macOS High Sierra

Používanie centra hlásení

Centrum hlásení umožňuje zobraziť na jednom mieste informácie z obľúbených widgetov a hlásenia, na ktoré ste ešte nezareagovali.

V závislosti od nastavení sa v zobrazení Dnes zobrazujú napríklad informácie o počasí, akciách, ako aj udalosti a pripomienky. Toto zobrazenie si môžete prispôsobiť tak, aby sa v ňom zobrazovali informácie z iných widgetov. V zobrazení Hlásenia sa zobrazujú hlásenia aplikácií a systému.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Zobrazenie a skrytie Centra hlásení

 • Zobrazenie Centra hlásení: Stlačením kombinácie klávesov VO-M-M preskočte na ďalšie položky menu na lište, stlačte VO-šípka doprava, kým nebudete počuť oznam Centrum hlásení, potom stlačte VO-medzerník.

  Ak chcete prepínať medzi zobrazeniami Dnes a Hlásenia, stlačte VO-šípka doprava alebo VO-šípka doľava.

 • Skrytie Centra hlásení: Stlačte kláves Escape alebo Fn-Tab.

Navigácia v zobrazeniach Dnes a Hlásenia

 • Zobrazenie Dnes: Vyberte prepínač stlačením VO-medzerník, potom stlačením VO-šípka nadol prejdite do rolovacej oblasti widgetov a môžete pracovať s touto oblasťou.

  Na navigáciu v tejto oblasti používajte kláves VO a klávesy so šípkou.

 • Zobrazenie Hlásenia: Vyberte prepínač stlačením VO-medzerník, potom stlačením VO-šípka doprava prejdite do tabuľky a môžete pracovať s touto tabuľkou.

  Na navigáciu v položkách tabuľky používajte kláves VO a klávesy so šípkou.

Úprava widgetu v zobrazení Dnes

 1. Prejdite do widgetu, ktorý sa dá upraviť.

 2. Stlačením kombinácie klávesov VO-Command-medzerník zobrazte menu Akcie, stláčajte VO-šípka nadol, kým VoiceOver neohlási „Zobraziť zobrazenie úprav“, potom ho vyberte stlačením VO-medzerník.

 3. Pracujte s widgetom a pridajte doň položky alebo z neho položky odstráňte. Pracujte napríklad s widgetom Akcie a pridajte doň akciové symboly alebo tieto symboly z neho odstráňte.

 4. Po dokončení úprav widgetu stlačením kombinácie klávesov VO-Command-medzerník zobrazte menu Akcie a potom vyberte Zobraziť pôvodné zobrazenie.

Pridanie a odstránenie widgetov v zobrazení Dnes

 • Odstránenie widgetov: Prejdite do spodnej časti zobrazenia Dnes, až kým nezaznie Upraviť alebo Nové a následne vyberte tlačidlo Upraviť alebo Nové stlačením VO-medzerník. Stlačte VO-šípka nadol a následne použite rolovaciu oblasť widgetov. Pre používané widgety VoiceOver ohlási tlačidlo Odstrániť a názov widgetu. Prejdite na tlačidlo Odstrániť a potom stlačte VO-medzerník.

  Odstránený widget sa pridá do zoznamu položiek napravo od rolovacej oblasti widgetov, aby ste ho neskôr, v prípade potreby, mohli pridať.

 • Pridanie widgetov: Prejdite do spodnej časti zobrazenia Dnes, až kým nezaznie Upraviť alebo Nové a následne vyberte tlačidlo Upraviť alebo Nové stlačením VO-medzerník. Prechádzajte, až kým VoiceOver neoznámi Nové widgety, a následne použite oblasť nových widgetov. Stlačením VO-šípka doprava prejdite na tlačidlo pridania widgetu a potom stlačte VO-medzerník. Widget sa pridá do hornej časti zobrazenia Dnes.

Ak chcete zmeniť poradie widgetov v zobrazení Dnes, musíte widgety odstrániť a potom ich pridať späť. Keďže naposledy pridaný widget sa zobrazuje v hornej časti zobrazenia, widgety pridávajte v opačnom poradí, než v akom sa majú zobraziť.

Sťahovanie widgetov z App Store

 • Prejdite do spodnej časti zobrazenia Dnes, až kým nezaznie Upraviť alebo Nové a následne vyberte tlačidlo Upraviť alebo Nové stlačením VO-medzerník. Prejdite na tlačidlo App Store v spodnej časti zobrazenia Dnes, potom stlačením klávesu VO a medzerníka otvorte App Store.

  Po výbere a stiahnutí sa widget zobrazí v zobrazení Dnes.

Zmena nastavení hlásení

Nastavenia hlásení môžete otvoriť priamo zo zobrazenia Dnes alebo Hlásenia a zmeniť nastavenia nevyrušovania a nastavenia hlásení aplikácií a systému.

 • Prejdite na tlačidlo nastavení hlásení v pravom dolnom rohu zobrazenia, potom stlačte VO-medzerník. Po otvorení nastavení sa Centrum hlásení zavrie.

V nastaveniach klávesnice môžete vytvoriť skratku na otvorenie Centra hlásení.