Felsöka hårddiskar: Formatera om

Den här artikeln handlar om när man ska formatera om hårddisken på en Macintosh-dator i syfte att reparera skador på hårddiskens struktur med hjälp av Apples skivverktyg. Först ges en introduktion till terminologin.

FELSÖKNINGSVÄGAR

  De följande två felsökningsmetoderna används för att åtgärda problem med skadad formateringsstruktur, vilket är den vanligaste orsaken till oplanerad omformatering av hårddisken. Med hjälp av Apples skivverktyg inriktas den ena sökvägen på skador på den logiska formateringsstrukturen, och den andra på den fysiska formateringsstrukturen. Båda leder till att hårddisken formateras om, men bara om detta inte går att undvika.

  Från och med avsnittet om terminologin och framåt förklaras begreppen, men du behöver inte känna till dem för att kunna använda felsökningsmetoderna.

  Symptom

  Skadad formateringsstruktur kan leda till läs- och skrivfel eller till att filer går förlorade eller inte kan öppnas, flyttas, kopieras och tas bort. Det kan också leda till att data som är lagrade på skivan kan skadas, så att nästan alla felmeddelanden angående program och operativsystem indirekt kan härledas till skador på formateringsstrukturen. Även om felet -127 är ett vanligare tecken än de flesta så måste ändå felet bekräftas med hjälp av de rätta skivverktygen så fort man misstänker att en skada har uppstått.

  När ska sökvägarna användas?

  - Metod för högnivåformatering: Används när som helst till felsökning vid de symptom som beskrivits, men innan du vidtar tidsödande åtgärder som att installera om operativsystemet.

  - Metod för grundformatering: Används närhelst symptomen tyder på att den andra sökvägen inte kunnat lösa problemet, och när du använder funktionen för skivtest i Apples formateringsverktyg: Skivverktyg, Apple HD SC Prepareraren eller Internal HD Format.

Högnivåformatera
(Fixar skador på logisk formateringsstruktur)

1. Starta datorn från en annan skiva än den som ska repareras.

Om du trycker på Kommando-Alt-Skift-Delete vid start ska du släppa tangenterna så snart startpanelen visas, annars kanske inte hårddisken monteras. Anm: Den här tangentkombinationen fungerar inte på alla Macintosh-modeller och rekommenderas inte. Ett annat sätt är att trycka på c-tangenten när du startar.

2. Öppna Skivkontroll på en annan skiva än den som ska repareras.

3. Visas den volym som ska repareras i fönstret Skivkontroll?

  JA: Gå vidare till nästa steg.
  NEJ: Avsluta Skivkontroll. Gå vidare till steg 7.


4. Välj den volym som ska repareras i fönstret Skivkontroll och starta sedan reparationsfunktionen. Vänta tills den är klar. Får du ett meddelande om att volymen verkar vara OK eller att den har reparerats?

  JA: Avsluta. Formatera inte. Den logiska formateringsstrukturen är inte skadad. Om du vill bekräfta att det stämmer kan du göra samma sak en gång till.
  NEJ: Upprepa det här steget en gång till. Om svaret fortfarande är detsamma fortsätter du med nästa steg.

5. Får du ett meddelande om att Skivkontroll hittat fel, men inte kan åtgärda dem?

  JA: Avsluta först Skivkontroll. Gå vidare till steg 8.
  NEJ: Gå vidare till nästa steg.


6. Det visas ett meddelande om att Skivkontroll inte går att starta eller inte kan fortsätta reparationen på grund av något fel.
Om felets natur inte meddelas bör du tänka på följande: Skivkontroll reparerar inte skivor som är skrivskyddade, som inte är HFS-skivor, som har öppna program, som har skadade hårddiskdrivrutiner, som delas eller som används för virtuellt minne. Om ingenting annat fungerar avslutar du Skivkontroll och går vidare till steg 8.

7. Stäng av datorn och koppla bort alla externa enheter förutom tangentbord, mus och bildskärm. Om den skiva som ska repareras är en av dessa så låter du enbart den vara ansluten.

Starta datorn från en systemskiva och öppna Skivverktyg, Apple HD SC Prepareraren eller Internal HD Format (i avsnittet Verktyg förklaras vilket av dessa alternativ du ska använda).

Visas den skiva som ska repareras i skivverktygets fönster?

  JA: Gå vidare till nästa steg.
  NEJ: Avsluta. Det kan vara fel på maskinvaran. ANM: Internal HD Format kanske inte hittar skivan om den använder en hårddiskdrivrutin som installerats med ett annat verktyg, inklusive Skivverktyg. Om du är osäker är det bättre att använda Skivverktyg istället.

8. Om du redan har genomfört det här steget går du vidare till steg 11.

Öppna Skivverktyg eller Apple HD SC Prepareraren (i avsnittet Verktyg förklaras vilket av dessa alternativ du ska använda). Internal HD Format går inte att använda i det här steget eftersom det inte har något särkilt alternativ för att installera hårddiskdrivrutin. Använd Skivverktyg om det går, annars går du vidare till steg 11.

Är knappen eller menyalternativet för att "uppdatera" drivrutinen nertonad?

  JA: Gå till steg 10.
  NEJ: Gå vidare till nästa steg.


9. Uppdatera hårddiskens drivrutin. Installerades drivrutinen?

  JA: Avsluta skivverktyget, stäng av datorn och gå tillbaka till steg 1.
  NEJ: Gå till steg 12.

10. Den version av hårddiskdrivrutinen som redan är installerad kanske är nyare än den som installeras med skivverktyget. Du kan hämta den senaste versionen av alla Apple-verktyg på Apple Software Downloads. Om du använder Internal HD Format hämtar du istället Skivverktyg. Om det inte finns något nyare skivverktyg går du vidare till steg 12.

Om du har en hårddiskdrivrutin från en annan tillverkare installerad bör den uppdateras med det verktyg den installerades med. I kunskapsdatabasen Knowledge Base finns information om hur du identifierar hårddiskdrivrutiner.

Använd det nyare skivverktyget och försök uppdatera drivrutinen på nytt. Kan drivrutinen redan vara installerad?

  JA: Avsluta skivverktyget, stäng av datorn och gå tillbaka till steg 1.
  NEJ: Gå till steg 12.

11. Pröva med en nyare version av Skivkontroll, om det finns någon. Du kan hämta den senaste versionen av Skivkontroll på Apple Software Downloads. Om det inte finns någon nyare version fortsätter du antingen med nästa steg eller prövar med ett annat verktyg för skivreparationer. I slutet av den här artikeln finns en lista över vilka skivverktyg som finns i handeln.

Ska du pröva med ett annat skivverktyg eller en nyare version av Skivkontroll?

  JA: Gå tillbaka till steg 1 och pröva med nya Skivkontroll. Om du använder ett skivverktyg från en annan tillverkare fortsätter du enligt anvisningarna för det verktyget.
  NEJ: Gå vidare till nästa steg.

12. Initiera skivan med korrekt formateringsverktyg från Apple. Om du använder Skivverktyg ska du inte konfigurera det för en grundformatering (högnivåformatering är standardinställningen).

OBS! Vid formatering raderas all information på skivan. Om du har möjlighet bör du först kopiera alla viktiga filer till en annan skiva.

Om du har en hårddiskdrivrutin från en annan tillverkare installerad kanske inte Apples formateringsverktyg kan formatera skivan. Med nyare versioner kan det dock fungera. Använd skivverktyg från andra tillverkare om det behövs. I kunskapsdatabasen Knowledge Base finns information om hur du identifierar hårddiskdrivrutiner.

13. Gick formateringen bra?

  JA: Avsluta. Den logiska formateringsstrukturen har reparerats och är inte längre skadad.
  NEJ: Gå vidare till nästa steg.

14. Försökte du formatera med Apple HD SC Prepareraren eller Internal HD Format?

  JA: Försök formatera skivan på nytt. Om det ändå inte lyckas avslutar du. Det kan vara fel på maskinvaran.
  NEJ: Gå vidare till nästa steg.

15. Försökte du formatera med Skivverktyg eller med ett annat verktyg som är konfigurerat att utföra högnivåformateringar? En högnivåformatering tar vanligen mindre än en minut, grundformateringar tar mycket längre tid.

  JA: Gå vidare till nästa avsnitt Grundformatera."
  NEJ: Avsluta. Det kan vara fel på maskinvaran.


Grundformatera
(Åtgärda skador på fysisk formateringsstrukturer)

1. Följ anvisningarna i "Högnivåformatera" fram till att du ska avsluta. Tänk på att inget av dessa sätt kan avhjälpa maskinvarufel.

2. Starta datorn från en annan skiva än den som ska repareras.

3. Har skivan nyligen formaterats med Apple HD SC Prepareraren, Internal HD Format, eller annat verktyg som är konfigurerat för grundformateringar? (En högnivåformatering tar vanligen mindre än en minut, grundformateringar tar mycket längre tid.)

  JA: Avsluta. Eftersom det gick att genomföra grundformateringen innebär det att den fysiska formateringsstrukturen inte är skadad.
  NEJ: Gå vidare till nästa steg.

4. Är detta en PCI-baserad dator? (Till de datorer som är PCI-baserade hör PowerBook 3400 och alla PowerBook G3:or och senare versioner, plus alla Power Macintosh-datorer förutom 6100-, 7100- och 8100-serierna.)

  JA: Gå vidare till nästa steg.
  NEJ: Gå till steg 8.

5. Öppna Systemmappen på den skiva du startat från (inte på den som ska repareras) och öppna sedan mappen Tillägg. Finns tillägget Insomnia där?

  JA: Gå till steg 8.
  NEJ: Gå vidare till nästa steg.


Figur 1: Insomnia


6. Öppna Apple-menyn och välj Inställningar. Finns Strömspararen bland inställningsprogrammen, och kan du öppna det?

  JA: Klicka på Fler alternativ i Strömspararens fönster och välj Aldrig för alla inställningar. Stäng inställningsprogrammet och gå till steg 8.
  NEJ: Gå vidare till nästa steg.


7. PCI-baserade Macintosh-datorer kan gå över i viloläge under ett skivtest om de inte används på 30 minuter, vilket gör att testet misslyckas.
Välj någon av de följande förebyggande åtgärderna innan du går vidare till nästa steg.

  1. Återställ vilolägesklockan innan det gått 30 minuter under ett test. Det räcker med att du rör musen.
  2. Skapa en startskiva med både inställningsprogrammet och tillägget Strömsparare på sina respektive platser i Systemmappen. När du har startat från den skivan öppnar du inställningsprogrammet Strömsparare och ställer in alla alternativ på "Aldrig".
  3. Skapa en startskiva som har tillägget Insomnia i mappen Tillägg. Du kan hämta tillägget från Systemmappen på Cd-skivan med systemet.


8. Öppna korrekt formateringsverktug från Apple på en annan skiva än den som ska repareras och starta sedan någon av funktionerna "Testa skivan," "Testa" eller "Scan For Defects" beroende på vilket verktyg du har. Testet kan ta en timme eller mer, beroende på skivan.

Fick du meddelande om att inga fel hittats eller att de åtgärdats?

  JA: Avsluta. Formatera inte. Den fysiska formateringsstrukturen är inte skadad.
  NEJ: Gå vidare till nästa steg.

9. Innan du genomför en grundformatering är det bäst att befria datorn från de externa enheterna, eftersom dessa kan störa formateringen. Stäng av datorn och koppla bort alla externa enheter förutom tangentbord, mus och bildskärm. Om den skiva som ska reparaeras är en av dessa så låter du enbart den vara ansluten.

10. Grundformatera skivan. Apple HD SC Prepareraren och Internal HD Format gör alltid grundformateringar, men Skivverktyg måste du först konfigurera. Välj då "Formateringsalternativ" på menyn Funktioner och klicka sedan på "Grundformatering".

OBS! Vid formatering raderas all information på skivan. Om du har möjlighet bör du först kopiera alla viktiga filer till en annan skiva.

Om du har en hårddiskdrivrutin från en annan tillverkare installerad kanske inte Apples formateringsverktyg kan formatera skivan. Med nyare versioner kan det dock fungera. Använd skivvertyg från den andra tillverkar om det behövs. I kunskapsdatabasen Knowledge Base finns information om hur du identifierar hårddiskdrivrutiner.

Gick formateringen bra?

