macOS High Sierra

Počúvanie zmien vlastností textu

VoiceOver môžete nastaviť na oznámenie zmeny vlastností textu —napríklad, ak je text písaný hrubým písmom alebo kurzívou.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  1. Ak chcete otvoriť rotor množstva rozprávania, stlačte klávesy VO-V.

  2. Stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým nebudete počuť oznam „vlastnosti textu“ a aktuálne nastavenie.

  3. Stláčajte kláves so šípkou nadol alebo nahor, kým nebudete počuť požadované nastavenie, ako napríklad Zahrať tón.

  4. Rotor zatvoríte stlačením klávesu Escape alebo Fn-Tab.

Nastavenie vlastnosti textu môžete tiež vybrať v paneli Text kategórie Verbozita vo VoiceOver utilite.

Ak chcete počuť detaily o štýle textu, ktorý je najbližšie pri kurzore VoiceOver, stlačte kombináciu klávesov VO-T.

Ak používate prenosné nastavenia v hosťovskom počítači, po zmene sa nastavenia vlastností textu uložia na disk prenosných nastavení, a nie do hosťovského počítača.