macOS High Sierra

Navigácia v tabuľkách na webových stránkach

Navigujte v tabuľkách na webových stránkach zoskupovaním položiek v tabuľkách. Keď navigujete tabuľkami pomocou zoskupenia, pri navigácii stláčaním klávesov so šípkami počujete súčet tabuľky a jej buniek. S tabuľkou nie je potrebné pracovať, kým nepočujete niečo, čo chcete podrobnejšie preskúmať. Pomocou príkazu VoiceOver môžete zoskupovanie zapnúť alebo vypnúť.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Zapnutie zoskupovania pre všetky tabuľky

  • Otvorte utilitu VoiceOver (stlačte klávesy VO a F8, keď je utilita VoiceOver zapnutá), kliknite na kategóriu Web, kliknite na Navigácia a potom vyberte „Zoskupiť položky v rámci“.

Zapnutie a vypnutie zoskupovania pre aktuálnu tabuľku

  • Stlačte VO-Command-=.

    Tento príkaz sa uplatní iba pre tabuľku, v ktorej sa aktuálne nachádzate. Ostatné tabuľky aj naďalej používajú nastavenie špecifikované vo VoiceOver utilite. VoiceOver si pamätá nastavenie pre aktuálnu tabuľku a použije ho pri každej navigácii do danej tabuľky. Keď pre tabuľku vypnete zoskupovanie, musíte s ňou pracovať.

Navigácia tabuľkami v prípade zoskupovania

  • Na presun do prvej bunky v tabuľke stlačte kombináciu klávesov VO-Home. Na presun do poslednej bunky stlačte kombináciu klávesov VO-End.

  • Na presun z tabuľky na prvú položku na webovej stránke stlačte kombináciu klávesov VO-Shift-Home. Na presun na poslednú položku na webovej stránke stlačte kombináciu klávesov VO-Shift-End.

Keď navigujete medzi tabuľkami bez zoskupenia položiek, do ďalšieho stĺpca sa rýchlejšie presuniete stlačením kombinácie klávesov VO, Command a Y a do predošlého stĺpca stlačením kombinácie klávesov VO-Command-Shift-Y.