Mail-inställningar som du kan behöva från din e-postleverantör

Om du tillfrågas om att ange e-postinställningar manuellt i Mail kan du behöva ha de uppgifter om kontotyp, e-postserveradress och annan information som anges i den här artikeln.

Mail använder automatiskt rätt inställningar för många e-posttjänster. Det är anledningen till varför du sällan behöver mer än din e-postadress och lösenord för att ställa in ett e-postkonto på din Mac eller din iPhone, iPad eller iPod touch. Om det behövs mer information i Mail kan du få inställningarna som anges i den här artikeln från din e-postleverantör. Du kan skriva ut artikeln och fylla i inställningskolumnen med den information du behöver.

Inställningens namn      Inställning      Beskrivning
Fullständigt namn   Välj det avsändarnamn som du vill ska visas i meddelanden som du skickar. Exempel: John Appleseed.
E-postadress   E-postadressen för det här kontot, exempelvis appleseed@example.com.
Inställningar för servern för inkommande e-post
De här inställningarna används för att hämta meddelanden (ta emot e-post) från e-postleverantörens e-postserver.
Kontotyp   Välj IMAP*, POP, Exchange IMAP eller Exchange EWS1 enligt e-postleverantörens anvisningar. Om du använder ett Microsoft Exchange-konto läser du Exchange-inställningsinstruktionerna för Mac eller iPhone, iPad och iPod touch
Beskrivning   Välj det namn som ska användas för ditt konto i Mail, till exempel Arbete, Skola eller Yahoo. 
Server för inkommande e-post (värdnamn)
  Värdnamnet för servern för inkommande e-post, till exempel mail.example.com.
Användarnamn   Ditt användarnamn för det här kontot, till exempel appleseed. Vissa e-postleverantörer vill ha din fullständiga e-postadress som användarnamn.
Lösenord   Det e-postlösenord som du använder för att logga in på kontot med.
Port
  Det portnummer som används av servern för inkommande e-post. Vanliga portnummer för inkommande e-post är 143 och 993 för IMAP-konton, och 110 och 995 för POP-konton.
Autentisering   Välj Lösenord, MD5, NTLM, Kerberos eller Ingen enligt e-postleverantörens anvisningar.
Använd SSL?

 

Har servern för inkommande e-post stöd för kryptering med SSL (Secure Sockets Layer) eller TLS (Transport Layer Security)? 
Inställningar för server för utgående e-post (SMTP)
De här inställningarna används för att sända meddelanden (skicka e-post) till e-postleverantörens e-postserver.
Server för utgående e-post (SMTP)
  Värdnamnet för servern för utgående e-post (SMTP), till exempel smtp.exempel.se.
Port

 

Det portnummer som används av servern för utgående e-post. Vanliga portnummer för utgående e-post är 25, 465 och 587.
Använd SSL?   Har servern för utgående e-post stöd för SSL- eller TLS-kryptering?
Autentisering   Välj Lösenord, MD5, NTLM, Kerberos eller Ingen enligt e-postleverantörens anvisningar. Om du väljer Ingen, kan du dessutom behöva ange inställningarna nedan för att skicka e-post när du är ansluten till ett annat nätverk, till exempel en Wi-Fi-hotspot eller ett internetcafé.
Inställningar för server för utgående e-post (SMTP) när du är ansluten till ett annat nätverk
Hämta dessa inställningar enbart om din e-postleverantör inte använder autentisering för utgående e-post.
Server för utgående e-post (SMTP)   Värdnamnet för servern för utgående e-post, till exempel smtp.example.com. 
Port   Det portnummer som används av servern för utgående e-post.
Använd SSL?   Har servern för utgående e-post stöd för SSL- eller TLS-kryptering?
Autentisering   Välj Lösenord, MD5, NTLM, Kerberos eller Ingen enligt e-postleverantörens anvisningar.

* IMAP (Internet Message Access Protocol) är det bästa alternativet om du läser e-posten från flera enheter, eftersom meddelandena lagras hos e-postleverantören tills du väljer att ta bort dem. Så länge som dina enheter kan ansluta till e-posttjänsten används samma postlåda på alla enheter. Om du använder POP (Post Office Protocol) på fler än en enhet, visas inte ändringar på alla enheter och nya meddelanden som levereras till en enhet levereras kanske inte till dina andra enheter.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: