macOS High Sierra

Navigácia v menu

Lišta v hornej časti obrazovky obsahuje niekoľko menu, napríklad menu Apple a menu aplikácií alebo stavové menu.

Ak je povolený Trackpad Commander, môžete pri navigácii v menu použiť gestá.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Navigácia na lištu

  • Stlačte VO-M alebo dvakrát klepnite dvomi prstami na horný okraj trackpadu.

Navigácia v lište

  • Prechod na konkrétne menu: Zadajte prvé písmeno menu. Ak napríklad chcete prejsť do menu Pomocník, napíšte písmeno „P“.

  • Prechod na menu stavu: Stlačte klávesy VO-M-M.

  • Prechádzanie cez menu v oblasti lišty: Stlačte VO-šípka doprava alebo VO-šípka doľava. Zvukový efekt označuje koniec oblasti.

  • Otvorenie Spotlightu: Stlačte Command-medzerník.

  • Požiadajte Siri: Stlačte klávesovú skratku (tak ako je to uvedené v paneli Siri v Systémových nastaveniach). Ak sa Siri nezobrazuje v lište, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Siri a vyberte „Zobraziť Siri v lište“.

Ak používate gestá VoiceOver, môžete sa presúvať oblasťami a menu v lište ťahaním prstu po trackpade. Pri pohybe nad prázdnym priestorom budete počuť zvukový efekt. Na pohyb medzi menu môžete použiť aj rýchly pohyb vľavo alebo vpravo.

Navigácia v menu

  • Ak chcete otvoriť akékoľvek menu, stlačte klávesy VO-medzerník.

  • Ak sa chcete v menu pohybovať nadol alebo nahor, stlačte klávesy VO-šípka nadol alebo VO-šípka nahor alebo potiahnite prst nadol alebo nahor po trackpade.

  • Ak sa chcete presunúť do submenu, stlačte klávesy VO-šípka doprava alebo urobte na trackpade rýchly pohyb prstami vpravo. Ak sa chcete vrátiť do hlavného menu, stlačte klávesy VO-šípka doľava alebo urobte na trackpade rýchly pohyb prstami vľavo.

Zatvorenie menu

  • Ak chcete zatvoriť menu bez výberu položky, stlačte Escape alebo urobte na trackpade pohyb dvomi prstami dozadu a dopredu.

Ak chcete otvoriť menu skratiek položky, stlačte klávesy VO-Shift-M alebo použite prispôsobené gesto Control a kliknutie na trackpade (toto pôvodné priradenie môžete zmeniť a priradiť príkaz k inému gestu).