macOS High Sierra

Štandardné gestá utility VoiceOver

Ak používate trackpad, môžete na akcie ako je navigácia a práca s položkami na obrazovke, použiť štandardné gestá VoiceOver. Štandardné gestá nie je možné upravovať. VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Poznámka: Ak sa pri geste nespomína konkrétny počet prstov, použite jeden prst.

Všeobecné

Povoliť utilitu Trackpad Commander a gestá utility VoiceOver

Klávesy VO a otočenie dvomi prstami v smere hodinových ručičiek

Vypnúť utilitu Trackpad Commander a gestá utility VoiceOver

Klávesy VO a otočenie dvomi prstami proti smeru hodinových ručičiek

Zapnúť alebo vypnúť clonu obrazovky

Trojité klepnutie tromi prstami

Stlmiť alebo zrušiť stlmenie utility VoiceOver

Dvojité klepnutie tromi prstami

Navigácia

Vynútiť polohu kurzora VoiceOver na horizontálnej alebo vertikálnej čiare pomocou potiahnutia prsta po trackpade

Stlačenie klávesu Shift a potiahnutie prsta horizontálne alebo vertikálne

Presun kurzora VoiceOver na nasledujúcu položku

Rýchly pohyb vpravo

Presun kurzora VoiceOver na predchádzajúcu položku

Rýchly pohyb vľavo

Presun obsahu alebo rolovacej lišty (v závislosti od nastavenia utility Trackpad Commander)

Rýchly pohyb tromi prstami v ľubovoľnom smere

Prejsť do Docku

Dvojité klepnutie dvomi prstami v dolnej časti trackpadu

Prejsť na lištu

Dvojité klepnutie dvomi prstami v hornej časti trackpadu

Spustiť nástroj Výber aplikácií

Dvojité klepnutie dvomi prstami na ľavej strane trackpadu

Spustiť nástroj Výber okien

Dvojité klepnutie dvomi prstami na pravej strane trackpadu

Prejsť na inú oblasť aktuálnej aplikácie

Stlačenie klávesu Control počas dotyku prsta na trackpade

Interakcia

Vysloviť položku v kurzore VoiceOver alebo v prípade neprítomnosti položky prehrať zvukový efekt, ktorý označuje prázdnu oblasť

Dotyk (vrátane klepnutia alebo potiahnutia)

Vybrať položku

Dvakrát klepnite na ľubovoľné miesto. Môžete tiež urobiť rozdelené klepnutie (dotknúť sa jedným prstom a potom klepnúť druhým prstom).

Začať pracovať s položkou v kurzore VoiceOver

Rýchly pohyb vpravo dvomi prstami

Ukončiť prácu s položkou v kurzore VoiceOver

Rýchly pohyb vľavo dvomi prstami

Rolovať o jednu stránku nadol alebo nahor

Rýchly pohyb tromi prstami nahor alebo nadol

Ukončiť (zatvoriť menu bez uskutočnenia výberu)

Prehľadávanie dvomi prstami dozadu a dopredu

Zvýšiť alebo znížiť hodnotu posuvníka, rozdeľovníka, krokovača alebo iného ovládacieho prvku

Rýchly pohyb nahor (zvýšenie) alebo rýchly pohyb nadol (zníženie)

Text

Čítať aktuálnu stránku od začiatku

Rýchly pohyb nahor dvomi prstami

Čítať od kurzora VoiceOver po koniec aktuálnej stránky

Rýchly pohyb nadol dvomi prstami

Čítať aktuálne rolovanú stránku

Klepnutie tromi prstami

Pozastaviť alebo obnoviť vyslovovanie

Klepnutie dvomi prstami

Popis položky v kurzore VoiceOver

Trojité klepnutie

Zmeniť spôsob čítania textu v utilite VoiceOver (po slovách, riadkoch, vetách alebo odsekoch)

Stlačenie klávesu Command počas dotyku prsta na trackpade

Rotor

Zmeniť nastavenia rotora

Otočenie dvomi prstami

Presun na predchádzajúcu položku na základe nastavenia rotora

Rýchly pohyb nahor

Presun na nasledujúcu položku na základe nastavenia rotora

Rýchly pohyb nadol

Ak chcete prispôsobiť ďalšie gestá pomocou priradenia príkazov VoiceOver, použite utilitu Trackpad Commander. Ďalšie informácie nájdete v časti Priradenie príkazov VoiceOver ku gestám.