kan lägga till upp till 998 fler platskolumner med namnen location_id_2, location_id_3 upp till location_id_999. För varje student är det valfritt att ange ett annat plats_id för var och en av dessa kolumner. Det måste stämma överens med ett location_id i platsfilen. Om den här posten inte matchar en post i platsfilen får du problem med överföringsprocessen.

Personalfil

Om du använder SFTP för att överföra en ny person och det person_id du tilldelar personen redan finns i Apple School Manager, skrivs den befintliga användaren över av den nya personen i Apple School Manager. När överskrivningen är slutförd kan du endast uppdatera den användaren via SFTP. Alla i personalen följer standardpolicyn för lösenord (minst 8 alfanumeriska tecken).

person_id

Den unika identifieraren för en viss medarbetare i personalen. Detta person_id bör matcha den unika identifieraren i SIS-systemet, om sådant finns. Ett person_id är unikt för varje medarbetare i Apple School Manager. Använd det här värdet för att hänvisa till instruktörer i Klassfilen. 

Obligatorisk
person_number Annat värde som kan identifiera en medarbetare på din skola. Det kan vara ett nummer på en ID-bricka.  Valfritt
first_name Medarbetarens förnamn. Obligatorisk
middle_name Medarbetarens mellannamn. Valfritt
last_name Medarbetarens efternamn. Obligatorisk
email_address* En e-postadress till medarbetaren.  Valfritt
sis_username Medarbetarens användarnamn i ditt SIS-system. Valfritt
location_id Medarbetarens location_id. Det bör stämma överens med ett location_id i platsfilen. Om den här posten inte matchar en post i platsfilen får du problem med överföringsprocessen. Obligatorisk

*Om federerad autentisering är aktiverat krävs en mejladress. Om mejladressen är i en federerad domän blir användarkontot federerat.

Tilldela flera platser

Du kan tilldela en medarbetare mer än en plats genom att lägga till fler platskolumner i Personalfilen. Du kan lägga till upp till 998 fler platskolumner med namnen location_id_2, location_id_3 upp till location_id_999. För varje medarbetare är det valfritt att ange ett annat plats_id för var och en av dessa kolumner. Det måste stämma överens med ett location_id i platsfilen. Om den här posten inte matchar en post i platsfilen får du problem med överföringsprocessen.

Kursfil

course_id En unik identifierare för kursen. Detta måste matcha motsvarande course_id som används i klassfilen.   Obligatorisk
course_number Ett nummer för kursen. Det här numret kan vara kursnumret i SIS eller i din kursplan. Valfritt
course_name Kursens namn. Valfritt
location_id Kursens location_id. Det bör stämma överens med ett location_id i platsfilen. Om den här posten inte matchar en post i platsfilen får du problem med överföringsprocessen.
Obligatorisk

Klassfil

class_id En unik identifierare för klassen.    Obligatorisk
class_number Ett nummer eller en kod som identifierar den här klassen i din organisation. Till skillnad mot class_id används inte class_number för att referera till denna klass i CSV-registret.  Valfritt
course_id Course_id för kursen som denna klass tillhör. Det måste matcha ett course_id i kursfilen. Obligatorisk
instructor_id Lärarens person_id. Det här måste stämma överens med det person_id som används i personalfilen. Valfritt
instructor_id_2 Lärarens person_id. Det här måste stämma överens med det person_id som används i personalfilen. Valfritt
instructor_id_3 Lärarens person_id. Det här måste stämma överens med det person_id som används i personalfilen. Valfritt
location_id Klassens location_id. Bör motsvara location_id i platsfilen. Om den här posten inte matchar en post i platsfilen får du problem med överföringsprocessen. Obligatorisk

Tilldela flera instruktörer

Du kan tilldela fler än tre instruktörer en klass genom att lägga till fler instruktörskolumner i Klassfilen. Du kan lägga till upp till 12 fler instruktörskolumner med namnen instructor_id_4, instructor_id_5 upp till instructor_id_15. För varje klass är det valfritt att ange ett annat person_id för instruktören. Det här måste stämma överens med det person_id som används i personalfilen.

Registerfil

roster_id En unik identifierare för registret i SIS eller annan kursdatabas (om tillgänglig).  Obligatorisk
class_id En unik alfanumerisk identifierare för klassen. Det måste matcha ett class_id i klassfilen.
Obligatorisk
student_id Ett person_id för en student.  Obligatorisk

Registerfilen används för att lägga till studenter i deras klasser. Varje rad i filen måste ha ett unikt roster_id och endast innehålla ett class_id samt ett person_id.

Uppdatera dina filer

När du vill lägga till eller ändra studenter, personal och klasser ändrar du datafilerna och överför de nya versionerna. Samtliga sex filer måste överföras vid varje överföring, och varje fil måste innehålla den fullständiga listan för varje kategori, inte bara objekten som du vill lägga till. Du kan kontrollera uppgifterna om ett SFTP-konto genom att välja Inställningar > Datakälla.

Om du råkar koppla från din SFTP-anslutning i Apple School Manager ändras dina konton till manuella och avaktiveras. Du kan lösa det genom att återskapa din SFTP-anslutning och göra en ny överföring för att återaktivera kontona utan att skapa dubbletter.

Efter den första överföringen skapas nya konton och klasser automatiskt när du överför. Om det finns några fel skickar Apple School Manager ett e-postmeddelande till dig.

Om en post från en tidigare överföring saknas

Om en post från en tidigare överföring saknas ändras källan till Manuell i Apple School Manager. Andra effekter av borttagandet kan variera. Om studenter eller personal tas bort från överföringen blir deras konton avaktiverade och raderade automatiskt efter 30 dagar om inte kontot innehåller volymköpt innehåll.

Om en kurs eller klass är borttagen

Om en kurs eller en klass tas bort från överföringen tas studenten bort från klassen och källan ändras till Manuell. Om kurserna användes i iTunes U eller Skolarbete tas registret bort och en ny kurs måste skapas för omregistrering. Om klasserna användes i Skolarbete raderas data om framsteg automatiskt och är inte längre tillgängliga för läraren eller studenten.

Kurser och klasser med en manuell källa fortsätter att synkronisera med din MDM-lösning, men kanske inte längre visas i appen Klassrum. Manuella klasser kan raderas i Apple School Manager om du vill ta bort dem från synkronisering.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: