iBooks: Vad är ett namnutrymme?

Du kan se på namnutrymmen som vokabulär.

Namnutrymmen definierar de XML-vokabulär som innehåller de element och attribut som du använder i EPUB-dokumenten. Varje namnutrymme deklareras med hjälp av en webbadress och attributet xmlns eller xmlns:. Till exempel, xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml".

I deklarationen ovan är xmlns: attributet och xhtml prefixet. När du har deklarerat det kan du använda prefixet före alla element eller attributnamn som är avskilda med kolon. Det identifierar vilken XML-vokabulär som elementet eller attributet refererar till. Följande utdrag ur EPUB OPF-filen visar hur du kan använda prefixet:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<package xmlns="http://www.idpf.org/2007/opf" unique-identifier="bookid" version="3.0">

	<metadata xmlns="http://www.idpf.org/2007/opf" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" >

		<dc:title>Example</dc:title>

		<dc:identifier id="bookid">0123456789</dc:identifier>

		<dc:language>en</dc:language>

	</metadata>

Utöver det vanliga ODF-namnutrymmet innehåller utdraget Dublin Core-utrymmet (xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"). Det här används för att specificera metadataattribut inom OPF.
 
Om en leverans leder till ett fel som är relaterat till ett element eller attribut som inte är tillåtet kan det vara så att det specifika element eller attribut du använder kanske inte finns i de namnutrymmesvokabulär som deklarerats i EPUB. Lös problemet genom att ändra elementet eller attributet till ett som är giltigt.

Publiceringsdatum: