Använda avancerade alternativ för att skapa böcker i Pages

Läs om hur du använder avancerade alternativ i Pages för att finjustera eller skapa en digital bok i EPUB-bokformat.

EPUB-formatet är en öppen digital standard för e-böcker (eBook) som produceras av International Digital Publishing Forum. Med Pages kan du exportera dina dokument till EPUB-format så att de kan läsas i appen Böcker på en iPhone, iPad, iPod touch eller Mac eller med andra EPUB-läsare från tredje part. Den här artikeln innehåller detaljerade anvisningar för att skapa en bok i Pages.

Genom att använda förinställda bokmallar i Pages kan du snabbt skapa en bok utan att behöva göra någon speciell formatering.

Välja format

Du kan skapa en bok med valfri Pages-mall eller också kan du använda mallar som utformats särskilt för att skapa böcker. Stående bokmallar baseras på ordbehandlingsdokument och kan exporteras som omflödningsbara EPUB-dokument eller med fast layout. Liggande bokmallar baseras på sidlayoutdokument och kan exporteras som EPUB-dokument med fast layout.

Välj Omflödningsbar eller Fast layout beroende på hur du vill att innehållet ska visas i boken.

 • Omflödningsbar: Om du vill att innehållet ska anpassas till olika enheter och olika riktningar. I ett omflödningsbart EPUB-dokument anpassas textstorleken och innehållet sidnumreras enligt läsaren. Omflödningsbar layout passar bäst för dokument som till största delen består av text.
 • Fast layout: Om du vill att layouten på varje sida i dokumentet ska vara densamma, oavsett enhet och riktning, väljer du Fast layout. Med fast layout kan användarna zooma in och ut, men textens och innehållets läge ligger fast och omflödas inte. Fast layout passar bäst för dokument som innehåller många bilder eller många kolumner.

Funktioner som inte stöds eller ändras vid export till EPUB

De här funktionerna från ditt Pages-dokument tas bort eller ändras när du exporterar till EPUB, oavsett vilken layout du har valt:

 • Smarta fält
 • Fotnoter omvandlas till slutnoter*
 • Kommentarer
 • Vissa bildeffekter (till exempel skuggor)
 • Bilder som är större än 4 megapixlar ändras till 4 megapixlar

* Om du exporterar ett dokument med fast layout till EPUB bevaras inte fotnoter.

Funktioner som bara finns i Fast layout

De här funktionerna exporteras från ditt Pages-dokument till EPUB med endast fast layout. Du kan fortfarande exportera dokument som har de här funktionerna med omflödningsbar layout, men funktionerna visas inte i det exporterade EPUB-dokumentet.

 • Sidhuvud och sidfötter
 • Flera kolumner
 • Sidstorlek
 • Sidorientering
 • Fält för sidnummer och sidräkning
 • Radavstånd
 • Avstavning
 • Markerbar text inuti former
 • Överlappande text och objekt (till exempel text som överlappar en bild eller form)
 • Mallobjekt
 • Text figursatt runt objekt
 • Flytande objekt exporteras som flytande (istället för att konverteras till textbundna som omflödningsbara EPUB-dokument)
 • Tabbstopp
 • Skuggor/speglingar
 • Länkade textrutor
 • Textfyllningar bestående av övertoning eller bild, eller uppbruten textkontur konverteras till bilder.


Förbereda ett dokument

I Pages kan du exportera alla dokument med sidlayout till Fast layout, och alla ordbehandlingsdokument till Fast layout eller Omflödningsbar layout. Använd ett ordbehandlingsdokument med inbäddade bilder för bästa resultat när du exporterar som omflödningsbart EPUB-dokument.

Text i omflödningsbara EPUB-dokument

Om du exporterar boken som Omflödningsbar kan texten se annorlunda ut när den visas i appen Böcker eller i andra läsare:

 • Läsare kan välja den textstorlek de föredrar när de läser boken i appen Böcker.
 • Textstorlekar du anger i Pages-dokumentet omvandlas till liten, mellan eller stor i din bok så att text med närliggande storlekar i Pages kan visas med exakt samma storlek i EPUB-dokumentet.
 • Textfärgerna i boken är kanske inte identiska med dem i Pages-dokumentet.
 • De sidor i boken som använder vertikal text vänds höger till vänster.
 • Textfyllningar bestående av övertoning eller bild, eller uppbruten textkontur konverteras till enfärgade.

Skapa en innehållsförteckning

När du exporterar till EPUB skapas en innehållsförteckning automatiskt baserat på de poster som finns i innehållsförteckningsvyn i Pages. Ett Pages-dokument utan poster i innehållsförteckningsvyn exporteras till EPUB utan innehållsförteckning.

Du visar innehållsförteckningen i EPUB-boken i appen Böcker genom att välja Visa > Innehållsförteckning på Mac eller trycka på innehållsförteckningsknappen på iPhone eller iPad.

Om kapitel i omflödningsbara EPUB-dokument

I omflödningsbara EPUB-böcker baseras kapitelbrytningar på hierarkin av stilar i Pages-dokumentets innehållsförteckning. Du kan ställa in innehållsförteckningen så att en kapitelbrytning infogas före kapiteltitlar i din EPUB-bok:

 1. Välj namnet på ett kapitel i din bok i Pages.
 2. Använd sedan en titel- eller rubrikstil som Titel, Rubrik, Rubrik 2, Rubrik 3 eller Rubrik röd.
 3. Öppna innehållsförteckningsvyn, välj stilen du använde, klicka eller tryck på Redigera och ta sedan bort eventuella indrag. 

Varje gång du använder denna stil blir innehållet som följer ett nytt kapitel i EPUB-dokumentet. I omflödningsbara EPUB-dokument infogas en sidbrytning mellan kapitlen.

Använda objekt i omflödningsbara EPUB-dokument

För bästa resultat med omflödningsbara EPUB-dokument bör du omformatera alla bilder, former och andra objekt i dokumentet till textbundna objekt.

 1. Välja eller infoga ett objekt.
 2. Klicka eller tryck på knappen Formatera .
 3. Klicka på eller tryck på Ordna.
 4. Välj Flytta med text.
 5. Välj Textbunden från menyn Textradbrytning.

Lägga till ett bokomslag

När du exporterar boken kan du välja vilken typ av omslag boken ska ha. Omslaget visas i Biblioteket i appen Böcker eller som symbol på datorn.

Om du väljer Välj en bild kan du lägga till en omslagsbild från din iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller pc. Omslagsbilden kan vara i PDF-, EPS-, JPG-, PSD-, PNG-, TIFF- eller GIF-format, men måste vara mindre än 4 megapixlar.

Om du väljer Inget bokomslag används en allmän boksymbol i Biblioteket i appen Böcker.


Exportera till EPUB-bok

Du kan exportera ditt dokument i EPUB-format i Pages för Mac, Pages på iPhone eller iPad eller på webben på iCloud.com. Om funktionen Spåra ändringar är aktiverad i dokumentet som du ska exportera, godkänner eller avvisar du eventuella ändringar och avslutar spårningen av ändringar innan du exporterar. De spårade ändringarna godkänns automatiskt om du inte utför någon specifik åtgärd. 

Exportera med Pages för Mac

 1. Öppna dokumentet i Pages för Mac.
 2. Välj Arkiv > Exportera till > EPUB.
 3. Ange titel och upphovsman.
 4. Välj omslagstyp för EPUB-boken. Läs mer om omslag.
 5. Välj det layoutformat som du vill använda. Läs om hur du väljer den bästa layouten för ditt projekt. När du exporterar ett sidlayoutdokument exporteras det automatiskt med en fast layout.
 6. (Valfritt) Välj en primär kategori och ett språk för boken i Avancerade alternativ.
 7. Markera Bädda in typsnitt för att vara säker på att de typsnitt du väljer för dokumentet visas i EPUB-filen. Om du avmarkerar Bädda in typsnitt ändras det valda typsnittet till det önskade typsnittet i läsarens program. Du kan bädda in typsnitten OpenType (OTF) och TrueType (TTF) i Pages.
 8. Klicka på Nästa.
 9. Ange ett namn på EPUB-filen och klicka sedan på Exportera.
 10. Om du vill visa EPUB-filen i appen Böcker när den har exporterats, dubbelklickar du på filen.

Exportera med Pages på iPhone eller iPad

 1. Öppna dokumentet i Pages.
 2. Tryck på knappen Mer .
 3. Tryck på Exportera.
 4. Välj EPUB.
 5. Ange titel och upphovsman.
 6. Välj omslagstyp för EPUB-boken. Läs mer om omslag
 7. Tryck på det layoutformat som du vill använda. Läs om hur du väljer den bästa layouten för ditt projekt. När du exporterar ett sidlayoutdokument exporteras det automatiskt med en fast layout.
 8. (Valfritt) Tryck på Avancerat och välj sedan en kategori och ett språk för din bok. 
 9. Markera Bädda in typsnitt för att vara säker på att de typsnitt du väljer för dokumentet visas i EPUB-filen. Om du avmarkerar Bädda in typsnitt ändras det valda typsnittet till det önskade typsnittet i läsarens program. Du kan bädda in typsnitten OpenType (OTF) och TrueType (TTF) i Pages.
 10. Om dokumentet innehåller filmer och du planerar att erbjuda böckerna i Apple Books, aktiverar du kompatibilitetsfunktionen för Apple Books för att omvandla inkompatibla filmer till bilder. Inkompatibla ljudfiler tas också bort.
 11. Tryck på Tillbaka.
 12. Tryck på Exportera för att dela EPUB-filen.
 13. Om du vill visa EPUB-filen i appen Böcker när den har exporterats väljer du Kopiera till Böcker.

Exportera med Pages för iCloud

 1. Öppna dokumentet i Pages för iCloud.
 2. Klicka på knappen Verktyg  och välj sedan Hämta en kopia.
 3. Klicka på EPUB i hämtningsfönstret som visas.
 4. Ange titel och upphovsman.
 5. Välj omslagsformat för EPUB-filen. Läs mer om omslag.
 6. Välj layoutformat. Läs om hur du väljer den bästa layouten för ditt projekt. Om du använder ett sidlayoutdokument måste du exportera med fast layout.
 7. (Valfritt) Välj en kategori och ett språk för din bok i Avancerat.
 8. Klicka på Hämta.


Publicera din bok

Du kan publicera din bok direkt i Apple Books från Pages på din iPad, iPhone, Mac eller online på iCloud.com.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: