macOS High Sierra

Používanie clony obrazovky

Pomocou clony obrazovky, ktorá stmaví obrazovku môžete osobám zabrániť zobraziť, čo je na obrazovke.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  • Stlačte klávesy VO-Shift-F11 alebo trikrát klepnite tromi prstami na trackpad.

    Ak chcete vypnúť clonu obrazovky, zopakujte príkaz alebo gesto.

Ak vypnete VoiceOver, keď je zapnutá clona obrazovky, vypne sa aj clona obrazovky.