macOS High Sierra

Navigácia v oknách aplikácií pomocou bodov okien

Navigáciu v oknách aplikácií môžete urýchliť pomocou bodov okien. VoiceOver pre okno aplikácie automaticky podľa jeho vizuálneho usporiadania vytvorí súbor bodov okna a uvedie ich zoznam v Rotore. Medzi body okien sa radia kľúčové oblasti okna aplikácie, ako napríklad vyhľadávacie pole a postranný panel.

Môžete si vytvoriť vlastné body okien a označiť nimi tlačidlá alebo oblasti v oknách, ktoré najčastejšie používate.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  • Ak chcete zobraziť zoznam bodov okna aktuálneho okna aplikácie, stlačením klávesov VO-U otvorte Rotor a následne stláčajte kláves so šípkou doprava alebo doľava, kým nezaznejú Body okien.

  • Ak chcete vytvoriť bod okna pre aktuálne vybratú položku, stlačte klávesy VO-Command-Shift-}. V okne aplikácie môžete vytvoriť neobmedzený počet bodov okna. Naposledy použité body okien sa v zozname bodov okien v Rotore zobrazujú ako prvé.

  • Ak chcete odstrániť vami vytvorený bod okna, stlačte klávesy VO-Command-Shift-{.

Ak sa podstatným spôsobom zmení vizuálne usporiadanie okna aplikácie a VoiceOver nenájde bod okna, ktorý na stránke už existoval, vytvorí nový, čo najpodobnejší pôvodnému.