  JA: Avsluta. Den fysiska formateringsstrukturen har reparerats och är inte längre skadad.
  NEJ: Avsluta. Det kan vara fel på maskinvaran.TERMINOLOGI

GRUNDFORMATERING

  En grundformatering skapar den fysiska formateringsstrukturen för hårddisken och skriver de magnetiska markeringar som delar det sammanlagda användbara lediga utrymmet som indelas i sektorer och spår, vilka ger den grund som en högnivåformatering bygger den logiska formateringsstrukturen på. De drivrutiner som säljs idag levereras grundformaterade och många levereras högnivåformaterade för Mac OS eller andra operativsystem.
  Eftersom den återskapar den fysiska formateringsstrukturen kan grundformatering reparera skador på denna som inte kan repareras genom att utesluta dåliga sektorer med Skivverktyg eller andra verktyg, men den raderar samtidigt skivan.

  Grundformatering tar mycket längre tid än högnivåformatering. För små skivor tar det minst flera minuter och för större skivor kan det ta ett par timmar.

HÖGNIVÅFORMATERING

  Högnivåformatering skapar hårddiskens logiska formateringsstruktur, som består av datastrukturer som startblock, block med volyminformation, volymbitmappar, innehållsträd, katalogträd och dataträd - strukturer som tillsammans brukar kallas för katalogstruktur och som underhåller information om skivan och var data är lagrade på den.

  Dessa strukturer stödjer den HFS-volym (hierarchal file system) som skapas under processen och som representeras av skivsymbolen på skrivbordet. Ett högnivåformat fullbordar alltså förberedelsen av skivan för mottagande av operativsystem och användardata. Det skrivs också en hårddiskdrivrutin som hanterar skrivning och läsning till och från hårddisken.
  Eftersom den återskapar den logiska formateringstrukturen reparerar högnivåformatering skador som inte kan åtgärdas med hjälp av Skivkontroll eller liknande verktyg, men raderar samtidigt skivan. Den kan inte bekräfta eller reparera fel på den fysiska formateringstrukturen.

  Högnivåformatering går i normala fall på mindre än en minut, i vissa fall tar det bara några sekunder.

INITIERING

  Med initiering avses processen när skivan förbereds för att användas av Macintosh-datorns operativsystem genom formatering. Det används ofta till att gälla enbart högnivåformat trots att termen inte är reserverad för något av formaten.

UTESLUTA SEKTORER

  Skador på den fysiska formateringsstrukturen medför felaktiga sektorer - skivblock som inte längre går att skriva och läsa till och från därför att de magnetiska markörerna som definierar dem antingen har tagits bort eller ändrats. Beroende på vilken typ av skada det rör sig om och var skadan uppstått kan en grundformatering antingen reparera de berörda sektorerna genom att återskapa dessa markeringar eller kringå dem genom att utesluta dem, sk. "sector sparing", även kallat blockomflyttning: återställningsbara data flyttas till friska block, och det block som inte fungerar undanhålls sedan diskdrivrutinen för läsning och skrivning.

  Blockuteslutning kan även utföras av functionen Testa skivan i Skivverktyg och andra formateringsverktyg från Apple, som söker efter dåliga sektorer genom att kontrollera integriteten hos datablock som läses från och kopieras tillbaka till skivan. Den här funktionen tar ungefär lika lång tid som grundformateringen gör, men har den viktiga fördelen att den inte raderar skivan under tiden.

  Eftersom skivtestet inte gör någon grundformatering kan det hända att dåliga sektorer som annars skulle ha blivit reparerade nu istället endast undantas. Skillnaden är dock inte så viktig att den rättfärdigar grundformatering annat än om Testa skivan inte ger något resultat eller en grundformatering rekommenderas.

 
VERKTYG

  Skivverktyg, Apples nuvarande formateringsverktyg är avsedd för användning med SCSI- IDE/ATA-hårddiskar i Macintosh-datorer med Power PC eller '040-processorer. Skivverktyg utför som standard högnivåformatering men kan konfigureras till att utföra grundformatering. Bland Apples skivverktyg är det endast Skivverktyg som kan utföra högnivåformatering separat från grundformatering. Skivverktyg kan kontrollera och reparera hårddiskens fysiska formateringstruktur utan att formatera om den.

  Apple HD SC Prepareraren är avsedd för SCSI-hårddiskar i Macintosh med 68K (alltså ej för Power Macintosh-datorer). Apple HD SC Prepareraren utför alltid grundformatering följt av högnivåformatering. Apple HD SC Prepareraren kan kontrollera och reparera hårddiskens fysiska formateringsstruktur utan att formatera om den.

  Internal HD format, som inte används längre, var tidigare Apples formateringsverktyg för IDE-hårddiskar innan funktionerna för dessa diskar överfördes till Skivverktyg. Vi rekommenderar att du använder Skivverktyg. Internal HD Format utför alltid grundformatering följt av högnivåformatering. Till skillnad från de två andra verktygen har det inget särskilt alternativ för att installera enbart hårddiskdrivrutinen. Internal HD Format kan kontrollera och reparera hårddiskens fysiska formateringsstruktur utan att formatera om den.
  Skivkontroll är Apples verktyg för att kontrollera och reparera logiska formateringsstrukturer i Macintosh-volymer. Det kan inte skapa, kontrollera eller reparera den fysiska struktureringsstrukturen hos en skiva. Inte heller kan den formatera en skiva.

 
ÖVERSIKT: NÄR SKA MAN HÖGNIVÅFORMATERA EN HÅRDDISK

  • När skivans logiska formateringsstruktur har skadats och inte går att reparera med Skivkontroll eller annat jämförbart skivverktyg.
  • När skivan fortfarande inte startar ens efter att man försökt installera hårddiskdrivrutinen, när skivan inte kan monteras eller läsas av Skivkontroll, men fortfarande är tillgänglig för formateringsverktyget.
  • När skivan partitioneras. Mer information om partitionering finns i onlineguiden Skivverktyg Guide som följer med verktyget.
  • När skivan optimeras. Optimering kallas även defragmentering. Mer information finns i artikel 17933: "Macintosh: Hur ofta ska jag defragmentera hårddisken?". Det finns verktyg från andra tillverkare som klara att optimera utan att formatera om, men det är ändå lika viktigt att säkerhetskopiera viktiga data först.
  • När du konverterar en volyms HFS-format från HFS Standard till HFS Extended, eller tvärtom. Mer information finns i artikel 30344: "Mac OS 8.1: About Mac OS 8.1 Extended Format"
  • Ibland om du ersätter en befintlig hårddiskdrivrutin med en av annat fabrikat eller av samma fabrikat men i en rejält annorlunda version. Skivverktyg kräver t.ex. en högnivåformatering för att installera dess drivrutin över en som installerats med ett verktyg från en annan tillverkare.


ÖVERSIKT: NÄR SKA MAN GRUNDFORMATERA EN HÅRDDISK

- När skivans fysiska formateringsstruktur har skadats och inte går att reparera genom att undvika en sektor med hjälp av ett kompatibelt skivverktyg.
- När en högnivåformatering inte går att genomföra trots flera försök.

VANLIGA FRÅGOR

Hur uppstår skador på formateringsstrukturen?

  Skador på den logiska formateringsstrukturen kan uppstå när någor inträffar med de vanliga löpande uppdateringarna som skrivs till dess olika datastrukturer, t.ex. till katalogträd. Möjliga orsaker:

  - Programrelaterade krascher eller konflikter som beror på felaktiga eller inkompatibla program, tillägg och systemprogram
  - Inkompatibla hårddiskdrivrutiner
  - Elakartade program som virusprogram
  - Datorn startades eller stängdes av på fel sätt.
  - Maskinvarurelaterade krascher eller störningar kan bero på flera olika saker som har med interna eller externa enheter och deras anslutningar, hur de avslutats eller deras fasta programvara att göra.
  - Fel på RAM-minne eller andra maskinvaror för utbyggnad
  - Elektromagnetisk störning (EMI) och strömförsörjningsfel
  - Skador på den fysiska formateringsstrukturen

  Skador på den fysiska formateringsstrukturen kan orsakas av samma saker som skador på logiska formateringsstrukturer och genom skador på själva skivan, t.ex. repor och stötar. Likaså kan skador uppstå genom att skivytan eller skivhuvudet smutsas ner eller förorenas av t.ex. rök, damm eller partiklar från skivan själv.


Varför misslyckas en formatering?


  Grundformateringar misslyckas om maxantalet för dåliga block överskrids i skivan som helhet eller på vissa viktiga områden. Eftersom maskin- och programvarufel kan bidra till att det uppstår fel vid läsning och skrivning till och från skivan så kan en formatering som annars skulle misslyckas gå att genomföra om du kopplar bort interna och externa maskinvaror som inte behövs och startar datorn från en systemskiva som du vet är frisk.

  Högnivåformateringar misslyckas om formateringsverktyget inte lyckas skriva den logiska formateringsstrukturen till hårddisken ofta beroende på att det finns dåliga sektorer. I så fall bör du grundformatera eller undvika dåliga block med hjälp av ett diskverktyg innan du gör en ny högnivåformatering.


Hur klarar sig de data man har vid en reparation av formateringsstrukturen?

  Det kan ha uppstått skador på data som är lagrade på skivan, inklusive på operativsystemet, om det finns kvarstående fel som inte har med maskinvaruproblem eller inkompatibla program att göra. Även om skadade program måste installeras om så kan det med vissa verktyg från andra tillverkare vara möjligt att återställa åtminstone delar filer som fortfande går att använda i det formatet, t.ex. dokument. Det kan också vara möjligt att återställa raderade filer, såvida inte skivan har formaterats om.


Vad händer om Skivkontroll och ett annat skivverktyg kommer till olika resultat?

  Om båda verktygen har senaste versionen och anses vara kompatibla så är det svårt att veta vilket som har rätt. När det gäller skador som inte kan repareras med skivverktyg, oavsett vilket, så blir du tvungen att välja mellan att riskera dina data genom att inte åtgärda felet eller att ta det säkra för det osäkra och formatera om.


När ska man nollställa alla data?

  Det här alternativet finns som en säkerhetsåtgärd i många formateringsverktyg för att inte riskera att användbara dataspår skulle kunna hämtas från den formaterade skivan. Den här funktionen ersätter all information på skivan med nollor vilket gör att det tar längre tid att slutföra formateringen.

  Att nollställa är inte detsamma som att formatera så det bör endast göras som en säkerhetsåtgärd, inte för att ge en bätte eller mer gedigen formatering.

  Nollställning är inte detsamma som att nollställa skivan som man ibland säger när man talar om att skapa huvudkatalogblock, volymbitmapp och katalogfil.

Om grundformateringar kan reparera skador som högnivåformateringar inte kan, och dessutom kan reparera vissa skador som inte kan åtgärdas genom att man undviker sektorer, och om högnivåformatering ändå utförs snabbt och automatiskt efter grundformateringar, varför ska man då göra annat än grundformateringar överhuvudtaget?

Därför att grundformatering

- raderar alla data från skivan.

  - kan ta mycket lång tid att genomföra.
  - tar bort information, t.ex. datorns serienummer, som kan vara registrerad i en del av skivan som annars är skyddad. Det är inte alla Macintosh-datorer som hra den här typen av information registrerad på hårddiskarna, men många har det. Serienumret på t.ex en iMac går lätt att se i Apple System Profiler 2.x, men endast om hårddisken där det finns aldrig har grundformaterats. Artikelnumret på programpaketet som det levererades med anges också.PROGRAMALTERNATIV FRÅN ANDRA TILLVERKARE

VARING! Innan du använder några verktyg från andra tillverkare ska du först kontroller att den är kompatibel med den verison av Macintosh-operativsystemet och det HFS-format som används.

Alternativ till Skivkontroll

Skivkontroll är fullt kapabelt att diagnosticera fel på logiska formateringsstrukturer i Macintosh-formaterade volymer. Alternativa verktyg kan användas när man vill ha åännu en bedömning, och kan tillhandahålla andra användbara funktioner utöver de som krävs för att diagnosticera formateringsstrukturer, t.ex. skivoptimering, återställning av raderade filer och maskinvarudiagnostik. Följande lista är kanske inte en fullständig förteckning.

  MacMedic från Total Recall Software
  Norton Utilities från Symantec Corp.
  TechTool Pro från Micromat Computer Systems


Alternativ till Apples formateringsverktyg
Anubis från CharisMac Engineering, Inc.
DiskWorks från Micronet Technology, Inc.
FormatterFive från Software Architects, Inc.
Hard Disk Toolkit från FWB Software
Silverlining från La Cie, Ltd.

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Publiceringsdatum: