macOS High Sierra

Navigácia pomocou rotora

Počas práce v aplikácií alebo prehľadávania webovej stránky môžete pomocou Rotora navigovať priamo na položku v okne aplikácie alebo na webovej stránke. Môžete napríklad prejsť na e-mailovú správu v aplikácii Mail alebo záhlavie či prepojenie webovej stránky.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

 1. Otvorte Rotor stlačením klávesov VO-U.

 2. Pomocou klávesov so šípkou vpravo alebo šípkou vľavo navigujte v zoznamoch, až kým nezaznie zoznam, ktorý chcete, ako napríklad Body okien alebo Nadpisy.

  V závislosti od používanej aplikácie môže zaznieť Výber obsahu. Výber obsahu umožňuje rýchly prístup k zoznamom obsahu v aplikácii. V aplikácii Mail napríklad Výber obsahu uvádza správy zobrazené v zozname správ. V týždňovom prehľade v Kalendári zobrazuje počet udalostí pre jednotlivé dni.

 3. Pomocou klávesov so šípkou nahor alebo šípkou nadol sa posúvajte medzi položkami zoznamu, až kým nenájdete položku, ktorú chcete.

  • Vo väčšine zoznamov môžete zadaním niekoľkých písmen položky zúžiť zoznam iba na položky obsahujúce tieto písmená. V zozname nadpisov, môžete napísať úroveň nadpisu (napríklad 3), čím obmedzíte zoznam len na nadpisy tejto úrovne.

   Ak chcete znova zobraziť všetky položky zoznamu, stlačte kláves Delete.

  • Ak chcete počuť značku Pomocníka, ak existuje, stlačte klávesy VO-Shift-H.

  • Ak chcete počuť prípadnú internetovú adresu položky, stlačte klávesy VO-Shift-U.

  • Ak hľadanú položku nenájdete, stlačením klávesu Escape alebo Fn-Tab zatvoríte Rotor bez vykonania výberu.

 4. Stlačením klávesu Return alebo medzerníka vyberte položku a prejdite na ňu.

  Rotor sa zatvorí.

Nastavením možností vo VoiceOver utilite môžete prispôsobiť položky, ktoré sa zobrazujú v Rotore počas prehliadania webových stránok. Ďalšie informácie nájdete v časti Panel Webový rotor v kategórii Web.

Ak používate gestá VoiceOver, môžete nastavenia rotora použiť s gestami.