Om samarbete för Pages, Numbers och Keynote

Bjud in andra till dina dokument och arbeta tillsammans med dem i realtid. Samarbete är integrerat i Pages, Numbers och Keynote på iPhone-, iPad- och iPod touch-enheter, i Mac-datorer och online på iCloud.com.

Du behöver en iPhone, iPad eller Mac-dator med iOS 13.1, iPadOS 13.1 eller macOS Catalina eller senare och Pages, Numbers eller Keynote version 10.2 eller senare för att kunna samarbeta på din iPhone, iPad eller Mac-dator.

För att samarbeta med hjälp av Pages, Numbers eller Keynote online på iCloud.com behöver du Safari 9.1.3 eller senare eller Google Chrome för din Mac-dator. Om du har en pc behöver du Google Chrome eller Microsoft Edge.


Bjuda in andra till samarbete

När du bjuder in andra för att samarbeta i ett dokument, kalkylblad eller en presentation kan du skicka en länk via iCloud.com till dem. Upp till 100 personer kan visa och redigera ett delat dokument samtidigt.

Namnet på dokumentet finns med i webbadressen. Om dokumentets titel eller innehåll är konfidentiellt är det viktigt att du säger till deltagarna att inte vidarebefordra länken till någon annan.

Du kan även bjuda in andra till att samarbeta i Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument genom att dela en mapp med hjälp av iCloud Drive. När du delar en mapp blir alla Pages-, Numbers- och Keynote-dokument i den delade mappen automatiskt dokument som alla som mappen delas med kan samarbeta i. 

Personer som du bjuder in kan öppna och visa delade dokument av alla storlekar. Om ditt dokument är större än 2 GB behöver du minska storleken innan du bjuder in personer om du vill att inbjudna personer ska kunna redigera det. Det kan du göra i Pages, Numbers eller Keynote för iPhone, iPad eller Mac-datorer.

Bjuda in personer från din iPhone eller iPad

 1. Logga in på iCloud på din enhet och aktivera iCloud Drive för Pages, Numbers och Keynote.
 2. Du kan dela när dokumentet är öppet eller från dokumenthanteraren:
  • När dokumentet är öppet trycker du på knappen Samarbeta  i verktygsfältet.
  • I dokumenthanteraren trycker du först på Bläddra, sedan på Välj och till sist på det dokument som du vill dela. Tryck på knappen Dela  och tryck sedan på Lägg till personer. Du måste kanske hämta dokumentet till din enhet först.
  • Om dokumentet finns i en delad mapp trycker du på Visa delad mapp i menyn Samarbeta för att ändra vem som är inbjuden.
 3. Om du vill ställa in begränsningar för vem som kan visa och ändra ditt dokument trycker du på Delningsalternativ och väljer sedan ett alternativ. Som standard kan personer som du bjuder in redigera ditt dokument.
 4. Tryck på din önskade metod för att skicka länken.
 5. Lägg till annan information och skicka sedan meddelandet.

Samarbetsknappen visas högst upp i ditt dokument med ett bockmärke. Denna symbol visar även hur många personer som har dokumentet öppet (förutom du).

Bjuda in personer från din Mac-dator

 1. Logga in på iCloud på din enhet och aktivera iCloud Drive för Pages, Numbers och Keynote.
 2. Öppna de Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument som du vill dela.
 3. Klicka på knappen Samarbeta  i verktygsfältet. Om dokumentet är i en delad mapp klickar du på Visa delad mapp.
 4. Du kan ställa in begränsningar för vem som kan visa och ändra ditt dokument. Klicka på Delningsalternativ och välj sedan ett alternativ. Som standard kan personer som du bjuder in redigera ditt dokument.
 5. Välj hur du vill bjuda in andra till att arbeta på ditt dokument.
 6. Klicka på Dela och skicka sedan meddelandet. 

Samarbetsknappen visas högst upp i ditt dokument med ett bockmärke. Denna symbol visar även hur många personer som har dokumentet öppet (förutom du).

Bjuda in personer från iCloud.com

 1. Logga in på iCloud.com med ditt Apple-ID och öppna sedan Pages, Numbers eller Keynote.
 2. Öppna det dokument som du vill dela.
 3. Tryck eller klicka på knappen Samarbeta  i verktygsfältet. Om dokumentet är i en delad mapp klickar du på Visa delad mapp.
 4. Om du vill ställa in begränsningar för vem som kan visa och ändra ditt dokument klickar du på Delningsalternativ. Som standard kan personer som du bjuder in redigera ditt dokument.
 5. Välj hur du vill bjuda in andra till att arbeta i dina dokument. Om du endast har webbaserad iCloud-åtkomst måste du kopiera länken. 
 6. Klicka på Dela och skicka sedan meddelandet. 

Samarbetsknappen visas högst upp i ditt dokument med ett bockmärke. Denna symbol visar även hur många personer som har dokumentet öppet (förutom du).

Begränsa åtkomst till ett dokument

Du kan begränsa åtkomsten så att bara personer som du bjuder in kan samarbeta i ditt dokument. De behöver då logga in på iCloud eller iCloud.com med sitt Apple-ID.

 1. Tryck eller klicka på knappen Samarbeta . Om dokumentet är i en delad mapp trycker eller klickar du på Visa delad mapp.
 2. Välj Delningsalternativ och välj sedan ett av följande alternativ:
  • Välj Endast personer du bjuder in om du bara vill att vissa deltagare ska få åtkomst till dokumentet. Deltagarna behöver logga in på iCloud eller iCloud.com med ett Apple-ID för att kunna öppna det delade dokumentet. Om de inte har ett Apple-ID kan de skapa ett Apple-ID efter att du delat dokumentet med dem.
  • Välj Alla som har länken om du vill att alla som har länken till det delade dokumentet ska kunna öppna det.
  • Välj Kan göra ändringar om du vill att alla som har åtkomst till dokumentet ska kunna redigera och skriva ut det.

Välj Endast visning om du vill att alla som kan komma åt dokument ska kunna visa och skriva ut det, men inte redigera det.

Du kan ändra delningsalternativen när du vill. Om du vill ändra delningsalternativen ska du klicka eller trycka på knappen Samarbeta  och genomföra de önskade ändringarna.

Ställa in ett lösenord

Du kan även tilldela ett lösenord till ett dokument så att bara de som känner till lösenordet kan öppna dokumentet:

 • På din Mac-dator väljer du Arkiv > Ställ in lösenord, anger lösenordet och en ledtråd och klickar sedan på Ställ in lösenord.
 • På din iPhone eller iPad trycker du på knappen Mer  när dokumentet är öppet. Tryck på Ställ in lösenord och ange den efterfrågade informationen. Tryck sedan på Klar.
 • Klicka på knappen Verktyg  när du är online på iCloud.com. Klicka på Ställ in lösenord, ange lösenordet och en ledtråd och klicka sedan på Ställ in lösenord.

Om du väljer delningsalternativet Endast inbjudna kan endast personer med redigeringsbehörighet lägga till, ändra och radera dokumentets lösenord. Annars kan bara du ändra lösenordet.


Samarbeta på ett delat dokument

Du kan visa de redigeringar som gjorts av andra i realtid, dölja eller visa redigeringsaktiviteter med mera. 

Om du vill se dokumenten som delas:

 • På din iPhone eller iPad trycker du på Senaste eller på knappen Senaste  i dokumenthanteraren. Dina delade dokument visas längst ned på skärmen.
 • iCloud.com klickar du på Delad i dokumenthanterarens sidopanel.

När du redigerar ett delat dokument kan du använda alla funktioner i Pages, Numbers och Keynote, med några undantag

Se vem som arbetar på dokumentet

Tryck eller klicka på knappen Samarbeta  för att se vem som har anslutit till dokumentet. Om du ser en punkt bredvid någons namn i listan betyder det att de har dokumentet öppet. Tryck eller klicka på punkten för att se vad de redigerar.

Du kan kommunicera med andra deltagare utan att lämna Pages, Numbers eller Keynote. Du kan då lägga till och svara på kommentarer med hjälp av kommentarstrådar.

Redigera när du är offline

Du kan fortfarande redigera ett delat dokument även om du inte är ansluten till internet. Ändringar som du gör offline sparas i minst 30 dagar. De överförs automatiskt till iCloud när du är online igen. Andra deltagare kommer att se dina ändringar när de har överförts. Du kan kontrollera synkroniseringsstatus på ditt dokumentet. På din iPhone eller iPad använder du dokumenthanteraren och på din Mac-dator väljer du Visa > Visa synkroniseringsstatus.

Du kan skicka en kopia av dokumentet med dina ändringar till någon annan innan dina ändringar förs över. Du trycker då på knappen Mer  på din iPhone eller iPad eller klickar på Dela på din Mac-dator. Därefter väljer du Skicka en kopia. Om du bifogar ett dokument från appen Filer på en iPhone eller iPad eller Finder på en Mac inkluderas inte dina ändringar. Om någon som du samarbetar med raderar ett objekt, en Keynote-bild eller ett Numbers-blad som du har redigerat offline kommer de ändringarna inte att finnas i dokumentet när du är online igen och dokumentet synkroniseras med iCloud.


Sluta dela ett dokument

Öppna dokumentet och tryck eller klicka på knappen Samarbeta  > Sluta dela och tryck eller klicka sedan på OK.

När du slutar dela dokumentet tas det bort från iCloud Drive för alla deltagare. Om du delar dokumentet igen senare behålls samma länk. Om du ställer in dokumentets Delningsalternativ på Endast inbjudna kommer du att behöva bjuda in deltagare på nytt.

Om du vill sluta dela ett dokument som finns i en delad mapp flyttar du dokumentet till en annan plats.


Funktioner som inte stöds med samarbete

Om du behöver använda någon av dessa funktioner måste du sluta dela dokumentet, göra dina ändringar och sedan dela dokumentet på nytt. När du slutar dela dokumentet tas det bort från iCloud Drive för alla deltagare. Om du begränsar dokumentet till Endast inbjudna kommer du att behöva bjuda in alla på nytt efteråt.

De här funktionerna är för tillfället inte tillgängliga när du samarbetar med andra deltagare:

Pages, Numbers och Keynote

 • Lägg till eller redigera mediefiler som är större än 50 MB.1
 • Minska filstorleken (Arkiv > Minska filstorlek).2
 • Dra rader och kolumner mellan huvudtexten och rubrikområden i tabeller.
 • Skapa, ta bort eller ändra ordning på stilar.
 • Redigera med Ruby på asiatiska språk.
 • Skapa eller redigera anpassade cellformat.
 • Byt ut alla förekomster av ett teckensnitt i ett dokument.

Pages

 • Justera fotnotsinställningar.
 • Infoga, klipp ut, kopiera, klistra in, ta bort, duplicera, ändra ordning på eller redigera avsnitt.
 • Justera EndNote-inställningar.
 • Lägga till och redigera mallobjekt.
 • Infoga smarta datum- och tidsfält.
 • Konvertera ordbehandlingsdokument till sidlayoutdokument och tvärtom.
 • Redigera sidnummerinställningar. 
 • Lägg till eller redigera sidmallar.
 • Återanvänd mallen på sidan.

Numbers

 • Skapa eller redigera formulär på din iPhone eller iPad.
 • Infoga smarta fält.
 • Kopiera eller klistra in tabellstilar.
 • Transponera tabeller.

Keynote

 • Ändra bildstorlek.
 • Ändra tema.
 • Spela in ett bildspel eller spela upp ett tidigare inspelat bildspel. 
 • Lägg till eller redigera ett ljudspår. 
 • Redigera presentatörskommentarer medan du spelar upp ett bildspel.
 • Rensa ett ljudspår eller ta bort spår.
 • Rensa en befintlig inspelning av ett bildspel.

Pages, Numbers och Keynote för iCloud

Vissa funktioner är för närvarande inte tillgängliga när du samarbetar från iCloud.com:

 • Om du spårar ändringar i ett Pages-dokument kan du visa dokumentet och markera text, men du kan inte redigera det.
 • Om Pages-, Numbers- eller Keynote-dokumentet innehåller vertikal text kan du visa en bild av dokumentet på iCloud.com, men inte redigera det.
 • Redigera objekt i grupper.

Du kan fortfarande redigera dokument som innehåller spårade ändringar och vertikal text i Pages, Numbers och Keynote på din iPhone, iPad och Mac-dator.

1 På iCloud.com kan du som mest lägga till bilder upp till 10 MB.

2 Du kan inte minska storleken på ett delat dokument, men du kan minska storleken på en kopia.


Om samarbete inte är tillgängligt

Om du använder Pages, Numbers eller Keynote och samarbete inte är tillgängligt kan du behöva uppdatera dina appar på din iPhone, iPad eller Mac-dator. Slå på automatiska uppdateringar så att dina appar alltid är uppdaterade. Om din enhet är för gammal för att uppdatera dina appar kan du ändå samarbeta online på iCloud.com med hjälp av en Mac-dator eller pc. 

Om du vill skicka en kopia av dokumentet kan du skicka det utan att samarbeta:

 • Gå till Dela > Skicka en kopia på Mac-datorn.
 • På din iPhone eller iPad trycker du på knappen Mer  > Dela. 
 • På iCloud.com klickar du på knappen Verktyg  > Skicka en kopia.


Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: